കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് 84 പേർക്ക്; ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് കോവിഡ് ബാധിതർ 84; സമ്പർക്കം 77

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 84 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിദേശത്ത് നിന്നും വന്ന ഒരാൾക്കും ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയ 5 പേർക്കും സമ്പർക്കം മൂലം 77 പേർക്കും ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഒരു ഡോക്ടറും ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 146 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.

വിദേശത്ത് നിന്നുമെത്തിയവർ

1 ഇളമാട് ചെറുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി 57 യു.എ.ഇ യിൽ നിന്നുമെത്തി
ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിവയർ
2 ഇളമാട് സ്വദേശി 37 ഡൽഹിയിൽ നിന്നുമെത്തി
3 കുളക്കട പൂവാറ്റൂർ സ്വദേശി 46 തമിഴ് നാട്ടിൽ നിന്നുമെത്തി.
4 കടയ്ക്കൽ പാലയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 24 മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുമെത്തി.
5 ഇട്ടിവ സ്വദേശി 27 വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്നുമെത്തി
6 തെന്മല ഇടമൺ സ്വദേശി 31 വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്നുമെത്തി

സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ

7 തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന കൊല്ലം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
8 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
9 ആലപ്പാട് കടത്തൂർ സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
10 ഇളമാട് കാരാളിക്കോണം സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
11 ഇളമാട് കാരാളിക്കോണം സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
12 ഇളമാട് കാരാളിക്കോണം സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
13 ഇളമാട്, കരളിക്കൊണം സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
14 ഏരൂർ ഭാരതീപുരം സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
15 ഏരൂർ വിളക്കുപാറ സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
16 ഓച്ചിറ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
17 കന്യാകുമാരി ഉദയമാർത്താണ്ഡം സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
18 കന്യാകുമാരി കൽക്കുളം സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
19 കരീപ്ര ഇടക്കിടം സ്വദേശിനി 64 സമ്പർക്കം
20 കരുനാഗപ്പളളി കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
21 കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
22 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
23 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
24 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
25 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
26 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
27 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
28 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
29 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
30 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
31 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
32 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
33 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
34 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
35 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
36 കുളക്കട സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
37 കെ,എസ പുരം, കടത്തൂർ സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
38 കൊട്ടാരക്കര അമ്പലംകുന്ന് സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
39 കൊട്ടാരക്കര പുലമൺ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
40 കൊട്ടാരക്കര മുസ്ലിം സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
41 കൊട്ടാരക്കര മുസ്ലിം സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
42 കൊട്ടാരക്കര മുസ്ലിം സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
43 കൊട്ടാരക്കര മുസ്ലിം സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
44 കൊട്ടാരക്കര മുസ്ലിം സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
45 കൊട്ടാരക്കര മുസ്ലിം സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
46 കൊട്ടാരക്കര മുസ്ലിം സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
47 കൊട്ടാരക്കര മുസ്ലിം സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
48 കൊട്ടാരക്കര മുസ്ലിം സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
49 ക്ലാപ്പന സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
50 ക്ലാപ്പന സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
51 ക്ലാപ്പന സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
52 ചടയമംഗലം ഇളവക്കോട് സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം
53 ചടയമംഗലം പാവൂർ സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
54 ചവറ കാട്ടിൽക്കടവ് സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
55 ചവറ താന്നിമൂട് സ്വദേശി 77 സമ്പർക്കം
56 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
57 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
58 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
59 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
60 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
61 തഴവ കടത്തൂർ സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
62 തെന്മല ഒറ്റക്കൽ സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
63 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
64 പട്ടാഴി ചെളിക്കുഴി സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
65 പുനലൂർ കലയനാട് സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
66 പുനലൂർ വാങ്ങോട് സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
67 മൈലം പളളിക്കൽ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
68 മൈലം പളളിക്കൽ സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
69 വെട്ടിക്കവല കരിക്കം സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
70 വെട്ടിക്കവല തലച്ചിറ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
71 വെട്ടിക്കവല തലച്ചിറ സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
72 വെട്ടിക്കവല തലച്ചിറ സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
73 വെട്ടിക്കവല തലച്ചിറ സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
74 വെട്ടിക്കവല തലച്ചിറ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
75 വെളിനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
76 വെളിനല്ലൂർ കരിങ്ങന്നൂർ സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
77 വെളിനല്ലൂർ കരിങ്ങന്നൂർ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
78 വെളിനല്ലൂർ പെരുപുറം സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
79 വെളിനല്ലൂർ വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
80 ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
81 ശാസ്താംകകോട്ട പളളിശ്ശേരിക്കൽ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
82 ശൂരനാട് തെക്ക് പതാരം സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
83 ശൂരനാട് തെക്ക് സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ
84 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി 31 കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ.

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!