കടുത്ത ആശങ്കയിൽ തിരുവനന്തപുരം ഇന്ന് 213 പേർക്ക് കൊവിഡ്: ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ബുധനാഴ്ച 213 പേർക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ വിവരം ഇങ്ങിനെ.

1. പോത്തൻകോട് സ്വദേശി (42), സമ്പർക്കം.
2. പൗഡിക്കേണം സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.
3. നന്ദാവനം സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
4. മാർത്താണ്ഡം സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
5. വലിയതുറ സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.
6. പേരൂർക്കട സ്വദേശി(41), സമ്പർക്കം.
7. കല്ലിയൂർ സ്വദേശിനി(29), വീട്ടുനിരീക്ഷകണം.
8. കരകുളം സ്വദേശി(24),വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
9. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
10. കരക്കാട് സ്വദേശിനി(38), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
11. സൗദിയിൽ നിെത്തിയ മുരുക്കുംപുഴ സ്വദേശി(36).
12. പരുത്തിക്കുഴി സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.
13. കുപ്പത്തിൽ സ്വദേശി(54), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
14. ഊരുപൊയ്ക സ്വദേശിനി(26),ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
15. വെള്ളനാട് സ്വദേശിനി(22), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
16. കരിംകുളം സ്വദേശി(78), സമ്പർക്കം.
17. വള്ളക്കടവ് വലിയതുറ സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
18. വള്ളക്കടവ് വലിയതുറസ്വദേശിനി(54), സമ്പർക്കം.
19. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ ഞക്കാട് സ്വദേശി(34).
20. സൗദിയിൽ നിന്നെത്തയി ഞക്കാട് കല്ലുമലയിൽ സ്വദേശി(54).
21. കല്ലമ്പലം പുലൂർമുക്ക് സ്വദേശിനി(17), സമ്പർക്കം.
22. കരകുളം സ്വദേശി(18), സമ്പർക്കം.
23. മണക്കാട് പെരുന്താന്നി സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
24. വിഴിഞ്ഞം കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(52), സമ്പർക്കം.
25. മണക്കാട് പെരുന്താന്നി സ്വദേശിനി(1), സമ്പർക്കം.
26. മണക്കാട് പെരുന്താന്നി സ്വദേശിനി(77), സമ്പർക്കം.
27. തൈക്കാട് മൂഴിയിൽ സ്വദേശി(41), സമ്പർക്കം.
28. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശി(37), സമ്പർക്കം.
29. മെഡക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(38), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
30. നെടുമങ്ങാട് താന്നിമൂട് സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.
31. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(53), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
32. കാട്ടാക്കട മാറനല്ലൂർ സ്വദേശിനി(50), സമ്പർക്കം.
33. ഗോവയിൽനിന്നെത്തിയ മടവൂർ സ്വദേശി(62).
34. മലയിൻകീഴ് അരുവിക്കുഴി സ്വദേശിനി(28), സമ്പർക്കം.
35. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(24), സമ്പർക്കം.
36. ബാലുവിള കഞ്ഞവേലി സ്വദേശിനി(13), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
37. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.
38. കുന്നുകുഴി സ്വദേശി(31), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
39. നെടുമങ്ങാട് മേലാംകോട് സ്വദേശിനി(32), സമ്പർക്കം.
40. നെടുമങ്ങാട് മേലാംകോട് സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.
41. ബെഹറിനിൽ നിന്നെത്തിയ പൂവാർ സ്വദേശി(55).
42. കല്ലിയൂർ പെരിങ്ങമ്മല സ്വദേശി(50), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
43. തിരുമല സ്വദേശിനി(45), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
44. താന്നിമൂട് സ്വദേശിനി(45), , സമ്പർക്കം.
45. താന്നിമൂട് അവണാകുഴി സ്വദേശി(39), സമ്പർക്കം.
46. ചായിക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.
47. മെഡിക്കൽ കോളഏജ് പുതുപ്പള്ളിസ്വദേശിനി(47), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
48. കോലൂർകുഴി സ്വദേശിനിു(25), സമ്പർക്കം.
49.കൊച്ചുവേളി മാധവപുരം സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.
50. ചാല സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.
51. കിളിമാനൂർ കുന്നുമ്മേൽ സ്വദേശി(37), സമ്പർക്കം.
52. തട്ടത്തുമല സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
53. കിളളിപ്പാലം സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.
54. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(68), സമ്പർക്കം.
55. തുമ്പ സ്വദേശി(63), സമ്പർക്കം.
56. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.
57. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(25), സമ്പർക്കം.
58. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(46), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
59. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.
60. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.
61.തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
62. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
63. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
64. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
65. ശംഖുമുഖം കണ്ണന്തുറ സ്വദേശി(49), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
66. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
67. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(44), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
68. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
69. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
70. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(59), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
71. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(37), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
72. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(31), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
73. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(44), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
74. പരുത്തിപ്പാറ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
75. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
76. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
77. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
78. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
79. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(30), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
80. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
81. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(48), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
82. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
83. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
84. തുമ്പ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
85. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
86. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
87. കഠിനംകുളം സ്വദേശി(23),സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
88. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
89. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
90. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(53), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
91. പള്ളിത്തുറ തൈവിളാകം സ്വദേശി(49),സമ്പർക്കം.
92. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(44), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
93. കഴക്കൂട്ടം മണക്കാട്ടുവിളാകം സ്വദേശി(42),സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
94. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
95. തുമ്പ സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
96. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(41), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
97. തുമ്പ സ്വദേശി(34),സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
98. തുമ്പ സ്വദേശി(53), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
99. പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(21),സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
100. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
101. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
102. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(41), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
103. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
104. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(46), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
105. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(44), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
106. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
107. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(33), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
108. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
109. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(41), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
110. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
111. സെന്റ് സേവിയേഴ്‌സ് ലെയിൻ പുറംപോക്ക് സ്വദേശി(37), സമ്പർക്കം.
112. ഫാത്തിമാപരും ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(21),സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
113. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
114. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.
115. തുമ്പ സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
116. തുമ്പ സ്വദേശി(44),സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
117. തുമ്പ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
118. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(39), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
119. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
120. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
121. ഫാത്തിമാപുരം ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
122. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(49), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
123. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
124. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(52), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
125. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
126. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(49), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
127. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(51), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
128. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(39), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
129. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
130. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(53), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
131. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
132. തുമ്പ കാറ്റാടിത്തോപ്പ് സ്വദേശി(48),സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
133. പുതുവൽ പുരയിടം സ്വദേശി(31),സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
134. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
135. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
136. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
137. തുമ്പ പുരയിടം സ്വദേശി(32),സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
138. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
139. തുമ്പ ചേതൻവിള പുരയിടം സ്വദേശി(48), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
140. തുമ്പ കാറ്റാടിത്തോപ്പ് സ്വദേശി(20),സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
141. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
142. തുമ്പ സ്വദേശി(48),സമ്പർക്കം.(കിൻഫ്ര)
143. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.
144. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(30), സമ്പർക്കം.
145. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(18), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
146. പൂന്തുറ സ്വദേശി(75), സമ്പർക്കം.
147. കരിമഠം കോളനി സ്വദേശി(54), സമ്പർക്കം.
148. കരിമഠം കോളനി സ്വദേശി(16), സമ്പർക്കം.
149. കരിമഠം കോളനി സ്വദേശി(16), സമ്പർക്കം.(148, 149 രണ്ടും രണ്ട് വ്യക്തികളാണ്.)
150. കരിമഠം കോളനി സ്വദേശിനി(48), സമ്പർക്കം.
151. കടുക്കറവിള സ്വദേശി(49), സമ്പർക്കം.
152. അമരവിള സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
153. അടിമലത്തുറ ചൊവ്വര സ്വദേശിനി(7), സമ്പർക്കം.
154. അടിമലത്തുറ ചൊവ്വര സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.
155. അടിമലത്തുറ ചൊവ്വര സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.
156. അടിമലത്തുറ ചോവ്വര സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.
157. അടിമലത്തുറ ചൊവ്വര സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.
158. അടിമലത്തുറ ചൊവ്വര സ്വദേശിനി(31), സമ്പർക്കം.
159. കടകം സ്വദേശി(61), സമ്പർക്കം.
160. അടിമലത്തുറ ചൊവ്വര സ്വദേശി(9), സമ്പർക്കം.
161. അടിമലത്തുറ ചൊവ്വര സ്വദേശിനി(5), സമ്പർക്കം.
162. അടിമലത്തുറ ചൊവ്വര സ്വദേശി(31), സമ്പർക്കം.
163. കടകം സ്വദേശിനി(57), സമ്പർക്കം.
164. അടിമലത്തുറ ചൊവ്വര സ്വദേശിനി(37), സമ്പർക്കം.
165. അടിമലത്തുറ ചൊവ്വര സ്വദേശിനി(17), സമ്പർക്കം.
166. അടിമലത്തുറ ചൊവ്വര സ്വദേശിനി(39), സമ്പർക്കം.
167. കടകം സ്വദേശിനി(52), സമ്പർക്കം.
168. അടിമലത്തുറ ചൊവ്വര സ്വദേശിനി(18), സമ്പർക്കം.
169. അടിമലത്തുറ ചൊവ്വര സ്വദേശിനി(14), സമ്പർക്കം.
170. ചൊവ്വര അമ്പലത്തുമൂല സ്വദേശിനി(18), സമ്പർക്കം.
171. അടിമലത്തുറ ചൊവ്വര സ്വദേശിനി(31), സമ്പർക്കം.
172. അടിമലത്തുറ ചൊവ്വര സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.
173. താഴംവിള സ്വദേശി(16), സമ്പർക്കം.
174. അടിമലത്തുറ ചൊവ്വര സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.
175. താഴംവിള സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.
176. കടകം സ്വദേശിനി(32), സമ്പർക്കം.
177. കടകം സ്വദേശിനി(11), സമ്പർക്കം.
178. പെരുമാതുറ സ്വദേശി(30), സമ്പർക്കം.
179. കടകം സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
180. തത്തിയൂർ മഞ്ചവിളാകംസ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
181. കരിങ്ങണ്ടത്തോപ്പ് സ്വദേശി(14), സമ്പർക്കം.
182. കാഞ്ഞിരംതോട്ടം സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.
183. കാട്ടാക്കട അരുവിമുഖം സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.
184. കരിങ്ങണ്ടത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി(12), സമ്പർക്കം.
185. കരിങ്ങണ്ടത്തുകട സ്വദേശിനി(36), സമ്പർക്കം.
186. പൂന്തുറ നടത്തുറ സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.
187. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
188. പൂന്തുറ സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.
189. പൂന്തുറ ആലുകാട് സ്വദേശി(30), സമ്പർക്കം.
190. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(20),വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
191. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(76), സമ്പർക്കം.
192. അമരവിള പമയംമൂല സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
193. അമരവിള പമയംമൂല സ്വദേശി(39), സമ്പർക്കം.
194. കരിങ്ങണ്ടത്തുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(17), സമ്പർക്കം.
195. കരിങ്ങണ്ടത്തുകട സ്വദേശി(16), സമ്പർക്കം.
196. ചിറയിൻകീഴ് ശാർക്കര സ്വദേശി(66), സമ്പർക്കം.
197. പൂന്തുറ ചേരിയമുട്ടം സ്വദേശിനി(16), സമ്പർക്കം.
198. ചിറയിൻകീഴ് ശാർക്കര സ്വദേശി(60), സമ്പർക്കം.
199. പൂന്തുറ ചേരിയമുട്ടം സ്വദേശിനി(37),സമ്പർക്കം.
200. താഴംപള്ളി സ്വദേശിനി(50), സമ്പർക്കം.
201. നെയ്യാറ്റിൻകര തിരുപുറം സ്വദേശിനി(47), സമ്പർക്കം.
202. അഞ്ചുതെങ്ങ് താഴംപള്ളി സ്വദേശിനി(20), സമ്പർക്കം.
203. കാഞ്ഞിരംകുളം നെല്ലിക്കാകുഴി സ്വദേശി(9), സമ്പർക്കം.
204. അമരവിള മേലേമഞ്ഞാംകുഴി സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.
205. കടകം കരിങ്ങണ്ടതോപ്പ് സ്വദേശിനി(38), സമ്പർക്കം.
206. കരിങ്ങണ്ടതോപ്പ് സ്വദേശിനി(18), സമ്പർക്കം.
207. കരിയകടത്തുകട സ്വദേശിനി(14), സമ്പർക്കം.
208. കടകം സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
209. കടകം സ്വദേശി(48), സമ്പർക്കം.
210. വട്ടവിള സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.
211. ഉദിയൻകുളങ്ങര സ്വദേശി(37), സമ്പർക്കം.
212. മണലൂർ സ്വദേശി(37), സമ്പർക്കം.
213. കവടിയാർ സ്വദേശിനി(33), സമ്പർക്കം.

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!