എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 193 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 193 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വിദേശം / ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എത്തിയവർ (6)

1. ഡൽഹിയിൽ നിന്നെത്തിയ മരട് സ്വദേശി (32)
2. താനെയിൽ നിന്നെത്തിയ മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി( 26)
3. ഡൽഹിയിൽ നിന്നെത്തിയ ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിയായ സ്വകാര്യ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ജീവനക്കാരൻ (27)
4. മുംബൈയിൽ നിന്നെത്തിയ മഹാരാഷ്ട്രസ്വദേശിയായ സ്വകാര്യ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ജീവനക്കാരൻ (36)
5. മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിയായ സ്വകാര്യ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ജീവനക്കാരൻ (35)
6. ദുബായിൽനിന്നെത്തിയ കുന്നത്തുനാട് സ്വദേശി (31)

സമ്പർക്കം വഴി രോഗം സ്ഥിതീകരിച്ചവർ

7. അങ്കമാലി നായത്തോട് സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി
8. ആലുവ സ്വദേശി (32)
9. ഇടക്കൊച്ചി സ്വദേശി (22)
10. ഇടക്കൊച്ചി സ്വദേശി (26)
11. ഇടക്കൊച്ചി സ്വദേശി(29 )
12. ഇടക്കൊച്ചി സ്വദേശിനി(20)
13. എടവനക്കാട് സ്വദേശി (23)
14. എടവനക്കാട് സ്വദേശി(25)
15. എറണാകുളത്തെ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനായ കണ്ണൂർ സ്വദേശി(21)
16. എളമക്കര സ്വദേശിനി (61)
17. ഏലൂർ സ്വദേശി
18. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിനി(23)
19. കത്രക്കടവ് സ്വദേശിനി (39)
20. കറുകുറ്റി സ്വദേശി (3)
21. കലൂർ സ്വദേശി (32)
22. കളമശ്ശേരി യിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന കോട്ടയം സ്വദേശി (23)
23. കളമശ്ശേരി സ്വദേശി (60)
24. കളമശ്ശേരി സ്വദേശി(27)
25. കളമശ്ശേരി സ്വദേശി(73)
26. കളമശ്ശേരി സ്വദേശിനി( 55 )
27. കളമശ്ശേരി സ്വദേശിനി(64)
28. കാഞ്ഞൂർ സ്വദേശിനി(32)
29. കാഞ്ഞൂർ സ്വദേശി (56)
30. കാഞ്ഞൂർ സ്വദേശിനി(27)
31. കാഞ്ഞൂർ സ്വദേശിനി(56)
32. കുന്നുകര സ്വദേശിനി(14)
33. കൂത്താട്ടുകുളം സ്വദേശി(14)
34. കൂത്താട്ടുകുളം സ്വദേശിനി(11)
35. കോട്ടുവള്ളി സ്വദേശിനി(37)
36. കോട്ടപ്പടി സ്വദേശി (5)
37. കോട്ടപ്പടി സ്വദേശി (8)
38. കോതമംഗലം സ്വദേശി (12)
39. കോതമംഗലം സ്വദേശി (16)
40. കോതമംഗലം സ്വദേശി (45)
41. കോതമംഗലം സ്വദേശി (80)
42. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (43)
43. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (71)
44. ചളിക്കവട്ടം സ്വദേശി (22)
45. ചളിക്കവട്ടം സ്വദേശി (27)
46. ചളിക്കവട്ടം സ്വദേശി(22 )
47. ചളിക്കവട്ടം സ്വദേശി(37)
48. ചളിക്കവട്ടം സ്വദേശി(7 )
49. ചിറ്റാട്ടുകര സ്വദേശി(71 )
50. ചിറ്റാട്ടുകര സ്വദേശി(8)
51. ചിറ്റാട്ടുകര സ്വദേശിനി(10)
52. ചെല്ലാനം സ്വദേശിനി(13)
53. ചെല്ലാനം സ്വദേശിനി(9)
54. ചേന്ദമംഗലം സ്വദേശി (21)
55. ചേന്ദമംഗലം സ്വദേശി (24 )
56. ചേന്ദമംഗലം സ്വദേശി(26)
57. ചേരാനല്ലൂർ സ്വദേശിനി(18)
58. ചേരാനെല്ലൂർ സ്വദേശിനി (58)
59. ചേരാനെല്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനി (48)
60. ചേരാനെല്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശി (30).
61. ചേരാനെല്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി സ്വദേശി (52)
62. ചേരാനെല്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന വയനാട് സ്വദേശി (40)
63. ചേരാനെല്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി (24)
64. ചേരാനെല്ലൂർ സ്വദേശി (62)
65. ചേരാനെല്ലൂർ സ്വദേശി (33)
66. ചേരാനെല്ലൂർ സ്വദേശി (38)
67. തിരുമാറാടി സ്വദേശി (26)
68. തിരുവാണിയൂർ സ്വദേശി (33)
69. തൃക്കാക്കര സ്വദേശി(29)
70. തൃക്കാക്കര സ്വദേശി(29)
71. തൃക്കാക്കര സ്വദേശി(4)
72. തൃക്കാക്കര സ്വദേശി(57)
73. തൃക്കാക്കര സ്വദേശി(64)
74. തൃക്കാക്കര സ്വദേശിനി (27)
75. തൃക്കാക്കര സ്വദേശിനി (37)
76. തൃക്കാക്കര സ്വദേശിനി (43)
77. തൃക്കാക്കര സ്വദേശിനി (56)
78. തൃക്കാക്കര സ്വദേശിനി(52)
79. തൃക്കാക്കര സ്വദേശിനി(64)
80. തൃപ്പുണിത്തുറ സ്വദേശി (50)
81. തേവര സ്വദേശി (45 )
82. തേവര സ്വദേശി (58)
83. നായത്തോട് അങ്കമാലി സ്വദേശി (1)
84. നായത്തോട് അങ്കമാലി സ്വദേശി (4)
85. നായത്തോട് അങ്കമാലി സ്വദേശിനി(30)
86. നായത്തോട് അങ്കമാലി സ്വദേശിനി(87)
87. നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ(24)
88. നിലവിൽ കോഴിക്കോട് താമസിക്കുന്ന വാളകം സ്വദേശിനി (52)
89. നിലവിൽ കോഴിക്കോട് താമസിക്കുന്ന വാളകം സ്വദേശിനി(13)
90. മരടിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി (23)
91. മരടിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശി (36)
92. മരടിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ബീഹാർ സ്വദേശി ( 22 )
93. മരടിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി(19)
94. മരടിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി(27)
95. മരടിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി(38 )
96. മരടിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന സ്വദേശി വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ (19)
97. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശി(60)
98. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശിനി(35)
99. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശിനി(6)
100. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശിനി(64)
101. നോർത്തുപറവൂർ സ്വദേശി(53)
102. പച്ചാളം സ്വദേശി (18)
103. പച്ചാളം സ്വദേശിനി(23)
104. പച്ചാളം സ്വദേശിനി(51)
105. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി(27)
106. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി(3 )
107. പായിപ്ര സ്വദേശി (11)
108. പായിപ്ര സ്വദേശി (44)
109. പായിപ്ര സ്വദേശി (75)
110. പായിപ്ര സ്വദേശി(15)
111. പായിപ്ര സ്വദേശി(18)
112. പായിപ്ര സ്വദേശിനി (70)
113. പായിപ്ര സ്വദേശിനി(38)
114. പായിപ്ര സ്വദേശിനി(9)
115. പൂണിത്തുറ സ്വദേശി (40)
116. പൂണിത്തുറ സ്വദേശി(51)
117. പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി (38)
118. പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശിനി (45)
119. പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശിനി(22)
120. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി (39)
121. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശിനി(35)
122. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി (27 )
123. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി (68 )
124. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(39)
125. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(41)
126. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(60)
127. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി( 78 )
128. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി(34)
129. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി(58)
130. മഞ്ഞപ്ര സ്വദേശിനി(33)
131. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി(32)
132. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി(1)
133. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി(27)
134. മുടക്കുഴ സ്വദേശി(25 )
135. മുളന്തുരുത്തി സ്വദേശി(50)
136. മുവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി (19)
137. മുവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി (57)
138. മുവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി (83)
139. മൂക്കന്നൂർ സ്വദേശിനി(6)
140. മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി നി( 47)
141. മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി(12)
142. മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി(47)
143. വടുതല സ്വദേശി(28)
144. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശി (26)
145. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശി (59)
146. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശി(18)
147. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശി(62)
148. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശിനി(24)
149. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശിനി(49)
150. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശിനി(55)
151. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശിനി(60)
152. വെങ്ങോല സ്വദേശി (28)
153. വെങ്ങോല സ്വദേശി (55)
154. വെങ്ങോല സ്വദേശി(21)
155. വെങ്ങോല സ്വദേശി(23)
156. വെങ്ങോല സ്വദേശി(36)
157. വെങ്ങോല സ്വദേശി(40)
158. വെങ്ങോല സ്വദേശി(45)
159. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി(18)
160. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി(45)
161. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി(50)
162. വെണ്ണല സ്വദേശി (39)
163. വെണ്ണല സ്വദേശി(38)
164. ചേരാനെല്ലൂർ സ്വദേശിയായ എറണാകുളം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ ( 32 )
165. കീഴ്മാട് സ്വദേശിനിയായ ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക (35)
166. വേങ്ങൂർ സ്വദേശിനിയായ ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക (36)
167. വെങ്ങോല സ്വദേശിയായ ആലുവ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ ( 33 )
168. എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനായ കാഞ്ഞൂർ സ്വദേശി(49)
169. എറണാകുളം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്തുവരുന്ന ഒക്കൽ സ്വദേശിനി(29)
170. തൃശ്ശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ ആയ എറണാകുളം സ്വദേശി (54)
171. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി( 59 )
172. ഞാറക്കൽ സ്വദേശി (77)
173. കലൂർ സ്വദേശി (79)
174. തൃക്കാക്കര സ്വദേശി ( 36 )
175. ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശിനി(66)
176. കരുമാലൂർ സ്വദേശി (58)
177. കുന്നുകര സ്വദേശിനി(50)
178. നായത്തോട് അങ്കമാലി സ്വദേശി(66)
179. നായത്തോട് അങ്കമാലി സ്വദേശി (36)
180. ചളിക്കവട്ടം സ്വദേശി( 18 )
181. എറണാകുളത്തു ജോലിചെയ്യുന്ന ബീഹാർ സ്വദേശി(23)
182. മരടിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന പാലക്കാട് സ്വദേശി(38)
183. മരടിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ബീഹാർ സ്വദേശി( 22 )
184. മുവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി(41)
185. പിണ്ടിമന സ്വദേശി
186. കറുകുറ്റി സ്വദേശിനി(29)
187. മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി (62)
188. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശിനി (36)
189. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശിനി (35)
190. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശി (36)
191. കീഴ്മാട് സ്വദേശിനി ( 22)
192. പിണ്ടിമന സ്വദേശി (44)
193. പാലാരിവട്ടം സ്വദേശി (50)

ഇന്ന് 191 പേർ രോഗ മുക്തി നേടി

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!