നോർക്ക റൂട്ട്‌സ് മുഖേന മാലി ദ്വീപിലേക്ക് തൊഴിലവസരം

നോർക്ക റൂട്ട്സ് മുഖേന മാലി ദ്വീപിലെ പ്രമുഖ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയായ ട്രീ ടോപ്പ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് നഴ്സ്, മിഡ്വൈഫ്, മെഡിക്കൽ ടെക്നീഷ്യൻ എന്നിവർക്ക് തൊഴിലവസരം. നോർക്ക റൂട്ട്സ്

Read more