കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് 133 പേർക്ക്; ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 133 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ

1 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
2 ആര്യങ്കാവ് നെടുമ്പാറ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
3 ആര്യങ്കാവ് നെടുമ്പാറ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
4 ആര്യങ്കാവ് നെടുമ്പാറ സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
5 ആര്യങ്കാവ് നെടുമ്പാറ സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
6 ആര്യങ്കാവ് നെടുമ്പാറ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
7 ആര്യങ്കാവ് സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
8 ആര്യങ്കാവ് നെടുമ്പാറ സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
9 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
10 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
11 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
12 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
13 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
14 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
15 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
16 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 69 സമ്പർക്കം
17 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
18 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം
19 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
20 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
21 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
22 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
23 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
24 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 80 സമ്പർക്കം
25 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
26 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
27 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
28 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
29 ആലപ്പുഴ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
30 ഇടമുളയ്ക്കൽ കൊടിയാറ്റുവിള സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
31 ഇളമാട് മൈലോട് സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
32 ഉമ്മന്നൂർ വാളകം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
33 ഉമ്മന്നൂർ വാളകം സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
34 എഴുകോൺ വാളായിക്കോട് സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
35 ഏരൂർ പത്തടി സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
36 കരീപ്ര ഇടയ്ക്കടം സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
37 കരുനാഗപ്പള്ളി എസ്.വി.എം സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
38 കരുനാഗപ്പള്ളി കോഴിക്കോട് അയണി സൗത്ത് സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
39 കരുനാഗപ്പള്ളി കോഴിക്കോട് സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
40 കരുനാഗപ്പള്ളി കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
41 കരുനാഗപ്പള്ളി കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
42 കരുനാഗപ്പള്ളി പട നോർത്ത് സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
43 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു സൗത്ത് സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
44 കല്ലുവാതുക്കൽ പാരിപ്പള്ളി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
45 കുളക്കട പുത്തൂർ സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
46 കുളക്കട മാവടി പൂവറ്റൂർ പടിഞ്ഞാറേ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
47 കുളക്കട മൈലംകുളം സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
48 കുളക്കട സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
49 കൊട്ടാരക്കര കിഴക്കേ തെരുവ് സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
50 കൊട്ടാരക്കര കിഴക്കേ തെരുവ് സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
51 കൊട്ടാരക്കര കിഴക്കേ തെരുവ് സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
52 കൊട്ടാരക്കര മുസ്ലീം സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
53 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിനി 82 സമ്പർക്കം
54 കൊറ്റങ്കര പേരൂർ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
55 കൊറ്റങ്കര റ്റി.കെ.എം.സി പി.ഒ. സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
56 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ അഞ്ചാലുംമൂട് കോട്ടയ്ക്കകം സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
57 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കച്ചേരി കാവൽ നഗർ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
58 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
59 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
60 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
61 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
62 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ദേവി നഗർ സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
63 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മതിലിൽ സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
64 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മതിലിൽ സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
65 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മതിലിൽ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
66 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മതിലിൽ സ്വദേശിനി 83 സമ്പർക്കം
67 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
68 ചടയമംഗലം ഇടയ്ക്കോട് സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
69 ചടയമംഗലം ഇടയ്ക്കോട് സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
70 ചടയമംഗലം ഇടയ്ക്കോട് സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
71 ചടയമംഗലം ഇടയ്ക്കോട് സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
72 ചടയമംഗലം പച്ചയിൽ സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
73 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
74 ചാത്തന്നൂർ താഴം വടക്ക് സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
75 ചിതറ പെരുംമ്മൂട് സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
76 ചിതറ മതിര സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
77 ചിതറ സത്യമംഗലം സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
78 ചിതറ സത്യമംഗലം സ്വദേശിനി 84 സമ്പർക്കം
79 ചിതറ സത്യമംഗലം സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
80 ചിതറ സത്യമംഗലം സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
81 ചിതറ സത്യമംഗലം സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
82 തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
83 തൃക്കോവിൽവട്ടം പേരൂർ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
84 തെക്കുഭാഗം വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
85 തെക്കുഭാഗം വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
86 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
87 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
88 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
89 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
90 തൊടിയൂർ വട്ടത്തറമുക്ക് സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
91 നിലമേൽ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
92 നീണ്ടകര വെളിതുരുത്ത് സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
93 നീണ്ടകര വെളിതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
94 നീണ്ടകര വെളിതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
95 നീണ്ടകര സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
96 നെടുവത്തൂർ തേവലപ്പുറം സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
97 പുയപ്പള്ളി കാഞ്ഞിരംപാറ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
98 പൂയപ്പള്ളി മൈലോട് സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
99 പൂയപ്പള്ളി മൈലോട് സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
100 പൂയപ്പള്ളി മൈലോട് സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
101 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
102 പെരിനാട് പ്ലാമുക്ക് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
103 പെരിനാട് പ്ലാമുക്ക് സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
104 പെരിനാട് പ്ലാമുക്ക് സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
105 പെരിനാട് പ്ലാമുക്ക് സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
106 പെരിനാട് പ്ലാമുക്ക് സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
107 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
108 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
109 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
110 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
111 മയ്യനാട് വാഴപ്പള്ളി സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
112 മൈനാഗപ്പള്ളി വേങ്ങ സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
113 മൈനാഗപ്പള്ളി വേങ്ങ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
114 മൈനാഗപ്പള്ളി വേങ്ങ സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
115 മൈനാഗപ്പള്ളി കടപ്പ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
116 വെട്ടിക്കവല ചക്കുവരയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
117 വെളിയം കളപ്പില സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
118 വെളിയം കളപ്പില സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
119 വെളിയം കളപ്പില സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
120 വെളിയം കൊട്ടറ സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
121 വെളിയം കൊട്ടറ സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
122 വെള്ളിനല്ലൂർ ഓയൂർ സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
123 വെസ്റ്റ് കല്ലട കോതപുരം സ്വദേശി 75 സമ്പർക്കം
124 വെസ്റ്റ് കല്ലട കോതപുരം സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
125 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
126 ശാസ്താംകോട്ട പുന്നമൂട് സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
127 ശാസ്താംകോട്ട പുന്നമൂട് സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
128 ശാസ്താംകോട്ട മുതുപിലാക്കാട് സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
129 ശൂരനാട് നോർത്ത് തൃക്കുന്നപ്പുഴ സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
130 ശൂരനാട് നോർത്ത് പുലിക്കുളം സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
131 ശൂരനാട് സൗത്ത് ഇഞ്ചക്കാട് സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം

ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ

132 അലയമൺ കരുകോൺ സ്വദേശിനി 53 പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
133 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ അഞ്ചാലുംമൂട് കുപ്പണ സ്വദേശിനി 52 തൃക്കടവൂർ സി.എച്ച്.സി ലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 58 പേർ രോഗമുക്തി നേടി

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!