തിരുവനന്തപുരത്ത് ആശങ്കതുടരുന്നു ഇന്ന് 391 പേർക്ക് കൊവിഡ്: ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 391 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്

ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ

1) മലയം സ്വദേശിനി (30) സമ്പർക്കം
2) എള്ളുവിള സ്വദേശി (11) സമ്പർക്കം
3) പട്ടം സ്വദേശി (70) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
4) തൂങ്ങാമ്പാറ കണ്ടല സ്വദേശിനി (22) സമ്പർക്കം
5) പാൽകുളങ്ങര സ്വദേശിനി (13) സമ്പർക്കം
6) പാൽകുളങ്ങര സ്വദേശി (19) സമ്പർക്കം
7) പാൽകുളങ്ങര സ്വദേശി (46) സമ്പർക്കം
8) ജോസ് ആലുക്കാസ് സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്വദേശിനി (32) സമ്പർക്കം
9) ജോസ് ആലുക്കാസ് സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്വദേശി (25) സമ്പർക്കം
10) കവടിയാർ സ്വദേശി (42) സമ്പർക്കം
11) പരുത്തിക്കുഴി സ്വദേശി (55) സമ്പർക്കം
12) പെരുന്താന്നി സ്വദേശി (20) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
13) ജോസ് ആലുക്കാസ് സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്വദേശി (33) സമ്പർക്കം
14) വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി (45) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
15) പേട്ട സ്വദേശിനി (33) സമ്പർക്കം
16) പിഎംജി തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി (48) സമ്പർക്കം
17) കുളത്തൂർ സ്വദേശിനി (42) സമ്പർക്കം
18) വേങ്കോട് വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി (45) സമ്പർക്കം
19) കാക്കാമൂല സ്വദേശി (58) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
20) ബീമാപള്ളി വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി (58) സമ്പർക്കം
21) ബീമാപള്ളി വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി (31) സമ്പർക്കം
22) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി (52) സമ്പർക്കം
23) ബാലരാമപുരം സ്വദേശി (35) സമ്പർക്കം
24) ബാലരാമപുരം സ്വദേശി (58) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
25) കാച്ചാണി സ്വദേശി (53) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
26) ചെത്തിക്കുളം സ്വദേശിനി (55) സമ്പർക്കം
27) കല്ലയം സ്വദേശി (36) സമ്പർക്കം
28) പാച്ചല്ലൂർ സ്വദേശി (40) സമ്പർക്കം
29) കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി (31) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
30) കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി (35) സമ്പർക്കം
31) ആഴക്കുളം സ്വദേശി (38) സമ്പർക്കം
32) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല സ്വദേശിനി (16) സമ്പർക്കം
33) തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി (54) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
34) നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശിനി (48) സമ്പർക്കം
35) കഠിനംകുളം സ്വദേശിനി (51) സമ്പർക്കം
36) ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മുല്ലൂർ സ്വദേശി (26) ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ
37) ചിത്തരാഞ്ചൽ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി (56) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
38) കഠിനംകുളം സ്വദേശി (47) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
39) പാറശാല സ്വദേശിനി (50) സമ്പർക്കം
40) ഇടക്കോട് സ്വദേശി (52) സമ്പർക്കം
41) തളിയൽ കരമന സ്വദേശി (19) സമ്പർക്കം
42) അമരവിള സ്വദേശി (50) സമ്പർക്കം
43) പരുത്തിപ്പള്ളി സ്വദേശി (65) സമ്പർക്കം
44) തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി (16) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
45) ആനയറ സ്വദേശിനി (65) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
46) ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി (22) സമ്പർക്കം
47) തമലം പൂജപ്പുര സ്വദേശി (50) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
48) മുല്ലൂർ സ്വദേശി (45) സമ്പർക്കം
49) കരമന സ്വദേശി (48) സമ്പർക്കം
50) ആനാട് സ്വദേശി (31) സമ്പർക്കം
51) പരൂക്കുഴി സ്വദേശി (47) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
52) മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി (24) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
53) പനയം സ്വദേശി (34) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
54) തമ്പി റോഡ് സ്വദേശി (68) സമ്പർക്കം
55) വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി (83) സമ്പർക്കം
56) ബാലരാമപുരം സ്വദേശി (47) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
57) കല്ലുവിള പോത്തൻകോട് സ്വദേശി (60) സമ്പർക്കം
58) കല്ലുവിള പോത്തൻകോട് സ്വദേശിനി (17) സമ്പർക്കം
59) പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശിനി (56) സമ്പർക്കം
60) കല്ലുവിള പോത്തൻകോട് സ്വദേശിനി (21) സമ്പർക്കം
61) പാറശാല സ്വദേശിനി (46) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
62) കാമുകിൻകുഴി ശാന്തിഗിരി സ്വദേശിനി (14) സമ്പർക്കം
63) കാമുകിൻകുഴി ശാന്തിഗിരി സ്വദേശിനി (38) സമ്പർക്കം
64) കാമുകിൻകുഴി ശാന്തിഗിരി സ്വദേശിനി (62) സമ്പർക്കം
65) കോലിയക്കോട് സ്വദേശിനി (10) സമ്പർക്കം
66) കോലിയക്കോട് സ്വദേശിനി (31) സമ്പർക്കം
67) പ്രാവച്ചമ്പലം സ്വദേശിനി (47) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
68) കല്ലുവിള വെൺപകൽ സ്വദേശി (12) സമ്പർക്കം
69) ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി (34) സമ്പർക്കം
70) ചെങ്കൽ സ്വദേശി (32) സമ്പർക്കം
71) നേമം സ്വദേശി (37) സമ്പർക്കം
72) ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി (60) സമ്പർക്കം
73) ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി (30) സമ്പർക്കം
74) പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി (23) സമ്പർക്കം
75) മാരായമുട്ടം സ്വദേശി (55) സമ്പർക്കം
76) ആറാലുംമൂട് സ്വദേശി (32) സമ്പർക്കം
77) ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി (43) സമ്പർക്കം
78) ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി (12) സമ്പർക്കം
79) മണ്ണാംകോണം സ്വദേശി (20) സമ്പർക്കം
80) പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി (42) സമ്പർക്കം
81) കല്ലുവിള വെൺപകൽ സ്വദേശിനി (15) സമ്പർക്കം
82) വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശിനി (39) സമ്പർക്കം
83) കല്ലിയൂർ സ്വദേശിനി (54) സമ്പർക്കം
84) തമലം സ്വദേശിനി (36) സമ്പർക്കം
85) മണക്കാട് സ്വദേശി (39) സമ്പർക്കം
86) പള്ളിച്ചൽ സ്വദേശിനി (44) സമ്പർക്കം
87) GPO സ്വദേശി (40) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
88) തിരുമല സ്വദേശി (72) സമ്പർക്കം
89) ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശിനി (52) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
90) പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി (36) സമ്പർക്കം
91) പഴയ ഉച്ചക്കട സ്വദേശി (59) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
92) കല്ലയം സ്വദേശി (57) സമ്പർക്കം
93) പരശുവെക്കൽ സ്വദേശിനി (22) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
94) അമരവിള സ്വദേശി (56) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
95) പെരുമാതുറ സ്വദേശി (27) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
96) ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശിനി (60) സമ്പർക്കം
97) പാറശാല സ്വദേശിനി (46) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
98) കമുകിൻകോട് പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി (25) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
99) പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി (2) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
100) ചെങ്കൽ സ്വദേശിനി (53) സമ്പർക്കം
101) വഞ്ചിയൂർ സ്വദേശിനി (6) സമ്പർക്കം
102) വെൺപകൽ സ്വദേശിനി (28) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
103) പൂവത്തൂർ സ്വദേശി (57) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
104) കട്ടച്ചാൽക്കുഴി സ്വദേശി (45) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
105) വെളിയന്നൂർ സ്വദേശി (50) സമ്പർക്കം
106) പയറ്റുവിള സ്വദേശിനി (35) സമ്പർക്കം
107) കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി (58) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
108) മണമ്പൂർ സ്വദേശിനി (59) സമ്പർക്കം
109) കല്ലയം സ്വദേശി (31) ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ
110) വലിയകുന്ന് സ്വദേശി (47) സമ്പർക്കം
111) കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം സ്വദേശി (26) സമ്പർക്കം
112) വട്ടവിള സ്വദേശി (74) സമ്പർക്കം
113) പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി (60) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
114) പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി (36) സമ്പർക്കം
115) മാരയിമുട്ടം സ്വദേശിനി (22) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
116) താന്നിമൂട് സ്വദേശി (5) സമ്പർക്കം
117) മണ്ണാമ്മൂല സ്വദേശിനി (44) സമ്പർക്കം
118) കാരക്കമണ്ഡപം സ്വദേശി (35) സമ്പർക്കം
119) വിഴവൂർ സ്വദേശി (40) സമ്പർക്കം
120) തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി (80) സമ്പർക്കം
121) കലിയക്കോട് സ്വദേശി (51) സമ്പർക്കം
122) മലയം സ്വദേശി (63) സമ്പർക്കം
123) പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി (25) സമ്പർക്കം
124) കരമന സ്വദേശി (25) സമ്പർക്കം
125) കരമന സ്വദേശിനി (2) സമ്പർക്കം
126) കരമന സ്വദേശി (57) സമ്പർക്കം
127) അമരവിള സ്വദേശിനി (40) സമ്പർക്കം
128) അമ്പലത്തറ സ്വദേശി (39) സമ്പർക്കം
129) കാരക്കമണ്ഡപം സ്വദേശി (21) സമ്പർക്കം
130) പുഞ്ചക്കരി സ്വദേശി (30) സമ്പർക്കം
131) അരയൂർ സ്വദേശിനി (65) സമ്പർക്കം
132) ആറ്റുകാൽ സ്വദേശിനി (14) സമ്പർക്കം
133) ആറ്റുകാൽ സ്വദേശി (34) സമ്പർക്കം
134) ബാലരാമപുരം സ്വദേശി (23) സമ്പർക്കം
135) ആറ്റുകാൽ സ്വദേശിനി (44) സമ്പർക്കം
136) കരമന സ്വദേശിനി (20) സമ്പർക്കം
137) കരമന സ്വദേശി (13) സമ്പർക്കം
138) കീഴാറൂർ സ്വദേശി (18) സമ്പർക്കം
139) വെള്ളായണി സ്വദേശി (28) സമ്പർക്കം
140) കരമന സ്വദേശിനി (43) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
141) കരമന സ്വദേശി (44) സമ്പർക്കം
142) നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി (36) സമ്പർക്കം
143) നെടുംകാട് സ്വദേശി (63) സമ്പർക്കം
144) കരമന സ്വദേശിനി (24) സമ്പർക്കം
145) നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി (10) സമ്പർക്കം
146) കരമന സ്വദേശിനി (52) സമ്പർക്കം
147) കഠിനംകുളം സ്വദേശി (56) സമ്പർക്കം
148) കരമന സ്വദേശി (13) സമ്പർക്കം
149) വെൺപകൽ സ്വദേശി (21) സമ്പർക്കം
150) കരമന സ്വദേശിനി (21) സമ്പർക്കം
151) പേരയം സ്വദേശി (32) സമ്പർക്കം
152) പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി (38) സമ്പർക്കം
153) ശിവല്ല്യകോണം സ്വദേശിനി (58) സമ്പർക്കം
154) പേരയം സ്വദേശിനി (56) സമ്പർക്കം
155) കരമന സ്വദേശി (17) സമ്പർക്കം
156) കരമന സ്വദേശിനി (70) സമ്പർക്കം
157) പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി (38) സമ്പർക്കം
158) കാലടി സ്വദേശിനി (58) സമ്പർക്കം
159) ചിറയിൻകീഴ്‌ സ്വദേശി (83) സമ്പർക്കം
160) കരമന സ്വദേശി (57) സമ്പർക്കം
161) കരമന സ്വദേശി (24) സമ്പർക്കം
162) നരുവാമൂട് സ്വദേശി (35) സമ്പർക്കം
163) ജോസ് ആലുക്കാസ് സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ് സ്വദേശി (37) സമ്പർക്കം
164) പ്രാവ്ചെമ്പലം സ്വദേശി (52) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
165) നെടുംകാട് സ്വദേശി (49) സമ്പർക്കം
166) പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി (70) സമ്പർക്കം
167) ജോസ് ആലുക്കാസ് സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ് സ്വദേശി (55) സമ്പർക്കം
168) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി (65) സമ്പർക്കം
169) കലിയക്കോട് സ്വദേശി (10) സമ്പർക്കം
170) നെമം സ്വദേശി (60) സമ്പർക്കം
171) പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി (8) സമ്പർക്കം
172) ജോസ് ആലുക്കാസ് സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ് സ്വദേശി (29) സമ്പർക്കം
173) ജോസ് ആലുക്കാസ് സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ് സ്വദേശി (35) സമ്പർക്കം
174) കാലടി സ്വദേശിനി (4) സമ്പർക്കം
175) കല്ലിയൂർ സ്വദേശിനി (62) സമ്പർക്കം
176) പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി (44) സമ്പർക്കം
177) ജോസ് ആലുക്കാസ് സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ് സ്വദേശി (50) സമ്പർക്കം
178) കാലടി സ്വദേശിനി (70) സമ്പർക്കം
179) ജോസ് ആലുക്കാസ് സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ് സ്വദേശി (23) സമ്പർക്കം
180) പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി (49) സമ്പർക്കം
181) കാരക്കമണ്ഡപം സ്വദേശിനി (19) സമ്പർക്കം
182) ചെറ്റച്ചൽ സ്വദേശി (60) സമ്പർക്കം
183) കാരക്കമണ്ഡപം സ്വദേശി (24) സമ്പർക്കം
184) കാരക്കമണ്ഡപം സ്വദേശിനി (73) സമ്പർക്കം
185) കല്ലിയൂർ സ്വദേശി (67) സമ്പർക്കം
186) അരുവിക്കര സ്വദേശിനി (38) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
187) ചെറ്റച്ചൽ സ്വദേശിനി (55) സമ്പർക്കം
188) ഗവ: മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി (19) സമ്പർക്കം
189) പൂവച്ചൽ സ്വദേശിനി (55) സമ്പർക്കം
190) പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി (48) സമ്പർക്കം
191) പൂവച്ചൽ സ്വദേശിനി (25) സമ്പർക്കം
192) മണക്കാട് സ്വദേശി (78) സമ്പർക്കം
193) കല്ലുവെട്ടാൻകുഴി സ്വദേശി (40) സമ്പർക്കം
194) പൂവച്ചൽ സ്വദേശി (60) സമ്പർക്കം
195) പൊറ്റയിൽ സ്വദേശിനി (24) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
196) പൂവച്ചൽ സ്വദേശി (34) സമ്പർക്കം
197) പൂവച്ചൽ സ്വദേശി (32) സമ്പർക്കം
198) പൊറ്റയിൽ സ്വദേശി (35) സമ്പർക്കം
199) പേഴുംമൂട് സ്വദേശി (49) സമ്പർക്കം
200) പൊറ്റയിൽ സ്വദേശി (3) സമ്പർക്കം
201) പൊറ്റയിൽ സ്വദേശി (54) സമ്പർക്കം
202) തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി (40) സമ്പർക്കം
203) കുരിശുമുട്ടം സ്വദേശി (21) സമ്പർക്കം
204) ഗാന്ധിപുരം സ്വദേശി (19) സമ്പർക്കം
205) കുരിശുമുട്ടം സ്വദേശി (67) സമ്പർക്കം
206) ഗാന്ധിപുരം സ്വദേശി (47) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
207) രസൽപുരം സ്വദേശിനി (12) സമ്പർക്കം
208) എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റൽ സ്വദേശി (62) സമ്പർക്കം
209) കണിയാപുരം സ്വദേശി (47) സമ്പർക്കം
210) തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി (19) സമ്പർക്കം
211) വിഴവൂർ സ്വദേശി (36) സമ്പർക്കം
212) ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശി (18) സമ്പർക്കം
213) തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി (47) സമ്പർക്കം
214) ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശിനി (41) സമ്പർക്കം
215) തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി (27) സമ്പർക്കം
216) പൊഴിയൂർ സ്വദേശി (55) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
217) പൂങ്കാവനം സ്വദേശി (70) സമ്പർക്കം
218) പൂങ്കാവനം സ്വദേശിനി (62) സമ്പർക്കം
219) പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി (48) സമ്പർക്കം
220) മലയിൻകീഴ് സ്വദേശി (35) സമ്പർക്കം
221) ആനാട് സ്വദേശി (22) സമ്പർക്കം
222) കുഞ്ചാലുംമൂട് സ്വദേശി (30) സമ്പർക്കം
223) കുറവക്കൽ സ്വദേശിനി (46) സമ്പർക്കം
224) തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി (49) സമ്പർക്കം
225) കരകുളം സ്വദേശിനി (22) സമ്പർക്കം
226) മലയം സ്വദേശി (17) സമ്പർക്കം
227) പോത്തൻകോട് സ്വദേശി (41) സമ്പർക്കം
228) ഏണിക്കര സ്വദേശി (10) സമ്പർക്കം
229) ഏണിക്കര സ്വദേശി (19) സമ്പർക്കം
230) കല്ലുമുക്ക്‌ സ്വദേശി (55) സമ്പർക്കം
231) മലയം സ്വദേശിനി (70) സമ്പർക്കം
232) ചെക്കകോണം സ്വദേശി (62) സമ്പർക്കം
233) മലയം സ്വദേശി (16) സമ്പർക്കം
234) ചെക്കകോണം സ്വദേശിനി (37) സമ്പർക്കം
235) ചൂഴറ്റുകോട്ട സ്വദേശിനി (43) സമ്പർക്കം
236) ചെക്കകോണം സ്വദേശിനി (59) സമ്പർക്കം
237) ചൂഴറ്റുകോട്ട സ്വദേശി (13) സമ്പർക്കം
238) വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി (12) സമ്പർക്കം
239) വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി (6) സമ്പർക്കം
240) ഇടമൺകുഴി സ്വദേശി (32) സമ്പർക്കം
241) പരശുവയ്ക്കൾ സ്വദേശിനി (25) സമ്പർക്കം
242) രസൽപുരം സ്വദേശി (34) സമ്പർക്കം
243) പരശുവയ്ക്കൾ സ്വദേശിനി (26) സമ്പർക്കം
244) വള്ളകടവ് സ്വദേശിനി (50) സമ്പർക്കം
245) പ്ലാവില സ്വദേശി (5) സമ്പർക്കം
246) തൃക്കണ്ണപുരം സ്വദേശിനി (4) സമ്പർക്കം
247) തൃക്കണ്ണപുരം സ്വദേശി (17) സമ്പർക്കം
248) കരുമനൂർ സ്വദേശിനി (27) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
249) പുന്നകമുകൾ സ്വദേശിനി (28) സമ്പർക്കം
250) പുന്നകമുകൾ സ്വദേശി (3) സമ്പർക്കം
251) തൃക്കണ്ണപുരം സ്വദേശി (58) സമ്പർക്കം
252) തൃക്കണ്ണപുരം സ്വദേശിനി (3) സമ്പർക്കം
253) തൃക്കണ്ണപുരം സ്വദേശി (27) സമ്പർക്കം
254) തൃക്കണ്ണപുരം സ്വദേശിനി (42) സമ്പർക്കം
255) മലയം സ്വദേശിനി (58) സമ്പർക്കം
256) വാഴമുട്ടം സ്വദേശിനി (64) സമ്പർക്കം
257) മുള്ളുവിള സ്വദേശി (26) സമ്പർക്കം
258) വെൺപകൽ സ്വദേശി (49) സമ്പർക്കം
259) പെരുംകടവിള സ്വദേശിനി (60) സമ്പർക്കം
260) മരയമുട്ടം സ്വദേശിനി (9) സമ്പർക്കം
261) ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി (26) സമ്പർക്കം
262) പൊറ്റയിൽ സ്വദേശിനി (24) സമ്പർക്കം
263) ബാലരാമപുരം സ്വദേശി (60) സമ്പർക്കം
264) നേമം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്വദേശി (33) സമ്പർക്കം
265) മരയമുട്ടം സ്വദേശിനി (27) സമ്പർക്കം
266) റെയിൽവേ സ്വദേശി (34) സമ്പർക്കം
267) മരയമുട്ടം സ്വദേശിനി (55) സമ്പർക്കം
268) തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി (56) സമ്പർക്കം
269) മരയമുട്ടം സ്വദേശി (60) സമ്പർക്കം
270) കൊടങ്ങൽവിള സ്വദേശിനി (34) സമ്പർക്കം
271) കോട്ടൺപള്ളി സ്വദേശിനി (11) സമ്പർക്കം
272) പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി (36) സമ്പർക്കം
273) തൃക്കണ്ണപുരം സ്വദേശി (21) സമ്പർക്കം
274) കുളത്തൂർ സ്വദേശിനി (48) സമ്പർക്കം
275) മരയമുട്ടം സ്വദേശി (30) സമ്പർക്കം
276) കരകുളം സ്വദേശിനി (44) സമ്പർക്കം
277) കോട്ടൺപള്ളി സ്വദേശി (41) സമ്പർക്കം
278) തൃശൂർ സ്വദേശി (21) സമ്പർക്കം
279) തൃക്കണ്ണപുരം സ്വദേശിനി (31) സമ്പർക്കം
280) കാഞ്ഞിരംപാറ സ്വദേശി (50) സമ്പർക്കം
281) പനച്ചമൂട് സ്വദേശിനി (72) സമ്പർക്കം
282) തൃക്കണ്ണപുരം സ്വദേശിനി (4) സമ്പർക്കം
283) തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി (22) സമ്പർക്കം
284) കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം സ്വദേശി (49) സമ്പർക്കം
285) പേരൂർക്കട സ്വദേശിനി (46) സമ്പർക്കം
286) തൃക്കണ്ണപുരം സ്വദേശി (15) സമ്പർക്കം
287) മണക്കാട് സ്വദേശി (5) സമ്പർക്കം
288) കഴിവൂർ സ്വദേശി (25) സമ്പർക്കം
289) കുന്നപുഴ സ്വദേശി (17) സമ്പർക്കം
290) മണക്കാട് സ്വദേശിനി (36) സമ്പർക്കം
291) മരയമുട്ടം സ്വദേശിനി (1) സമ്പർക്കം
292) മണക്കാട് സ്വദേശിനി (14) സമ്പർക്കം
293) പാലയ്ക്കോണം സ്വദേശി (23) സമ്പർക്കം
294) വലിയതുറ സ്വദേശിനി (65) സമ്പർക്കം
295) പൂവച്ചൽ സ്വദേശിനി (33) സമ്പർക്കം
296) തൃക്കണ്ണപുരം സ്വദേശിനി (25) സമ്പർക്കം
297) പുത്തൻപള്ളി സ്വദേശിനി (45) സമ്പർക്കം
298) മെനല്ലൂർക്കോണം സ്വദേശി (7) സമ്പർക്കം
299) വെള്ളെകടവ് സ്വദേശിനി (26) സമ്പർക്കം
300) പെരുമ്പഴുതൂർ സ്വദേശി (60) സമ്പർക്കം
301) കല്ലടിമുക്കം സ്വദേശിനി (80) സമ്പർക്കം
302) കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി (19) സമ്പർക്കം
303) തൃക്കണാപുരം സ്വദേശിനി (61) സമ്പർക്കം
304) കല്ലടിമുക്കം സ്വദേശി (15) സമ്പർക്കം
305) കാട്ടാക്കട സ്വദേശി (40) സമ്പർക്കം
306) പുത്തൻപള്ളി സ്വദേശി (21) സമ്പർക്കം
307) കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി (46) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
308) കല്ലടിമുക്കം സ്വദേശി (11) സമ്പർക്കം
309) പൂവാർ സ്വദേശി (55) സമ്പർക്കം
310) ബാലരാമപുരം സ്വദേശി (35) സമ്പർക്കം
311) പൂവച്ചൽ സ്വദേശിനി (71) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
312) കല്ലടിമുക്കം സ്വദേശി (24) സമ്പർക്കം
313) മുടവൻമുകൾ സ്വദേശിനി (68) സമ്പർക്കം
314) സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി (40) സമ്പർക്കം
315) ജ്യൂസ് റോഡ് സ്വദേശി (51) സമ്പർക്കം
316) പൂവച്ചൽ സ്വദേശി (70) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
317) ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി (53) സമ്പർക്കം
318) കല്ലടിമുക്കം സ്വദേശി (9) സമ്പർക്കം
319) സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി (26) സമ്പർക്കം
320) എസ്റ്റേറ്റ് പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി (50) സമ്പർക്കം
321) ബാലരാമപുരം സ്വദേശി (22) സമ്പർക്കം
322) കുഴിവിളക്കം സ്വദേശി (19) സമ്പർക്കം
323) കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി (30) സമ്പർക്കം
324) കരിക്കകം സ്വദേശി (30) സമ്പർക്കം
325) കാട്ടാക്കട സ്വദേശി (38) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
326) എള്ളുവിള സ്വദേശിനി (6) സമ്പർക്കം
327) മലയം സ്വദേശി (25) സമ്പർക്കം
328) ബീമാപ്പള്ളി സ്വദേശിനി (39) സമ്പർക്കം
329) ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി (75) സമ്പർക്കം
330) കണ്ടല സ്വദേശി (46) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
331) മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി (24) സമ്പർക്കം
332) മലയം സ്വദേശി (25) സമ്പർക്കം
333) പൂന്തുറ സ്വദേശിനി (54) സമ്പർക്കം
334) കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശിനി (28) സമ്പർക്കം
335) കാക്കാമൂല സ്വദേശി (25) സമ്പർക്കം
336) ബാലരാമപുരം സ്വദേശി (52) സമ്പർക്കം
337) മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി (58) സമ്പർക്കം
338) കാലടിമുകം സ്വദേശിനി (34) സമ്പർക്കം
339) കണ്ടല സ്വദേശിനി (45) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
340) പേരൂർക്കട സ്വദേശി (50) സമ്പർക്കം
341) വെള്ളക്കടവ് സ്വദേശി (11) സമ്പർക്കം
342) മണലൂർ സ്വദേശിനി (64) സമ്പർക്കം
343) ആറയൂർ സ്വദേശിനി (85) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
344) നന്ദാവനം സ്വദേശി (57) സമ്പർക്കം
345) പായത്തുവിള സ്വദേശിനി (41) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
346) മണികോവിലകം സ്വദേശിനി (22) സമ്പർക്കം
347) വെള്ളക്കടവ് സ്വദേശി (59) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
348) വെള്ളെകടവ് സ്വദേശിനി (57) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
349) പൂവച്ചൽ സ്വദേശിനി (4) സമ്പർക്കം
350) വാഴമുട്ടം സ്വദേശി (25) സമ്പർക്കം
351) ജൂസ റോഡ് സ്വദേശിനി (50) സമ്പർക്കം
352) വാഴമുട്ടം സ്വദേശി (24) സമ്പർക്കം
353) ജൂസ റോഡ് സ്വദേശി (55) സമ്പർക്കം
354) വാഴമുട്ടം സ്വദേശിനി (49) സമ്പർക്കം
355) കാക്കാമൂല സ്വദേശി (50) സമ്പർക്കം
356) ചൂഴാറ്റുകോട്ട സ്വദേശി (15) സമ്പർക്കം
357) കാക്കാമൂല സ്വദേശി (26) സമ്പർക്കം
358) തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി (30) ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ
359) ചൂഴാറ്റുകോട്ട സ്വദേശിനി (33) സമ്പർക്കം
360) പയറ്റുവിള സ്വദേശിനി (30) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
361) പുതുക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി (54) സമ്പർക്കം
362) പള്ളിച്ചൽ സ്വദേശി (35) സമ്പർക്കം
363) പുതുക്കുളങ്ങര സ്വദേശി (57) സമ്പർക്കം
364) കൈതമുക്ക് സ്വദേശി (53) സമ്പർക്കം
365) വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശി (74) സമ്പർക്കം
366) ചാങ്ങ സ്വദേശി (47) സമ്പർക്കം
367) ആയത്തുകോണം സ്വദേശി (35) സമ്പർക്കം
368) മിത്രാനികേതൻ സ്വദേശി (43) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
369) നന്ദാവനം സ്വദേശി (72) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
370) കണ്ടല സ്വദേശി (22) സമ്പർക്കം
371) വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശി (65) സമ്പർക്കം
372) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല സ്വദേശി (67) സമ്പർക്കം
373) വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശി (75) സമ്പർക്കം
374) പൂവച്ചൽ സ്വദേശി (7) സമ്പർക്കം
375) ആര്യനാട് സ്വദേശിനി (18) സമ്പർക്കം
376) പുത്തൻപള്ളി സ്വദേശി (50) സമ്പർക്കം
377) വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശി (57) സമ്പർക്കം
378) ചൂഴ സ്വദേശി (57) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
379) മേത്തുകുമാൽ സ്വദേശിനി (51) സമ്പർക്കം
380) പുതുകുളങ്ങര സ്വദേശിനി (26) സമ്പർക്കം
381) വെളിയൻകോട് സ്വദേശി (35) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത
382) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല സ്വദേശിനി (25) സമ്പർക്കം
383) കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നെത്തിയ സ്വദേശി (65) തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ
384) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല സ്വദേശിനി (68) സമ്പർക്കം
385) കല്ലടിമുഖം സ്വദേശി (39) സമ്പർക്കം
386) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല സ്വദേശിനി (18) സമ്പർക്കം
387) കൊല്ലംകോട് സ്വദേശിനി (55) സമ്പർക്കം
388) വന്നിയൂര് സ്വദേശി (53) തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ
389) കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നെത്തിയ സ്വദേശിനി (66) സമ്പർക്കം
390) EB കോളനി സ്വദേശി (58) തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ
391) തിരുന്നൽവേലിയിൽ നിന്നെത്തിയ സ്വദേശി (64) സമ്പർക്കം

സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവര്‍ – 378
ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടിയവർ – 303
ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ – 10

മരണമടഞ്ഞവർ – 2

• തിരുവനന്തപുരം കുലശേഖരം സ്വദേശി കൃഷ്ണകുമാര്‍ (58)
• ആഗസ്റ്റ് 17ന് മരണമടഞ്ഞ തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി കൃഷ്ണന്‍ തമ്പി.

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!