എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 230 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 230 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വിദേശം / ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എത്തിയവർ

1. വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി(20)
2. അബുദാബിയിൽ നിന്നെത്തിയ ശ്രീമൂലനഗരം സ്വദേശി ( 27 )
3. വടവുകോട് പുത്തൻ കുരിശ്ശ് സ്വദേശി(28)
4. സിങ്കപ്പൂരിൽ നിന്നെത്തിയ കുന്നത്തുനാട് സ്വദേശി(37)
5. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നെത്തിയ കോട്ടപ്പടി സ്വദേശിനി(24)
6. മസ്കറ്റിൽ നിന്നെത്തിയ നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശി (36 )
7. ദുബായിൽനിന്നും വന്ന കോതമംഗലം സ്വദേശി(54)
8. ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി(35)

സമ്പർക്കം വഴി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ

9. അങ്കമാലി തുറവൂർ സ്വദേശിനി (5)
10. അങ്കമാലി നായത്തോട് സ്വദേശി(38)
11. അങ്കമാലി സ്വദേശി (28 )
12. ആമ്പലൂർ സ്വദേശി(55)
13. ആലപ്പുഴ സ്വദേശി (31)
14. ഇടക്കൊച്ചി സ്വദേശി (59)
15. ഇടക്കൊച്ചി സ്വദേശിനി (55)
16. ഇടക്കൊച്ചി സ്വദേശിനി(26)
17. ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശി ( 35 )
18. ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശി (1 )
19. ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശി (2 )
20. ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശിനി(11 )
21. ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശിനി(55 )
22. എടക്കാട്ടുവയൽ സ്വദേശി (46 )
23. എടക്കാട്ടുവയൽ സ്വദേശിനി(10)
24. എടക്കാട്ടുവയൽ സ്വദേശിനി(42)
25. എടവനക്കാട് സ്വദേശിനി (10)
26. എടവനക്കാട് സ്വദേശിനി(13)
27. എരൂർ സ്വദേശി(3)
28. എരൂർ സ്വദേശി(34)
29. എരൂർ സ്വദേശി(6)
30. ഐക്കാരനാട് സ്വദേശിനി(22)
31. ഒക്കൽ സ്വദേശി(34)
32. ഒക്കൽ സ്വദേശിനി(2)
33. ഒക്കൽ സ്വദേശിനി(26)
34. കടവന്ത്ര സ്വദേശി(55)
35. കരുമാലൂർ സ്വദേശി(3)
36. കരുവേലിപ്പടി സ്വദേശി ( 41 )
37. കരുവേലിപ്പടി സ്വദേശി ( 8 )
38. കരുവേലിപ്പടി സ്വദേശി (13 )
39. കറുകുറ്റി സ്വദേശി(48)
40. കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാരി കളമശ്ശേരി സ്വദേശിനി( 45 )
41. കാഞ്ഞൂർ സ്വദേശിനി
42. കിഴക്കമ്പലം സ്വദേശി (24)
43. കിഴക്കമ്പലം സ്വദേശിനി (26 )
44. കിഴക്കമ്പലം സ്വദേശിനി (5 )
45. കിഴക്കമ്പലം സ്വദേശിനി (5 )
46. കീരംപാറ സ്വദേശി ( 52 )
47. കീഴ്മാട് സ്വദേശി ( 30 )
48. കുട്ടമ്പുഴ സ്വദേശി (46)
49. കുട്ടമ്പുഴ സ്വദേശി(46)
50. കുന്നുകര സ്വദേശി (26)
51. കുന്നുകര സ്വദേശി ( 65 )
52. കുമ്പളങ്ങി സ്വദേശി ( 26 )
53. കുമ്പളങ്ങി സ്വദേശി ( 30 )
54. കുമ്പളങ്ങി സ്വദേശി ( 55 )
55. കുമ്പളങ്ങി സ്വദേശി ( 8 )
56. കുമ്പളങ്ങി സ്വദേശി (10)
57. കുമ്പളങ്ങി സ്വദേശി (48 )
58. കുമ്പളങ്ങി സ്വദേശി (8 )
59. കുമ്പളങ്ങി സ്വദേശിനി (62)
60. കുമ്പളങ്ങി സ്വദേശിനി( 23 )
61. കുമ്പളങ്ങി സ്വദേശിനി( 55)
62. കുമ്പളങ്ങി സ്വദേശിനി(6 )
63. കോടനാട് സ്വദേശിനി(37)
64. കോട്ടുവള്ളി സ്വദേശിനി(20)
65. കോട്ടുവള്ളി സ്വദേശിനി(64)
66. കോതമംഗലം സ്വദേശി (38)
67. കോതമംഗലം സ്വദേശി (38)
68. കോതമംഗലം സ്വദേശി(27)
69. കോതമംഗലം സ്വദേശി(68)
70. കോതമംഗലം സ്വദേശി(77)
71. കോതമംഗലം സ്വദേശി(92)
72. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (38)
73. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (4)
74. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (5)
75. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (68)
76. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (73 )
77. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി(23)
78. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി(23)
79. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി(51)
80. കോതമംഗലംസ്വദേശി
81. കോതമംഗലംസ്വദേശി (48)
82. ചളിക്കവട്ടം സ്വദേശി(55)
83. ചളിക്കവട്ടം സ്വദേശിനി ( 52)
84. ചളിക്കവട്ടം സ്വദേശിനി ( 58)
85. ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശിനി (12)
86. ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശിനി (18)
87. ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശിനി (23)
88. ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശിനി (47)
89. ചെല്ലാനം സ്വദേശി ( 4)
90. ചെല്ലാനം സ്വദേശി ( 6 )
91. ചെല്ലാനം സ്വദേശി ( 66 )
92. ചെല്ലാനം സ്വദേശി (23 )
93. ചെല്ലാനം സ്വദേശിനി ( 29 )
94. ചെല്ലാനം സ്വദേശിനി ( 71 )
95. ചെല്ലാനം സ്വദേശിനി( 32)
96. ചെല്ലാനം സ്വദേശിനി( 53 )
97. ചെല്ലാനം സ്വദേശിനി(57 )
98. ചേന്ദമംഗലം സ്വദേശി(15)
99. ചേന്ദമംഗലം സ്വദേശി(43)
100. ചേന്ദമംഗലം സ്വദേശിനി(40)
101. ചേരാനല്ലൂർ സ്വദേശിനി(48)
102. ചേരാനല്ലൂർ സ്വദേശിനി(7)
103. ചേരാനെല്ലൂർ സ്വദേശിനി ( 45 )
104. ചേരാനെല്ലൂർ സ്വദേശിനി (20 )
105. തൃക്കാക്കര സ്വദേശി (40)
106. തൃക്കാക്കര സ്വദേശി (51)
107. തൃക്കാക്കര സ്വദേശി(10)
108. തൃക്കാക്കര സ്വദേശിനി ( 1 )
109. തൃക്കാക്കര സ്വദേശിനി (25)
110. തൃക്കാക്കര സ്വദേശിനി( 25 )
111. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശി (13)
112. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശിനി (19)
113. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശിനി(45)
114. തോപ്പുംപടി സ്വദേശി ( 44 )
115. തോപ്പുംപടി സ്വദേശി (51)
116. തോപ്പുംപടി സ്വദേശി(25)
117. തോപ്പുംപടി സ്വദേശി(67)
118. തോപ്പുംപടി സ്വദേശിനി(21)
119. തോപ്പുംപടി സ്വദേശിനി(21)
120. തോപ്പുംപടി സ്വദേശിനി(33)
121. നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ(21)
122. നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ(21)
123. നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ(21))
124. നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ(24)
125. നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ(25)
126. നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ(44)
127. നിലവിൽ എറണാകുളത്തു താമസിക്കുന്ന കൊല്ലം സ്വദേശി ( 47 )
128. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശി (17)
129. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി നി(24)
130. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിനി(24)
131. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിനി(24)
132. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി ( 39)
133. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി (3)
134. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി (30 )
135. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി (4)
136. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി (50 )
137. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി(19)
138. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി(45)
139. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി(60)
140. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി(81)
141. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി (24 )
142. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി (29)
143. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി (3 )
144. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി (35 )
145. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി (37)
146. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി (44)
147. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി (54)
148. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി (55 )
149. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി (72 )
150. പിണ്ടിമന സ്വദേശി (42)
151. പിണ്ടിമന സ്വദേശി (5 )
152. പുത്തൻവേലിക്കര സ്വദേശി(15)
153. പുത്തൻവേലിക്കര സ്വദേശി(45)
154. പെരുമ്പടപ്പ് സ്വദേശി (58)
155. പെരുമ്പടപ്പ് സ്വദേശിനി (53)
156. പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി(30)
157. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശിനി (2 )
158. ഫോർട്കൊച്ചി സ്വദേശിനി (24 )
159. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി ( 52 )
160. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി (39)
161. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(6)
162. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി ( 1 )
163. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശിനി(23)
164. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശിനി(47)
165. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശിനി(67)
166. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി
167. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി (36)
168. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി(43)
169. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി(61)
170. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി ( 45)
171. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (36)
172. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (48)
173. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (62)
174. മരട് സ്വദേശി(49)
175. മരട് സ്വദേശി(63)
176. മരട് സ്വദേശിനി(60)
177. മഴുവന്നൂർ സ്വദേശിനി ( 58)
178. മഴുവന്നൂർ സ്വദേശിനി(48)
179. മുളവുകാട് സ്വദേശി (38)
180. മൂക്കന്നൂർ സ്വദേശിനി(14)
181. മൂക്കന്നൂർ സ്വദേശിനി(40)
182. വടവുകോട് സ്വദേശി ( 27 )
183. വടവുകോട് സ്വദേശി ( 50 )
184. വടവുകോട് സ്വദേശി (22 )
185. വടവുകോട് സ്വദേശി (38 )
186. വടവുകോട് സ്വദേശിനി(36 )
187. വടവുകോട് സ്വദേശിനി(49 )
188. വടുതല സ്വദേശി(26)
189. വടുതല സ്വദേശി(57)
190. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശി ( 16 )
191. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശി(12)
192. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശി(30)
193. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശി(39)
194. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശി(63)
195. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശിനി ( 33 )
196. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശിനി ( 6 )
197. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശിനി (37 )
198. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശിനി (5)
199. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശിനി (60)
200. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശിനി(15)
201. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശിനി(38)
202. വാരപ്പെട്ടി.സ്വദേശി ( 33 )
203. വാളകം സ്വദേശിനി(60)
204. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി (33 )
205. വെണ്ണല സ്വദേശിനി(31)
206. വെണ്ണല സ്വദേശിനി(65)
207. വേങ്ങൂർ സ്വദേശിനി(65)
208. സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശി
209. സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശി ( 8 )
210. സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശി (19 )
211. സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശി (44 )
212. സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശി(14)
213. സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശി(15)
214. സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശിനി (40)
215. സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശിനി(35)
216. സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശിനി(65)
217. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകയായി ജോലി ചെയ്തുവരുന്ന സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശിനി ( 31 )
218. എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകയായ സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശിനി(34)
219. കരുവേലിപ്പടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനായ കടമക്കുടി സ്വദേശി ( 50)
220. കളമശ്ശേരി സ്വദേശി( 23 )
221. തൃക്കാക്കര സ്വദേശി
222. വടുതല സ്വദേശിനി(53)
223. മുളവുകാട് സ്വദേശിനി(24)
224. കടുങ്ങലൂർ സ്വദേശിനി(21)
225. വെങ്ങോല സ്വദേശി(33)
226. ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശിനി(22)
227. കീരംപാറ സ്വദേശിനി(25)
228. മരട് സ്വദേശി(28)
229. സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശി(36)
230. ഐക്കാരനാട് സ്വദേശിനി(52)

ഇന്ന് 101 പേർ രോഗ മുക്തി നേടി

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!