കടുത്ത ആശങ്കയിൽ തിരുവനന്തപുരം ഇന്ന് 377 പേർക്ക് കൊവിഡ്: ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ച 377 പേർക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ വിവരം ഇങ്ങിനെ.

1. പ്ലാമൂട്ടുകട എരിച്ചല്ലൂർ സ്വദേശി(12), സമ്പർക്കം.
2. നെല്ലനാട് സ്വദേശി(41), സമ്പർക്കം.
3. പുല്ലൂർമുക്ക് സ്വദേശി(13), സമ്പർക്കം.
4. വർക്കല സ്വദേശി(39), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
5. വർക്കല സ്വദേശി(39), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
6. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(55), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
7. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(74), സമ്പർക്കം.
8. നാവായിക്കുളം സ്വദഏശി(39), സമ്പർക്കം.
9. കിളിമാനൂർ വാളഞ്ചേരി സ്വദേശി(48), സമ്പർക്കം.
10. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(8), സമ്പർക്കം.
11. പാമംകോട് എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.
12. പാമംകോട് എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശിനി(22), സമ്പർക്കം.
13. മലപ്പുറം സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.
14. കോവളം വെള്ളാർ സ്വദേശി(30), സമ്പർക്കം.
15. ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശിനി(42), സമ്പർക്കം.
16. കരകുളം സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
17. ആറ്റിങ്ങൽ ആലംകോട് സ്വദേശിനി(28), സമ്പർക്കം.
18. നെട്ടയം പുന്നകോണം സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.
19. വാമനപുരം മിത്രമല സ്വദേശി(41), സമ്പർക്കം.
20. ആറ്റിങ്ങൽ ആലംകോട് സ്വദേശിനി(54), സമ്പർക്കം.
21. അതിയന്നൂർ ആറാലുമ്മൂട് സ്വദേശിനി(69), സമ്പർക്കം.
22. നഗരൂർ കണ്ണൻമുക്ക് സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
23. പുല്ലൂർമുക്ക് സ്വദേശിനി(39), സമ്പർക്കം.
24. ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.
25. ബീഹാർ സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
26. ബീഹാർ സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
27. ബീഹാർ സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
28. വിഴിഞ്ഞം കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.
29. ചിറയിൻകീഴ് സ്വദേശിനി(47), സമ്പർക്കം.
30. വിഴിഞ്ഞം പുല്ലാനിമുക്ക് സ്വദേശിനി(65), സമ്പർക്കം.
31. വിഴിഞ്ഞം കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
32. കോവളം സ്വദേശിനി(27), സമ്പർക്കം.
33. ബീഹാർ സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
34. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(33), സമ്പർക്കം.
35.മണലൂർ സ്വദേശി(52), സമ്പർക്കം.
36. മണലൂർ സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
37. മണലൂർ സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.
38. പുത്തൻപാലം സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.
39. പുത്തൻപാലം സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
40. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 30 കാരൻ. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല).
41. കഠിനംകുളം സ്വദേശിനി(33), സമ്പർക്കം.
42. പുരയിടം സ്വദേശിനി(28), സമ്പർക്കം.
43. ശാസ്താംകോണം സ്വദേശി(68), സമ്പർക്കം.
44. പുരയിടം സ്വദേശിനി(58), സമ്പർക്കം.
45. കുന്നുകുഴി തേക്കുംമൂട് സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.
46. പുരയിടം സ്വദേശിനി(33), സമ്പർക്കം.
47. വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന 24 വയസുകാരൻ. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.)
48. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
49. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
50. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(41), സമ്പർക്കം.
51. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(6), സമ്പർക്കം.
52. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(4), സമ്പർക്കം.
53. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(31), സമ്പർക്കം.
54. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.
55. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(25), സമ്പർക്കം.
56. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(68), മരണപ്പെട്ടു.
57. വഞ്ചിയൂർ മുളവന സ്വദേശി(49), സമ്പർക്കം
58. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(52), സമ്പർക്കം.
59. അയിര ചൂരക്കുഴി സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
60. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.
61. കരകുളം സ്വദേശിനി(44), സമ്പർക്കം.
62. ഉച്ചക്കട കുളത്തൂർ സ്വദേശിനി(25), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
63. ബീഹാർ സ്വദേശി(49), സമ്പർക്കം.
64. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
65. കാരോട് സ്വദേശിനി(46), സമ്പർക്കം.
66. ബീഹാർ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
67. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
68. ബീഹാർ സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.
69. ബീഹാർ സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.
70. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(50), സമ്പർക്കം.
71. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(44), സമ്പർക്കം.
72. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.
73. വർക്കല ചെറുന്നിയൂർ സ്വദേശിനി(25), സമ്പർക്കം.
74. പൗണ്ടുകുളം സ്വദേശിനി(59), സമ്പർക്കം.
75. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
76. കാരോട് സ്വദേശിനി(46), സമ്പർക്കം.
77. ഇടവ പൊക്കാളി സ്വദേശി(43), സമ്പർക്കം.
78. ബെൽജിയത്തിൽ നിന്നെത്തിയ വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി(28), സമ്പർക്കം.
79. ബീഹാർ സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.
80. ബീഹാർ സ്വദേശി(25), സമ്പർക്കം.
81. പേരൂർക്കട സ്വദേശിനി(56), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
82. ജഗതി സ്വദേശി(25), സമ്പർക്കം.
83. വിതുര സ്വദേശിനി(24), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
84. രാജാജി നഗർ സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
85. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.
86. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(51), സമ്പർക്കം.
87. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(48), സമ്പർക്കം.
88. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(41), സമ്പർക്കം.
89. ബീഹാർ സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
90. പാറശ്ശാല ചിറക്കോണം സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
91. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(43), സമ്പർക്കം.
92. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.
93. കൊല്ലയിൽ സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.
94. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(46), സമ്പർക്കം.
95. നെയ്യാർഡാം പെരുംകുളങ്ങര സ്വദേശി(53), സമ്പർക്കം.
96. പന്തലക്കോട് സ്വദേശിനി(17), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
97. ബീഹാർ സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
98. വഞ്ചിയൂർ സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
99. ബീഹാർ സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
100. കാരോട് സ്വദേശിനി(8), സമ്പർക്കം.
101. ബീഹാർ സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
102. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(31), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
103. നെയ്യാർഡാം സ്വദേശിനി(40), സമ്പർക്കം.
104. ബീഹാർ സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
105. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(23), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
106. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(26), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
107. ബീഹാർ സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.
108. ബീഹാർ സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.
109. അമരവിള വലിയകുളങ്ങര സ്വദേശി(65), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
110. ബീഹാർ സ്വദേശി(30), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
111. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(26), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
112. തേക്കുംമൂട് സ്വദേശി(57), സമ്പർക്കം.
113. ബീഹാർ സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.
114. വള്ളക്കടവ് പെരുന്താന്നി സ്വദേശിനി(65), സമ്പർക്കം.
115. ബീഹാർ സ്വദേശി(30), സമ്പർക്കം.
116. വഞ്ചിയൂർ തേക്കുംമൂട് സ്വദേശി(11), സമ്പർക്കം.
117. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(39), സമ്പർക്കം.
118. തേക്കുംമൂട് സ്വദേശിനി(26), സമ്പർക്കം.
119. ബീഹാർ സ്വദേശി(43), സമ്പർക്കം.
120. വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന21 കാരൻ. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.)
121. വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന 27 കാരി. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.)
122. ഊരൂട്ടമ്പലം സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
123. പെരുമ്പഴുതൂർ സ്വദേശി(30), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
124. ബീഹാർ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
125. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(47), സമ്പർക്കം.
126. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(31), സമ്പർക്കം.
127. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(30), സമ്പർക്കം.
128. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(17), സമ്പർക്കം.
129. നെയ്യാർഡാം സ്വദേശിനി(61), സമ്പർക്കം.
130. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(46), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
131. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ പേയാട് സ്വദേശി(43).
132. വഞ്ചിയൂർ കുന്നുകുഴി സ്വദേശി(17), സമ്പർക്കം.
133. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(63), സമ്പർക്കം.
134. കാക്കാമൂല സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
135. താഴമ്പള്ളി സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
136. നെയ്യാർഡാം പെരിംകുളങ്ങര സ്വദേശി(57), സമ്പർക്കം.
137. താഴമ്പള്ളി സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.
138. താഴമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(41), സമ്പർക്കം.
139. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
140. മെഡിക്കൽ കോളേദ് സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.
141. വിഴിഞ്ഞം മുക്കോല സ്വദേശിനി(75), സമ്പർക്കം.
142. ബീഹാർ സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
143. ബംഗാൾ സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.
144. വെങ്ങാനൂർ മുക്കോല സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
145. മൈലക്കര കള്ളിക്കാട് സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
146. മൈലാമൂട് സ്വദേശി(64), സമ്പർക്കം.
147. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(72), സമ്പർക്കം.
148. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം
149. കായിക്കര സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
150. പാറശ്ശാല മരിയത്തോട്ടം സ്വദേശിനി(47), സമ്പർക്കം.
151. കായിക്കര സ്വദേശി(16), സമ്പർക്കം.
152. അഞ്ചുതെങ്ങ് കുന്നുംപുറം സ്വദേശിനി(16), സമ്പർക്കം.
153. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(64), സമ്പർക്കം.
154. അഞ്ചുതെങ്ങ് കുന്നുംപുറം സ്വദേശിനി(37), സമ്പർക്കം.
155. അഞ്ചുതെങ്ങ് കുന്നുംപുറം സ്വദേശിനി(37), സമ്പർക്കം.(154, 155 രണ്ടും രണ്ട് വ്യക്തികളാണ്)
156. അഞ്ചുതെങ്ങ് പുരയിടം സ്വദേശിനി(14), സമ്പർക്കം.
157. ബീഹാർ സ്വദേശി(39), സമ്പർക്കം.
158. അഞ്ചുതെങ്ങ് കുന്നുംപുറം സ്വദേശിനി(29), സമ്പർക്കം.
159. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.
160. പൂവാർ സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.
161. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(63), സമ്പർക്കം.
162. പൂവാർ സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.
163. മൈത്രി നഗർ ജഗതി സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
164. പൂവാർ സ്വദേശിനി(21), സമ്പർക്കം.
165. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(76), സമ്പർക്കം.
166. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 40 കാരി. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.)
167. കരകുളം സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
168. പാച്ചല്ലൂർ സ്വദേശിനി(46), സമ്പർക്കം.
169. ജഗതി സ്വദേശിനി(57), സമ്പർക്കം.
170. കടയ്ക്കാവൂർ തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി(54), സമ്പർക്കം.
171. റസൽപുരം സ്വദേശിനി(42), സമ്പർക്കം.
172. കരമന കാലടി സ്വദേശി(54), സമ്പർക്കം.
173. പൂവാർ സ്വദേശിനി(26), സമ്പർക്കം.
174. പൂവാർ വരവിള തോപ്പ് സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
175. പൂവാർ സ്വദേശിനി(39), സമ്പർക്കം.
176. പൂവാർ ഇരിക്കാലവിള സ്വദേശിനി(22), സമ്പർക്കം.
177. പൂവാർ ഇരിക്കാലവിള സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.
178. കാഞ്ഞിരംപാറ മരുതംകുഴി സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.
179. പൂവാർ ഇരിക്കാലവിള സ്വദേശിനി(69), സമ്പർക്കം.
180. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 23 കാരി. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല)
181. പൂവാർ ഇരിക്കാലവിള സ്വദേശിനി(30), സമ്പർക്കം.
182. കല്ലുവെട്ടാംകുഴി സ്വദേശി(67), സമ്പർക്കം.
183. മിന്നംകോട് സ്വദേശിനി(24), സമ്പർക്കം.
184. പൂവാർ ഇരിക്കാലവിള സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
185. ഊരൂട്ടമ്പലം സ്വദേശി(58), സമ്പർക്കം.
186. പൂവാർ ഇരിക്കാലവിള സ്വദേശിനി(56), സമ്പർക്കം.
187. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി(34), സമ്പർക്കം.
188. പൂവാർ ഇരിക്കാലവിള സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
189. അരയൂർ കൊറ്റാമം സ്വദേശിനി(31), സമ്പർക്കം.
190. പൂവാർ വരവിളതോപ്പ് സ്വദേശി(61), സമ്പർക്കം.
191. പൂവാർ പുരയിടം സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.
192. ചൊവ്വര സ്വദേശിനി(56), സമ്പർക്കം.
193. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശിനി(16), സമ്പർക്കം.
194. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.
195. അരയൂർ കൊറ്റാമം സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
196. കുന്നുകുഴി സ്വദേശി(63), സമ്പർക്കം.
197. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 50 കാരൻ. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.)
198. അരയൂർ കൊറ്റാമം സ്വദേശിനി(9), സമ്പർക്കം.
199. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ വെൺകുളം ഇടവ സ്വദേശി(38).
200. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശിനി(37), സമ്പർക്കം.
201. വട്ടവിള കീഴ്‌കൊല്ല സ്വദേശി(54), സമ്പർക്കം.
202. ബാലരാമപുരം പരുത്തിത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി(11), സമ്പർക്കം.
203. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.
204. ആറാലുമൂട് സ്വദേശിനി(29), സമ്പർക്കം.
205. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(28), സമ്പർക്കം.
206. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(90), സമ്പർക്കം.
207. ചെന്തിട്ട ചാല സ്വദേശി(17), സമ്പർക്കം.
208. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(3), സമ്പർക്കം.
209. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(33), സമ്പർക്കം.
210. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(56), സമ്പർക്കം.
211. ബാലരാമപുരം ഇത്തിയൂർ സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
212. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
213. ബാലരാമപുരം ഇത്തിയൂർ സ്വദേശി(12), സമ്പർക്കം.
214. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(17), സമ്പർക്കം.
215. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 25 കാരി. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.)
216. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(42), സമ്പർക്കം.
217. ബാലരാമപുരം പരുത്തിതോപ്പ് സ്വദേശിനി(10), സമ്പർക്കം.
218. പട്ടം തേക്കിൻമൂട് സ്വദേശിനി(65), സമ്പർക്കം.
219. പട്ടം തേക്കിൻമൂട് സ്വദേശി(63), സമ്പർക്കം.
220. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(44), സമ്പർക്കം.
221. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(8), സമ്പർക്കം.
222. ഇടവ വെൺകുളം സ്വദേശി(49), സമ്പർക്കം.
223. പട്ടം തേക്കിൻമൂട് സ്വദേശിനി(09), സമ്പർക്കം.
224. പട്ടം തേക്കിൻമൂട് സ്വദേശി(58), സമ്പർക്കം.
225. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(30), സമ്പർക്കം.
226. പട്ടം തേക്കിൻമൂട് സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.
227. പട്ടം തേക്കിൻമൂട് സ്വദേശി(76), സമ്പർക്കം.
228. പട്ടം തേക്കിൻമൂട് സ്വദേശി(16), സമ്പർക്കം.
229. പാച്ചല്ലൂർ മന്നം നഗർ സ്വദേശി(13), സമ്പർക്കം.
230. പട്ടം തേക്കിൻമൂട് സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
231. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.
232. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(50), സമ്പർക്കം.
233. പട്ടം തേക്കിൻമൂട് സ്വദേശി(14), സമ്പർക്കം.
234. പട്ടം തേക്കിൻമൂട് സ്വദേശി(56), സമ്പർക്കം.
235. പാച്ചല്ലൂർ സ്വദേശിനി(10), സമ്പർക്കം.
236. പട്ടം തേക്കിൻമൂട് സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
237. പട്ടം തേക്കിൻമൂട് സ്വദേശിനി(70), സമ്പർക്കം.
238. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(34), സമ്പർക്കം.
239. വലിയതുറ സ്വദേശി(44), സമ്പർക്കം.
240. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(65), സമ്പർക്കം.
241. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
242. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(50), സമ്പർക്കം.
243. ബാലരാമപുരം എ.വി സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശിനി(34), സമ്പർക്കം.
244. വലിയതുറ സ്വദേശി(75), സമ്പർക്കം.
245. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(7), സമ്പർക്കം.
246. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.
247. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.
248. വഞ്ചിയൂർ തേക്കുംമൂട് സ്വദേശി(41), സമ്പർക്കം.
249. ബാലരാമപുരം എ.വി. സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശിനി(27), സമ്പർക്കം.
250. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(27), സമ്പർക്കം.
251. വള്ളക്കടവ് ലൂർദ് മാതാ നഗർ സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
252. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(43), സമ്പർക്കം.
253. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(37), സമ്പർക്കം.
254. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(36), സമ്പർക്കം.
255. വലിയതുറ സ്വദേശി(18), സമ്പർക്കം.
256. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(11), സമ്പർക്കം.
257. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(48), സമ്പർക്കം.
258. എള്ളുവിള നെല്ലിക്കാല സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.
259. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(38), സമ്പർക്കം.
260. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(47), സമ്പർക്കം.
261. വഞ്ചിയൂർ കുന്നുകുഴി സ്വദേശിനി(42), സമ്പർക്കം.
262. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 28 കാരി. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.)
263. വലിയതുറ സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.
264. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 29 കാരി. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.)
265. ബാലരാമപുരം എ.വി സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.
266. വലിയതുറ സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
267. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(15), സമ്പർക്കം.
268. വലിയതുറ സ്വദേശി(8), സമ്പർക്കം.
269. വലിയതുറ സ്വദേശി(11), സമ്പർക്കം.
270. വലിയതുറ സ്വദേശി(61), സമ്പർക്കം.
271. ബീമാപള്ളി കുരിശുംമൂട് സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.
272. ബാലരാമപുരം എ.വി. സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശി(12), സമ്പർക്കം.
273. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗ് ബാധിച്ച 46 കാരി. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.)
274. വലിയതുറ സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
275. ബാലരാമുരം എ.വി സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശി(13), സമ്പർക്കം.
276. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 17 കാരൻ. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല).
277. ബാലരാമപുരം എ.വി. സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശി(14), സമ്പർക്കം.
278. കുന്നത്തുകാൽ വണ്ടിത്തടം സ്വദേശി(39), സമ്പർക്കം.
279. വലിയതുറ സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
280. പുരയിടം അർത്തിയിൽ സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.
281. ബാലരാമപുരം എ.വി സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.
282. പുരയിടം അർത്തിയിൽ സ്വദേശി(9), സമ്പർക്കം.
283 ആവണക്കുഴി സ്വദേശി(66), സമ്പർക്കം.
284. പുരയിടം അർത്തിയിൽ സ്വദേശിനി(63), സമ്പർക്കം.
285. പുരയിടം അർത്തിയിൽ സ്വദേശി(88), സമ്പർക്കം.
286. പുരയിടം അർത്തിയിൽ സ്വദേശിനി(41), സമ്പർക്കം.
287. എള്ളുവിള സ്വദേശി(31), സമ്പർക്കം.
288. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 17 കാരൻ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.
289. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശിനി(68), സമ്പർക്കം.
290. വള്ളക്കടവ് കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
291. പുരയിടം അർത്തിയിൽ സ്വദേശി(46), സമ്പർക്കം.
292. പുരയിടം അർത്തിയിൽ സ്വദേശി(4), സമ്പർക്കം.
293. പുരയിടം അർത്തിയിൽ സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.
294. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 89 കാരി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.
295. മാതാപുരം സ്വദേശിനി(42), സമ്പർക്കം.
296. പുരയിടം അർത്തിയിൽ സ്വദേശിനി(42), സമ്പർക്കം.
297. പുരയിടം അർത്തിയിൽ സ്വദേശിനി(6), സമ്പർക്കം.
298. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(16), സമ്പർക്കം.
299. പുരയിടം അർത്തിയിൽ സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
300. മണക്കാട് ശ്രീവരാഹം സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
301. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(91), സമ്പർക്കം.
302. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(67), സമ്പർക്കം.
303. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(83), സമ്പർക്കം.
304. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(58), സമ്പർക്കം.
305. ഇടവ സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.
306. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(69), സമ്പർക്കം.
307. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(49), സമ്പർക്കം.
308. പൗണ്ട്കടവ് സ്വദേശി(80), സമ്പർക്കം.
309. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(30), സമ്പർക്കം.
310. അരുമാനൂർ സ്വദേശിനി(62), സമ്പർക്കം.
311. നെയ്യാർഡാം സ്വദേശി(62), സമ്പർക്കം.
312. ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശി(65), സമ്പർക്കം.
313. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(52), സമ്പർക്കം.
314. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(63), സമ്പർക്കം.
315. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(75), സമ്പർക്കം.
316. കേശവദാസപുരം സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.
317. മാധവപുരം സ്വദേശി(6), സമ്പർക്കം.
318. കാരക്കോണം നിലമാമൂട് സ്വദേശി(14), സമ്പർക്കം.
319. കാരക്കോണം നിലമാമൂട് സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
320. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശി(11), സമ്പർക്കം.
321. കാരക്കോണം ത്രേസ്യാപുരം സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.
322. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
323. പെരുന്താന്നി ചെമ്പകശ്ശേരി സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
324. പന്നിയോട് സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം)
325. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(47), സമ്പർക്കം.
326. താണുമൂട് വടക്കേക്കര സ്വദേശി(54), സമ്പർക്കം.
327. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.
328. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശി(70), സമ്പർക്കം.
329. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(54), സമ്പർക്കം.
330. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(70), സമ്പർക്കം.
331. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(65), സമ്പർക്കം.
332. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.
333. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശി(25), സമ്പർക്കം.
334. പൂവാർ വരവിളത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി(34), സമ്പർക്കം.
335. പറണിയം വഴിമുക്ക് സ്വദേശിനി(41), സമ്പർക്കം.
336. കട്ടച്ചാൽകുഴി സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.
337. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(80), സമ്പർക്കം.
338. വഴുതക്കാട് സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.
339. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(72), സമ്പർക്കം.
340. തുലവിള സ്വദേശി(37), സമ്പർക്കം.
341. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(87), സമ്പർക്കം.
342. അയിരൂർപ്പാറ സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
343. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(51), സമ്പർക്കം.
344. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(63), സമ്പർക്കം.
345. ജഗതി സ്വദേശി(34), സമ്പർക്കം.
346. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശി(63), സമ്പർക്കം.
347. ശ്രീവരാഹം സ്വദേശിനി(54), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
348. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശി(86), സമ്പർക്കം.
349. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(28), സമ്പർക്കം.
350. ഐരാണിമൂട്ടം സ്വദേശി(30), സമ്പർക്കം.
351. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.
352. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(28), സമ്പർക്കം.
353. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(44), സമ്പർക്കം.
354. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(46), സമ്പർക്കം.
355. ശ്രീവരാഹം മണക്കാട് സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.
356. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(71), സമ്പർക്കം.
357. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(47), സമ്പർക്കം.
358. തമ്പാനൂർ സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
359. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(69), സമ്പർക്കം.
360. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(56), സമ്പർക്കം.
361. മാധവപുരം സ്വദേശിനി(9), സമ്പർക്കം.
362. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(64), സമ്പർക്കം.
363. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(71), സമ്പർക്കം.
364. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.
365. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(92), സമ്പർക്കം.
366. പേയാട് വിളപ്പിൽശാല സ്വദേശി(61), സമ്പർക്കം.
367. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(54), സമ്പർക്കം.
368. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 41 കാരി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.
369. കല്ലറ സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
370. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 6 വയസുകാരി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.
371. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 28 കാരി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.
372. മമ്പള്ളി പൊങ്ങുവിളാകം സ്വദേശിനി(31), സമ്പർക്കം.
373. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(35), സമ്പർക്കം.
374. ശ്രീവരാഹം പടിഞ്ഞാറേക്കോട്ട സ്വദേശി(75), സമ്പർക്കം.
375. ശ്രീവരാഹം പടിഞ്ഞാറേക്കോട്ട സ്വദേശിനി(13), സമ്പർക്കം.
376. ശ്രീവരാഹം പടിഞ്ഞാറേക്കോട്ട സ്വദേശി(10), സമ്പർക്കം.
377. ശ്രീവരാഹം പടിഞ്ഞാറേക്കോട്ട സ്വദേശിനി(69), സമ്പർക്കം.

കൊറോണ രോഗബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ ആകെ എണ്ണം -17,658
2.വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം -14,078
3. ആശുപത്രികളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം -2,683
4. കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം -897
5. ഇന്ന് പുതുതായി നിരീക്ഷണ ത്തിലായവരുടെ എണ്ണം -1,904

വാഹന പരിശോധന

ഞായറാഴ്ച പരിശോധിച്ച വാഹനങ്ങൾ -1,538
പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമായവർ -2,733

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!