കടുത്ത ആശങ്കയിൽ തിരുവനന്തപുരം ഇന്ന് 242 പേർക്ക് കൊവിഡ്: ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച (ആഗസ്റ്റ് 04) 242 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഇവരുടെ വിവരം ഇങ്ങിനെ

1. ആര്യനാട് ഗണപതിയാംകുഴി സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
2. ആര്യനാട് ഗണപതിയാംകുഴി സ്വദേശി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
3. കുറ്റിച്ചല്‍ കുര്യാത്തി സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
4. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
5. പരുത്തിപ്പള്ളി സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
6. ഉറിയാകോട് കണ്ണംപള്ളി സ്വദേശിനി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
7. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശി(36) , സമ്പര്‍ക്കം.
8. തേക്കുംമൂട് സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
9. തമ്പാനൂര്‍ അരിസ്റ്റോ ജംഗ്ഷന്‍ സ്വദേശി(2), സമ്പര്‍ക്കം.
10. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(70), സമ്പര്‍ക്കം.
11. തമ്പാനൂര്‍ അരിസ്റ്റോ ജംഗ്ഷന്‍ സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
12. കള്ളിക്കാട് എറക്കോണം സ്വദേശിനി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
13. കള്ളിക്കാട് എറക്കോണം സ്വദേശി(3), സമ്പര്‍ക്കം.
14. കള്ളിക്കാട് എറക്കോണം സ്വദേശി(5), സമ്പര്‍ക്കം.
15. കള്ളിക്കാട് എറക്കോണം സ്വദേശിനി(70), സമ്പര്‍ക്കം.
16. വലിയവേളി സ്വദേശിനി(16), സമ്പര്‍ക്കം.
17. കോവളം ജംഗ്ഷന്‍ സ്വദേശിനി(16), സമ്പര്‍ക്കം.
18. കോവളം ജംഗ്ഷന്‍ സ്വദേശിനി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
19. കുന്നുകുഴി സ്വദേശിനി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
20. പെരുമ്പഴുതൂര്‍ പുന്നക്കാട് സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
21. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(10), സമ്പര്‍ക്കം.
22. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
23. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
24. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(8), സമ്പര്‍ക്കം.
25. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(12), സമ്പര്‍ക്കം.
26. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
27. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(01), സമ്പര്‍ക്കം.
28. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
29. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
30. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
31. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(6), സമ്പര്‍ക്കം.
32. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(63), സമ്പര്‍ക്കം.
33. ബദരിയാ നഗര്‍ സ്വദേശി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
34. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
35. ബദരിയാ നഗര്‍ സ്വദേശിനി(14), സമ്പര്‍ക്കം.
36. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
37. പള്ളിത്തെരുവ് സ്വദേശിനി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
38. ബദരിയാ നഗര്‍ സ്വദേശിനി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
39. ആനയറ സ്വദേശി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
40. പള്ളിത്തെരുവ് സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
41. കോട്ടുകല്‍ അടിമലത്തുറ സ്വദേശി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
42. ഇടവ വെള്ളകം സ്വദേശിനി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
43. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശി(64), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
44. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(62), സമ്പര്‍ക്കം.
45. പണ്ടകശ്ശാല സ്വദേശിനി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
46. പാളയം സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
47. തേക്കുംമൂട് സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
48. ബാലരാമപുരം ഭഗവതിനട സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
49. പാളയം സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
50. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(25), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
51. പ്ലാമൂട്ടുകട ഇരിച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(12), സമ്പര്‍ക്കം.
52. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
53. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 43 കാരി.
54. പൂഴനാട് സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
55. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 41 കാരി.
56. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
57. ആറാലുമ്മൂട് സ്വദേശിനി(7), സമ്പര്‍ക്കം.
58. കൊച്ചുമേത്തന്‍കടവ് സ്വദേശിനി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
59. നെടുങ്ങോട് കിഴക്കിന്‍കര സ്വദേശിനി(57), സമ്പര്‍ക്കം.
60. പുരയിടം സ്വദേശിനി(62), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
61. നെടുങ്ങോട് കിഴക്കിന്‍കര സ്വദേശിനി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
62. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 42 കാരി.
63. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
64. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(59), സമ്പര്‍ക്കം.
65. നെട്ടയം സ്വദേശിനി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
66. പൂന്തുറ ന്യൂകോളനി സ്വദേശിനി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
67. പൂവച്ചല്‍ ഉറംകോണം സ്വദേശി(62), സമ്പര്‍ക്കം.
68. വീരണകാവ് ഓണംകോട് സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
69. അരയൂര്‍ കോട്ടമന സ്വദേശി(9), സമ്പര്‍ക്കം.
70. വീരണകാവ് ഓണംകോട് സ്വദേശി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
71. വീരണകാവ് ഓണംകോട് സ്വദേശിനി(8), സമ്പര്‍ക്കം.
72. ഉണ്ടപ്പാറ സ്വദേശി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
73. ഉണ്ടപ്പാറ പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
74. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
75. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(4), സമ്പര്‍ക്കം.
76. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
77. കരിച്ചല്‍ കഴിരൂര്‍ സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
78. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
79. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(6), സമ്പര്‍ക്കം.
80. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(2), സമ്പര്‍ക്കം.
81. വീരണകാവ് ഓണംകോട് സ്വദേശി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
82. വീരണകാവ് ഓണംകോട് സ്വദേശി(62), സമ്പര്‍ക്കം.
83. വീരണകാവ് ഓണംകോട് സ്വദേശിനി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
84. ഉറിയാക്കോട് മരത്തകിടി സ്വദേശി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
85. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(14), സമ്പര്‍ക്കം.
86. ഉറിയാക്കോട് മരത്തകിടി സ്വദേശി(10), സമ്പര്‍ക്കം.
87. ഉറിയാക്കോട് മരത്തകിടി സ്വദേശി(12), സമ്പര്‍ക്കം.
88. കാട്ടാക്കട മേക്കുംകര സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
89. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 24 കാരന്‍.
90. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശിനി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
91. കാരോട് സ്വദേശി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
92. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
93. കമുകിന്‍കോട് കൊടങ്ങവിള സ്വദേശിനി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
94. കമുകിന്‍കോട് കൊടങ്ങവിള സ്വദേശിനി(76), സമ്പര്‍ക്കം.
95. അവണക്കുഴി സ്വദേശി(6), സമ്പര്‍ക്കം.
96. അവണക്കുഴി സ്വദേശിനി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
97. കാക്കവിള കാരോട് സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
98. അവണക്കുഴി സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
99. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 35 കാരന്‍.
100. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(27), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
101. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(12), സമ്പര്‍ക്കം.
102. മരിയനാട് സ്വദേശി(59), സമ്പര്‍ക്കം.
103. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
104. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശിനി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
105. മരുതംകോട് സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
106. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശിനി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
107. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
108. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(6), സമ്പര്‍ക്കം.
109. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
110. മേനംകുളം സ്വദേശിനി(32), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
111. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
112. തമിഴ്നാട് ചെറുവള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(65), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
113. ചൊവ്വര അടിമലത്തുറ സ്വദേശി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
114. ചൊവ്വര അടിമലത്തുറ സ്വദേശിനി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
115. ചൊവ്വര അടിമലത്തുറ സ്വദേശി(12), സമ്പര്‍ക്കം.
116. ചൊവ്വര അടിമലത്തുറ സ്വദേശിനി(10), സമ്പര്‍ക്കം.
117. ചൊവ്വര അടിമലത്തുറ സ്വദേശി(05), സമ്പര്‍ക്കം.
118. ചൊവ്വര അടിമലത്തുറ സ്വദേശിനി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
119. ചൊവ്വര അടിമലത്തുറ സ്വദേശിനി(14), സമ്പര്‍ക്കം.
120. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശി(4), സമ്പര്‍ക്കം.
121. നെയ്യാര്‍ഡാം സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
122. നെയ്യാര്‍ഡാം കുഴിമണ്ണടി സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
123. പന്ത സ്വദേശിനി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
124. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(71), സമ്പര്‍ക്കം.
125. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശിനി(11), സമ്പര്‍ക്കം.
126. നല്‍പ്പിറക്കുഴി സ്വദേശി(79), സമ്പര്‍ക്കം.
127. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
128. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(73), സമ്പര്‍ക്കം.
129. അഞ്ചുതെങ്ങ് മൈലാമൂട് സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
130. നെയ്യാര്‍ഡാം പെരുംകുളങ്ങര സ്വദേശി(69), സമ്പര്‍ക്കം.
131. നെയ്യാര്‍ഡാം പെരുംകുളങ്ങര സ്വദേശി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
132. നെയ്യാര്‍ഡാം കൊട്ടാരത്തുവിള സ്വദേശി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
133. കമലേശ്വരം സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
134. കള്ളിക്കാട് ഈറക്കോണം സ്വദേശി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
135. കുന്നത്തുകാല്‍ മന്നംകോട് സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
136. കുന്നത്തുകാല്‍ മന്നംകോട് സ്വദേശിനി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
137. കുറുമ്പിളങ്ങോട് സ്വദേശി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
138. എള്ളുവിള സ്വദേശിനി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
139. റസല്‍പുരം വെട്ടമംഗലം സ്വദേശി(71), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
140. എള്ളുവിള സ്വദേശിനി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
141. വലിയവേളി സ്വദേശിനി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
142. എള്ളുവിള സ്വദേശിനി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
143. മമ്പള്ളി മൈലാമൂട് സ്വദേശി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
144. മമ്പള്ളി മൈലാമൂട് സ്വദേശി(14), സമ്പര്‍ക്കം.
145. കാക്കവിള സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
146. മൈലാമൂട് മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(11), സമ്പര്‍ക്കം.
147. കാക്കവിള സ്വദേശിനി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
148. കാക്കവിള സ്വദേശി(11), സമ്പര്‍ക്കം.
149. കൊല്ലംകോണം സ്വദേശിനി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
150. കാക്കവിള സ്വദേശിനി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
151. പുരയിടം സ്വദേശിനി(5), സമ്പര്‍ക്കം.
152. കൊല്ലംകോണം സ്വദേശിനി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
153. വണ്ടിത്തടം കുറുമുള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
154. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
155. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
156. കൊല്ലംകോണം സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
157. പെരുമ്പഴുതൂര്‍ സ്വദേശിനി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
158. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
159. കാട്ടാക്കട മുത്തിയവിള സ്വദേശി(1), സമ്പര്‍ക്കം.
160. കാട്ടാക്കട മുത്തിയവിള സ്വദേശി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
161. കാട്ടാക്കട മുത്തിയവിള സ്വദേശി(68), സമ്പര്‍ക്കം.
162. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
163. കൊല്ലംകോണം സ്വദേശി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
164. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
165. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(56), സമ്പര്‍ക്കം.
166. വണ്ടിത്തടം കുറുമാളൂര്‍ സ്വദേശിനി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
167. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
168. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
169. വിത്തടം കുറുമാളൂര്‍ സ്വദേശിനി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
170. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
171. പൂന്തുറ സ്വദേശി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
172. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(63), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
173. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(68), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
174. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
175. പെരുന്താന്നി സ്വദേശി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
176. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 52 കാരന്‍.
177. പെരുന്താന്നി സ്വദേശിനി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
178. പെരുന്താന്നി സ്വദേശി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
179. ശ്രീവരാഹം സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
180. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 12 കാരന്‍.
181. ശ്രീവരാഹം സ്വദേശിനി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
182. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(8), സമ്പര്‍ക്കം.
183. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 14 കാരന്‍.
184. ബാലരാമപുരം ഇത്തിയൂര്‍ സ്വദേശി(11), സമ്പര്‍ക്കം.
185. റസല്‍പുരം സ്വദേശിനി(62), സമ്പര്‍ക്കം.
186. ചാമവിള പരുത്തിത്തോപ്പ് സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
187. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(69), സമ്പര്‍ക്കം.
188. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
189. കുന്നത്തുകാല്‍ നെല്ലിക്കാട്ടുവിള സ്വദേശിനി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
190. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 20 കാരി.
191. ബാലരാമപുരം ഇത്തിയൂര്‍ സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
192. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(56), സമ്പര്‍ക്കം.
193. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(1), സമ്പര്‍ക്കം.
194. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
195. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
196. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 10 വയസുകാരന്‍.
197. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(53), മരണപ്പെട്ടു.
198. ബാലരാമപുരം എ.വി സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശിനി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
199. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
200. മണക്കാട് സ്വദേശി(10), സമ്പര്‍ക്കം.
201. പൂന്തുറ സ്വദേശി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
202. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
203. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
204. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(15), സമ്പര്‍ക്കം.
205. തിരുമല സ്വദേശിനി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
206. കാവൂട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
207. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(16), സമ്പര്‍ക്കം.
208. തിരുമല സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
209. തിരുമല സ്വദേശി(62), സമ്പര്‍ക്കം.
210. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
211. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 29 കാരന്‍.
212. ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
213. ചെറിയകൊണ്ണി ഇരയംകോട് സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
214. പേരംകുളം സ്വദേശിനി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
215. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(11), സമ്പര്‍ക്കം.
216. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
217. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
218. പൂന്തുറ മൂന്നാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
219. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(3), സമ്പര്‍ക്കം.
220. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(50), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
221. തേക്കുംമൂട് സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
222. പൂന്തുറ സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
223. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
224. തേക്കുംമൂട് സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
225. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
226. പൂന്തുറ മൂന്നാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
227. തേക്കുംമൂട് സ്വദേശി(57), സമ്പര്‍ക്കം.
228. താഴമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(66), സമ്പര്‍ക്കം.
229. താഴമ്പള്ളി സ്വദേശി(72), സമ്പര്‍ക്കം.
230. കൊല്ലംകോണം സ്വദേശിനി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
231. തേക്കുംമൂട് സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
232. കുറ്റ്യാണി സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
233. പൂന്തുറ സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
234. കുറുമാളൂര്‍ വണ്ടിത്തടം സ്വദേശിനി(64), സമ്പര്‍ക്കം.
235. പെരുമ്പഴുതൂര്‍ സ്വദേശി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
236. കുറുമാളൂര്‍ വണ്ടിത്തടം സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
237. കാരക്കോണം സ്വദേശിനി(8), സമ്പര്‍ക്കം.
238. കാരക്കോണം സ്വദേശി(9), സമ്പര്‍ക്കം.
239. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
240. കാരക്കോണം സ്വദേശിനി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
241. പൂന്തൂറ സ്വദേശിനി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
242. വലിയതുറ സ്വദേശി(18), സമ്പര്‍ക്കം.

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!