പ്ലോട്ട് വിൽപനക്ക്

Share with your friends

കണ്ണൂർ മംഗലാപുരം റോഡിൽ തലാപ്പിൽ കല്യാൺ സാരീസിനടുത്ത് ഒരു പ്ലോട്ട് വിൽപനക്ക്.

വിവരങ്ങൾക്ക്:
UAE
00971569776100
00971504196726

INDIA
00917902623684

Plot for Sale
One acre plot in talap on Kannur Mangalapuram road near Kalyan sarees with clear documents suitable for apartments,shopping mall,hospital,school available for immediate sale
Contact :

UAE
00971569776100
00971504196726

INDIA
00917902623684

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *