കുവൈത്തിലെ കെ ജി എൽ ട്രാൻസ്‌പോർട് കമ്പനിയിലേക്ക്…

Share with your friends

കുവൈത്തിലെ കെ ജി എൽ ട്രാൻസ്‌പോർട് കമ്പനിയിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്. കാറ്റഗറിയും സാലറിയും ചുവടെ. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗിന്റെ അവസാന ദിവസം ഈ മാസം 16 (ജൂലൈ 16). വിവരങ്ങൾക്ക്: 0495 2305814. മൊബൈൽ: +917356342852

SERVICE ENGINEER (NEW)
Salary 400 -500
ELECTRONIC ENGINEER (NEW)

Salary 300-400
ELECTRONIC TECHNICIAN (NEW)

Salary 200- 280
CNC LATHE MACHINE OPERATOR (NEW)

Salary 300-400
DIESEL FORMAN (NEW)

Salary 250 – 300
DIESEL MECHANICS (NEW)

Salary 200- 250
PETROL MECHANIC FORMAN (NEW)

Salary 250- 300
PETROL MECHANICS (NEW)

Salary 200-500
AUTO ELECTRECIAN FORMAN

Salary 250-300
AUTO ELECTRICIAN (NEW)

Salary 200-250
DENTER & WELDERS (NEW)

Salary 200- 230
EQUIPMENTS TECHNICIAN (NEW)

Salary 200-250
PAINTER (NEW)

Salary 200-230
MACHINIST (NEW)

Salary 250-00
HYDRAULIC FORMAN (NEW)

Salary 250-300
HYDRAULIC TECHICIAN (NEW)

Salary 250
PUMP FORMAN (NEW)

Salary 250-300
PUMP TECHICIAN (NEW)

Salary 200-250
TYREMAN (NEW)

Salary 180-200
CARPENTER (NEW)

Salary 200
GRP TECHNICIAN (NEW)

Salary 200

വിവരങ്ങൾക്ക്: 0495 2305814.
മൊബൈൽ: +917356342852

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *