എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 129 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 129 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വിദേശം / ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എത്തിയവർ

1. ഡൽഹിയിൽനിന്നും എത്തിയ അങ്കമാലി സ്വദേശി(41)
2. ആന്ധ്രാപ്രേദേശിൽ നിന്ന് എത്തിയ പിറവം സ്വദേശി(41)
3. മാലിദ്വീപിൽ നിന്നെത്തിയ തമിഴ്നാട് ഈറോഡ് സ്വദേശി (34)
4. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നെത്തിയ നെട്ടൂർ സ്വദേശി(38)
5. ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നെത്തിയ ആമ്പല്ലൂർ സ്വദേശി (29)

സമ്പർക്കം വഴി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ

6. ആമ്പല്ലൂർ സ്വദേശി (26)
7. ആയവന സ്വദേശി ( 58 )
8. ആയവന സ്വദേശി ( 70 )
9. ആയവന സ്വദേശി 25 )
10. ആയവന സ്വദേശിനി ( 4 )
11. ആയവന സ്വദേശിനി (28)
12. ആയവന സ്വദേശിനി (54 )
13. ആയവന സ്വദേശിനി (63 )
14. ആയവന സ്വദേശിനി (9 )
15. ആയവന സ്വദേശിയായ 26 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുട്ടി
16. ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ ആലുവ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ( 55 )
17. ആലുവ സ്വദേശി (55 )
18. ആലുവ സ്വദേശിനി ( 50)
19. ആലുവ സ്വദേശിനി (21 )
20. ആവോലി സ്വദേശിനി ( 16)
21. ആവോലി സ്വദേശിനി ( 46 )
22. ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശി(43)
23. എടക്കാട്ടുവയൽ സ്വദേശി(25)
24. എടത്തല സ്വദേശി ( 13 )
25. എടത്തല സ്വദേശി ( 6 )
26. എടത്തല സ്വദേശി ( 9 )
27. എടത്തല സ്വദേശി (1 )
28. എടത്തല സ്വദേശിനി (36 )
29. എടത്തല സ്വദേശിനി (63 )
30. ഏരൂർ സ്വദേശി(39)
31. ഏരൂർ സ്വദേശി(65)
32. കരുമാലൂർ സ്വദേശി(82)
33. കളമശ്ശേരി സ്വദേശിനി (50 )
34. കളമശ്ശേരി സ്വദേശി ( 22 )
35. കളമശ്ശേരി സ്വദേശിനി (72)
36. കളമശ്ശേരി സ്വദേശിനി(57)
37. കളമശ്ശേരി സ്വദേശിനി(60)
38. കളമശ്ശേരിയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പാലക്കാട് സ്വദേശി ( 23 )
39. കാലടി സ്വദേശിനി(2)
40. കാലടി സ്വദേശിനി(34)
41. കാലടി സ്വദേശിനി(74)
42. കിഴക്കമ്പലം സ്വദേശി ( 39 )
43. കീരംപാറ സ്വദേശി (40)
44. കീഴ്മാട് സ്വദേശി (56 )
45. കുന്നത്തുനാട് സ്വദേശി (27 )
46. കുമ്പളം സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി
47. കുമ്പളങ്ങി സ്വദേശി (24 )
48. കുമ്പളങ്ങി സ്വദേശി(13)
49. കുമ്പളങ്ങി സ്വദേശി(22)
50. കുമ്പളങ്ങി സ്വദേശിനി(11)
51. കോട്ടപ്പടി സ്വദേശി (48 )
52. കോട്ടപ്പടി സ്വദേശിനി ( 15)
53. കോട്ടപ്പടി സ്വദേശിനി ( 36 )
54. കോട്ടപ്പടി സ്വദേശിനി (47 )
55. കോട്ടുവള്ളി സ്വദേശി(57)
56. കോട്ടുവള്ളി സ്വദേശിനി(54)
57. കോതമംഗലം സ്വദേശി (67)
58. കോതമംഗലം സ്വദേശി(24)
59. കോതമംഗലം സ്വദേശി(7)
60. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി(58)
61. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി(8)
62. തിരുവാങ്കുളം സ്വദേശി(56)
63. തിരുവാണിയൂർ പുത്തൻ കുരിശ് സ്വദേശി (31)
64. തൃപ്പുണിത്തുറ സ്വദേശി (40)
65. തൃപ്പുണിത്തുറ സ്വദേശി(24)
66. നിലവിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ താമസിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ സ്വദേശി(38)
67. നിലവിൽ മഴുവന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അസം സ്വദേശി (21)
68. നിലവിൽ മഴുവന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അസം സ്വദേശി (30)
69. നെട്ടൂർ സ്വദേശി(22)
70. നെട്ടൂർ സ്വദേശി(50)
71. നെട്ടൂർ സ്വദേശി(55)
72. നെട്ടൂർ സ്വദേശിനി(45)
73. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശി ( 12 )
74. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശി (10 )
75. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി ( 8 )
76. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി(2)
77. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി(39)
78. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി(45)
79. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി(6)
80. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി(9)
81. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി(2)
82. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി(38)
83. പൂതൃക്ക സ്വദേശിനി(36)
84. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(1)
85. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(11)
86. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(18)
87. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(19)
88. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(33)
89. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(42)
90. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(43)
91. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(45)
92. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(45)
93. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി (74 )
94. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി(19)
95. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി(40)
96. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി(45)
97. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി(58)
98. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി(60)
99. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി(30)
100. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി(49)
101. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി(60)
102. മരട് സ്വദേശി (29 )
103. മഴുവന്നൂർ സ്വദേശി ( 29 )
104. മുളന്തുരുത്തി സ്വദേശിനി ( 28 )
105. മൂക്കന്നൂർ സ്വദേശിയായ ആലുവ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (41 )
106. വടക്കൻ പറവൂർ സ്വദേശിനി(43)
107. വാളകം സ്വദേശി ( 12 )
108. വാളകം സ്വദേശി (6 )
109. വെങ്ങോല സ്വദേശി ( 23 )
110. വെങ്ങോല സ്വദേശി (53 )
111. വെങ്ങോല സ്വദേശി(14)
112. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി ( 48)
113. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി ( 75 )
114. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി(17)
115. വേങ്ങൂർ സ്വദേശി (20)
116. വേങ്ങൂർ സ്വദേശി (55 )
117. വൈറ്റില സ്വദേശി(23)
118. വൈറ്റില സ്വദേശി(25)
119. വൈറ്റില സ്വദേശിനി(85)
120. കരുവേലിപ്പടി ഗവണ്മെന്റ് ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയായ ഇടക്കൊച്ചി സ്വദേശിനി (37)
121. നായരമ്പലം സ്വദേശിനി(32)
122. വെങ്ങോല സ്വദേശി(43)
123. കോതമംഗലം സ്വദേശി(25)
124. കടവന്ത്ര സ്വദേശി (41 )
125. ആലുവ സ്വദേശിനി (22 )
126. പാമ്പാക്കുട സ്വദേശി (50)
127. ചൂർണിക്കര സ്വദേശി ( 30 )
128. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശിനി (45 )
129. ഇലഞ്ഞി സ്വദേശി ( 46 )

ഇന്ന് 63 പേർ രോഗ മുക്തി നേടി

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!