കടുത്ത ആശങ്കയിൽ തിരുവനന്തപുരം ഇന്ന് 310 പേർക്ക് കൊവിഡ്: ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 310 പേർക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ഇവരുടെ വിവരം ഇങ്ങിനെ

1. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(73), സമ്പർക്കം.
2. കർണാടകയിൽ നിന്നെത്തിയ ആറ്റിങ്ങൽ ചെമ്പകമംഗലം
സ്വദേശിനി(38).
3. പോത്തൻകോട് മണ്ഡപൻകുന്ന് സ്വദേശി(56), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
4. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(14), സമ്പർക്കം.
5. ചന്തക്കുന്ന് സ്വദേശി(30), സമ്പർക്കം.
6. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
7. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(35), സമ്പർക്കം.
8. കൊറ്റൂർ സ്വദേശി(43), സമ്പർക്കം.
9. വിഴിഞ്ഞം കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.
10. ബാലരാമപുരം തേമ്പാമുട്ടം സ്വദേശിനി(17), സമ്പർക്കം.
11. താന്നിമൂട് സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.
12. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(18), സമ്പർക്കം.
13. പാങ്ങോട് സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.
14. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(44), സമ്പർക്കം.
15. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(4), സമ്പർക്കം.
16. മയിലക്കര സ്വദേശി(58), സമ്പർക്കം.
17. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.
18. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
19. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(70), സമ്പർക്കം.
20. വലിയതുറ സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
21. വലിയതുറ സ്വദേശി(56), സമ്പർക്കം.
22. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(10), സമ്പർക്കം.
23. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
24. കൊച്ചുതോപ്പ് പേട്ട സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
25. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.
26. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(51), സമ്പർക്കം.
27. പള്ളിവേട്ട സ്വദേശിനി(17), സമ്പർക്കം.
28. പള്ളിവേട്ട സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.
29. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(48), സമ്പർക്കം.
30. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(43), സമ്പർക്കം.
31. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(44), സമ്പർക്കം.
32. പാറശ്ശാല പ്ലാവിള സ്വദേശി(62), സമ്പർക്കം.
33. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
34. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(27), സമ്പർക്കം.
35. വട്ടപ്പാറ മേങ്കോട് സ്വദേശി(65), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
36. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
37. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(48), സമ്പർക്കം.
38. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.
39. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(44), സമ്പർക്കം.
40. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(25), സമ്പർക്കം.
41. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
42. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
43. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(33), സമ്പർക്കം.
44. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.
45. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(46), സമ്പർക്കം.
46. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(21), സമ്പർക്കം.
47. പേട്ട കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(12), സമ്പർക്കം.
48. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(36), സമ്പർക്കം.
49. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(73), സമ്പർക്കം.
50. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
51. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(35), സമ്പർക്കം.
52. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(59), സമ്പർക്കം.
53. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(30), സമ്പർക്കം.
54. പള്ളിവേട്ട സ്വദേശിനി(17), സമ്പർക്കം.
55. പെരിങ്കുളങ്ങര സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.
56. വട്ടവിള കീഴേക്കോണം സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.
57.. ചുള്ളിമാനൂർ ആനാട് സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
58. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശിനി(54), സമ്പർക്കം.
59. കള്ളിക്കാട് സ്വദേശിനി(34), സമ്പർക്കം.
60. കാരക്കാട് സ്വദേശി(3), സമ്പർക്കം.
61. വഴുതൂർ സ്വദേശിനി(28), സമ്പർക്കം.
62. കുളക്കോട് സ്വദേശിനി(6), സമ്പർക്കം.
63. കരമന കാലടി സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
64. കരമന കാലടി സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.(63, 64 വെവ്വേറെ വ്യ
ക്തികൾ)
65. കരമന കാലടി സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
66. കരമന ആലുംതറ ലെയിൻ സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.
67. കരമന ആലുംതറ ലെയിൻ സ്വദേശി(49), സമ്പർക്കം.
68. കരമന കാലടി സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
69. കാഞ്ഞിരവിളാകം സ്വദേശിനി(23), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
70. മണക്കാട് ആറ്റുകാൽ സ്വദേശി(6), സമ്പർക്കം.
71. കരമന കാലടി സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.
72. കരമന കാലടി സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
73. കരമന കാലടി സ്വദേശി(17), സമ്പർക്കം.
74. കരമന കാലടി സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
75. മണ്ണന്തല സ്വദേശിനി(35), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
76. കാലടി സ്വദേശിനി(42), സമ്പർക്കം.
77. കരുമം സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.
78. പുളിമാത്ത് സ്വദേശിനി(35), സമ്പർക്കം.
79. കരമന കാലടി സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
80. പേരൂർക്കട സ്വദേശി(30), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
81. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(59), സമ്പർക്കം.
82. പുളിമാത്ത് സ്വദേശിനി(6), സമ്പർക്കം.
83. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നെത്തിയ 45 കാരൻ.
84. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(39), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
85. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.
86. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(57), സമ്പർക്കം.
87. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
88. ഇടവ സ്വദേശി(34), സമ്പർക്കം.
89. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
90. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 24 കാരൻ.
91. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(16), സമ്പർക്കം.
92. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(17), സമ്പർക്കം.
93. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.
94. കരുമം സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.
95. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
96. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(13), സമ്പർക്കം.
97. കരുമം സ്വദേശി(65), സമ്പർക്കം.
98. ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
99. പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി(40), സമ്പർക്കം.
100. വലിയതുറ സ്വദേശി(10), സമ്പർക്കം.
101. ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശിനി(48), സമ്പർക്കം.
102. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.
103. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(43), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
104. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.
105. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 29 കാരി.
106. പെരുന്താന്നി സ്വദേശി(57), സമ്പർക്കം.
107. വലിയതുറ സ്വദേശി(57), സമ്പർക്കം.
108. പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി(33), സമ്പർക്കം.
109. മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.
110. വലിയതുറ സ്വദേശി(2), സമ്പർക്കം.
111. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.
112. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
113. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.
114. കേരളാദിത്യപുരം സ്വദേശി(6), സമ്പർക്കം.
115. പുരയിടം സ്വദേശിനി(26), സമ്പർക്കം.
116. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(10), സമ്പർക്കം.
117. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(12), സമ്പർക്കം.
118. വലിയതുറ സ്വദേശി(31), സമ്പർക്കം.
119. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(27), സമ്പർക്കം.
120. വലിയതുറ സ്വദേശി(52), സമ്പർക്കം.
121. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
122. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(15), സമ്പർക്കം.
123. കടുങ്ങനല്ലൂർ സ്വദേശിനി(74), മരണപ്പെട്ടു.
124. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(65), മരണപ്പെട്ടു.
125. വിതുര സ്വദേശിനി(62), മരണപ്പെട്ടു.
126. മാധവപുരം സ്വദേശി(60), മരണപ്പെട്ടു.
127. പൗുകടവ് സ്വദേശി(80), മരണപ്പെട്ടു.
128. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി(70), മരണപ്പെട്ടു.
129. വലിയതുറ സ്വദേശി(68), സമ്പർക്കം.
130. വലിയതുറ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
131. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(43), സമ്പർക്കം.
132. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(48), സമ്പർക്കം.
133. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(70), സമ്പർക്കം.
134. വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന 45 കാരി.
135. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(39), സമ്പർക്കം.
136. നെട്ടയം ആശ്രാമം റോഡ് സ്വദേശി(39), സമ്പർക്കം.
137. കീഴ്‌തോന്നയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(45), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
138. കുന്നപ്പുഴ ആറാമട സ്വദേശിനി(8), സമ്പർക്കം.
139. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(58), സമ്പർക്കം.
140. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശിനി(8), സമ്പർക്കം.
141. ഗുവാഹത്തിയിൽ നിന്നെത്തിയ പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി(39).
142. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
143. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ മാവേലിക്കര സ്വദേശി(57).
144. വലിയതുറ സ്വദേശി(25), സമ്പർക്കം.
145. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.
146. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി(37), സമ്പർക്കം.
147. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(54), സമ്പർക്കം.
148. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശി(37), സമ്പർക്കം.
149. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(24), സമ്പർക്കം.
150. തേൻമാവില സ്വദേശിനി(26), സമ്പർക്കം.
151. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.
152. കൈതവിളാകം സ്വദേശിനി(17), ഉറവിടം വ്യക്തലല്ല.
153. മുക്കോല സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.
154. ചൂരയിൽ സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
155. പ്ലാവറ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
156. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.
157. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 41 കാരൻ.
158. കാപ്പിത്തോട്ടം സ്വദേശി(49), സമ്പർക്കം.
159. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(30), സമ്പർക്കം.
160. തൂങ്ങാംപാറ സ്വദേശിനി(75), സമ്പർക്കം.
161. മുക്കോല സ്വദേശിനി(18), സമ്പർക്കം.
162. കാപ്പിത്തോട്ടം സ്വദേശിനി(50), സമ്പർക്കം.
163. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(80), സമ്പർക്കം.
164. കള്ളിപ്പാറ സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.
165. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(24), സമ്പർക്കം.
166. കോട്ടപ്പുറം ചെറിയക്കോട് സ്വദേശി(46), സമ്പർക്കം.
167. കോട്ടപ്പുറം ചെറിയക്കോട് സ്വദേശി(8), സമ്പർക്കം.
168. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(31), സമ്പർക്കം.
169. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(65), സമ്പർക്കം.
170. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(63), സമ്പർക്കം.
171. കോട്ടപ്പുറം പിറവിളാകം സ്വദേശിനി(22), സമ്പർക്കം.
172. കൊറ്റാമം സ്വദേശി(74), സമ്പർക്കം.
173. അമരവിള സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
174. ഊരൂട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(52), സമ്പർക്കം.
175. കൊറ്റാമം സ്വദേശിനി(48), സമ്പർക്കം.
176. ക ല മാവുവിള സ്വദേശിനി(50), സമ്പർക്കം.
177. വിഴിഞ്ഞം പുതിയപള്ളി സ്വദേശിനി(60), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
178. മായം കംതിട്ട സ്വദേശി(22), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
179. പൂവാർ സ്വദേശി(4), സമ്പർക്കം.
180. മായം കംതിട്ട സ്വദേശി(47), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
181. വെളിയംകോട് സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
182. മേൽപാല സ്വദേശി(49), സമ്പർക്കം.
183. സൗദിയിൽ നിന്നെത്തിയ തേക്കുപാറ സ്വദേശി(28).
184. പൂവാർ സ്വദേശിനി(28), സമ്പർക്കം.
185. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(52), സമ്പർക്കം.
186. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
187. പെരുമാതുറ സ്വദേശിനി(44), സമ്പർക്കം.
188. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 65 കാരി.
189. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(26), സമ്പർക്കം.
190. അഞ്ചൽ സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
191. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(17), സമ്പർക്കം.
192. വട്ടവിള സ്വദേശി(68), സമ്പർക്കം.
193. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(15), സമ്പർക്കം.
194. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 49 കാരി.
195. ആമച്ചൽ സ്വദേശിനി(35), സമ്പർക്കം.
196. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(42), സമ്പർക്കം.
197. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
198. ബീമാപള്ളി ബദരിയാ നഗർ സ്വദേശിനി(39), സമ്പർക്കം.
199. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(36), സമ്പർക്കം.
200. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.
201. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 9 കാരൻ.
202. ബീമാപള്ളി ബദരിയാനഗർ സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.
203. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.
204. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 27 കാരി.
205. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.
206. നിലമാമൂട് സ്വദേശി(56), സമ്പർക്കം.
207. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(61), സമ്പർക്കം.
208. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(31), സമ്പർക്കം.
209. അമരവിള നാരായണപുരം തെരുവ് സ്വദേശിനി(32), സമ്പർക്കം.
210. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.
211. കാഞ്ഞംപാറ സ്വദേശിനി(4), സമ്പർക്കം.
212. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 52 കാരൻ.
213. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(32), സമ്പർക്കം.
214. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(08), സമ്പർക്കം.
215. പാമ്പുംകാല സ്വദേശിനി(43), സമ്പർക്കം.
216. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(46), സമ്പർക്കം.
217. ഓടൽ സ്വദേശി(51), സമ്പർക്കം.
218. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(46), സമ്പർക്കം.
219. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(43), സമ്പർക്കം.
220. അമരവിള സ്വദേശിനി(64), സമ്പർക്കം.
221. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(21), സമ്പർക്കം.
222. ബാലരാമപുരം ഇത്തിയൂർ സ്വദേശി(06), സമ്പർക്കം.
223. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(57), സമ്പർക്കം.
224. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(6), സമ്പർക്കം.
225. ബാലരാമപുരം ഇത്തിയൂർ സ്വദേശിനി(12), സമ്പർക്കം.
226. ബാലരാമപുരം ഇത്തിയൂർ സ്വദേശിനി(34), സമ്പർക്കം.
227. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
228. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(47), സമ്പർക്കം.
229. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(33), സമ്പർക്കം.
230. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശിനി(18), സമ്പർക്കം.
231. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(13), സമ്പർക്കം.
232. നേമം മൊട്ടമൂട് സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.
233. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
234. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.
235. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(37), സമ്പർക്കം.
236. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(31), സമ്പർക്കം.
237. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി(56), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
238. അമരവിള സ്വദേശിനി(40),സമ്പർക്കം.
239. ആമച്ചൽ സ്വദേശി(39), സമ്പർക്കം.
240. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
241. കരിംകുളം സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.
242. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(67), സമ്പർക്കം.
243. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(25), സമ്പർക്കം.
244. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 52 കാരി.
245. പൂന്തുറ സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
246. ചെറുവത്തൂർ പൊറ്റ സ്വദേശിനി(51), സമ്പർക്കം.
247. വഴുതൂർ സ്വദേശി(2), സമ്പർക്കം.
248. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 37 കാരൻ.
249. ഇരിക്കുന്നം സ്വദേശിനി(40), സമ്പർക്കം.
250. ചെറുവത്തൂർ പൊറ്റ സ്വദേശിനി(27), സമ്പർക്കം.
251. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.
252. ആമച്ചൽ സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
253. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.
254. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 42 കാരി.
255. വട്ടവിള സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.
256. കാഞ്ഞംപാറ സ്വദേശി(15), സമ്പർക്കം.
257. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി(61), സമ്പർക്കം.
258. കാഞ്ഞംപാറ സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
259. കാഞ്ഞംപാറ സ്വദേശിനി(53), സമ്പർക്കം.
260. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(57), സമ്പർക്കം.
261. കാട്ടാക്കട കഞ്ചിയൂർകോണം സ്വദേശി(53), സമ്പർക്കം.
262. പൂന്തുറ മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(42), സമ്പർക്കം.
263. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(59), സമ്പർക്കം.
264. മാവറത്തല സ്വദേശി(34), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
265. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(24), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
266. വറവിളത്തോപ്പ് സ്വദേശി(22),, സമ്പർക്കം.
267. ചെറുവത്തൂർ പൊറ്റ സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
268. കരമന കാലടി സ്വദേശിനി(34), സമ്പർക്കം.
269. അരയൂർ സ്വദേശി(53), സമ്പർക്കം.
270. പൂന്തുറ സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
271. മുടവൻമുഗൾ സ്വദേശിനി(10), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
272. മുടവൻമുഗൾ സ്വദേശി(49), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
273. മുടവൻമുഗൾ സ്വദേശിനി(35), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
274. പൂവാർ സ്വദേശി(16), സമ്പർക്കം.
275. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.
276. മുടവൻമുഗൾ സ്വദേശി(49), സമ്പർക്കം.
277. പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി(13), സമ്പർക്കം.
278. പൂവാർ സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
279. മുടവൻമുഗൾ സ്വദേശി(21), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
280. പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി(39),ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
281. മുടവൻമുഗൾ സ്വദേശി(65), സമ്പർക്കം.
282. പൂവാർ സ്വദേശിനി(51), സമ്പർക്കം.
283. പളുകൽ സ്വദേശിനി(36), സമ്പർക്കം.
284. പന്ത സ്വദേശി(84), സമ്പർക്കം.
285. കൊല്ലക്കോണം സ്വദേശി(58), സമ്പർക്കം.
286. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(49), സമ്പർക്കം.
287. കണ്ണമ്പള്ളി സ്വദേശി(48), സമ്പർക്കം.
288. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശിനി(49), സമ്പർക്കം.
289. മാറനല്ലൂർ സ്വദേശിനി(26), സമ്പർക്കം.
290. കൊച്ചുകിണറ്റിൻമൂട് സ്വദേശിനി(35), സമ്പർക്കം.
291. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശി(25), സമ്പർക്കം.
292. ആറ്റുകാൽ സ്വദേശി(63), സമ്പർക്കം.
293. ഇരുമ്പിൽ സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
294. മലയം സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
295. പള്ളിത്തറ സ്വദേശി(51), സമ്പർക്കം.
296. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(5), സമ്പർക്കം.
297. ചേനാട് സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.
298. പൂന്തുറ സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
299. ക ല തൂങ്ങാംപാറ സ്വദേശിനി(99), സമ്പർക്കം.
300. അത്തിക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി(38), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
301. പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ, സമ്പർക്കം.
302. പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ, സമ്പർക്കം.
303. പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ, സമ്പർക്കം.
304. പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ, സമ്പർക്കം.
305. പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ, സമ്പർക്കം.
306. പാലംകോണം സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
307. പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ, സമ്പർക്കം.
308. പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ, സമ്പർക്കം.
309. പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ, സമ്പർക്കം.
310. മുട്ടംപാല പളുകൽ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!