കടുത്ത ആശങ്കയിൽ തിരുവനന്തപുരം ഇന്ന് 352 പേർക്ക് കൊവിഡ്: ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 352 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ

സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവർ – 267

1. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(39)
2. കോട്ടുകൽ സ്വദേശിനി(65)
3. കോട്ടുകൽ സ്വദേശി(38)
4. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(19)
5. കേശവദാസപുരം സ്വദേശി(20)
6. പോങ്ങമൂട് സ്വദേശിനി(26)
7. മുട്ടക്കട റോഡ് സ്വദേശിനി(59)
8. കോട്ടുകൽ സ്വദേശി(2)
9. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(61)
10. കോട്ടുകൽ സ്വദേശി(70)
11. കോട്ടുകൽ സ്വദേശിനി(7)
12. കല്ലുവെട്ടാംകുഴി സ്വദേശിനി(55)
13. അഴൂർ സ്വദേശി(23)
14. വാഴിച്ചൽ സ്വദേശിനി(5)
15. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(46)
16. തമ്പാനൂർ സ്വദേശി(23)
17. വെള്ളൂർകോണം സ്വദേശിനി(21)
18. വെള്ളൂർകോണം സ്വദേശി(16)
19. വെള്ളൂർകോണം സ്വദേശിനി(79)
20. ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്വദേശി(66)
21. വാവോട് സ്വദേശിനി(84)
22. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(85)
23. വാവോട് സ്വദേശി(10)
24. വാവോട് സ്വദേശിനി(54)
25. 2 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി
26. വാവോട് സ്വദേശി(27)
27. പോങ്ങനാട് സ്വദേശിനി(50)
28. പോങ്ങനാട് സ്വദേശിനി(16)
29. പോങ്ങനാട് സ്വദേശിനി(43)
30. ആക്കുളം സ്വദേശിനി(47)
31. കൊല്ലംകോണം സ്വദേശിനി(45)
32. ആക്കുളം സ്വദേശി(28)
33. ആക്കുളം സ്വദേശി(21)
34. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(53)
35. കുളങ്ങരക്കോണം സ്വദേശിനി(77)
36. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(52)
37. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(41)
38. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(50)
39. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(68)
40. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(52)
41. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(53)
42. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(51)
43. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(19)
44. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(23)
45. മൈലാടുംപാറ സ്വദേശി(44)
46. കരമന സ്വദേശി(17)
47. കരമന സ്വദേശിനി(74)
48. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(53)
49. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(59)
50. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(27)
51. കോലിയക്കോട് സ്വദേശി(21)
52. അന്തിയൂർക്കോണം സ്വദേശി(33)
53. കൊല്ലോട് സ്വദേശി(28)
54. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(57)
55. മുല്ലശ്ശേരി സ്വദേശിനി(14)
56. അമരവിള സ്വദേശി(57)
57. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(63)
58. നാവായിക്കുളം സ്വദേശിനി(43)
59. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(16)
60. അമരവിള സ്വദേശിനി(48)
61. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(23)
62. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(50)
63. തോട്ടുമുക്ക് സ്വദേശിനി(48)
64. പാലക്കോണം സ്വദേശിനി(75)
65. തോട്ടുമുക്ക് സ്വദേശി(56)
66. മൂങ്ങാട് സ്വദേശി(39)
67. മൂങ്ങോട് സ്വദേശി(40)
68. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(42)
69. കരമന സ്വദേശിനി(19)
70. കരമന സ്വദേശി(42)
71. കരമന സ്വദേശി(54)
72. പുത്തൻപള്ളി സ്വദേശിനി(01)
73. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(66)
74. കരമന സ്വദേശിനി(61)
75. ചാല സ്വദേശിനി(15)
76. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(43)
77. കരമന സ്വദേശിനി(45)
78. കാരക്കോണം സ്വദേശി(30)
79. കാലടി സ്വദേശി(04)
80. കരമന സ്വദേശിനി(39)
81. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(27)
82. ആറ്റുകാൽ സ്വദേശിനി(81)
83. ആറ്റുകാൽ സ്വദേശി(26)
84. കരമന സ്വദേശി(40)
85. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(08)
86. കരമന സ്വദേശി(25)
87. കോവളം സ്വദേശിനി(21)
88. ആറ്റുകാൽ സ്വദേശിനി(56)
89. ആര്യനാട് സ്വദേശിനി(54)
90. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(18)
91. ആറ്റുകാൽ സ്വദേശി(65)
92. കരമന സ്വദേശിനി(52)
93. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(63)
94. കരമന സ്വദേശി(54)
95. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(38)
96. ചാല സ്വദേശിനി(9)
97. പേഴുമൂട് സ്വദേശിനി(3)
98. കരമന സ്വദേശി(23)
99. 59 വസുള്ള പുരുഷൻ
100. കാലടി സ്വദേശിനി(70)
101. കാലടി സ്വദേശി(101)
102. പേഴുമൂട് സ്വദേശിനി(25)
103. തിരുവല്ലം വെള്ളിവിളാകം സ്വദേശിനി(31)
104. തിരുവല്ലം തിനവിള സ്വദേശിനി(50)
105. വിതുര സ്വദേശി(30)
106. തിരുവല്ലം പുഞ്ചക്കരി സ്വദേശിനി(27)
107. കല്ലാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശിനി(72)
108. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(23)
109. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(60)
110. കീഴാറന്നൂർ സ്വദേശി(41)
111. വർക്കല പുത്തൻചന്ത സ്വദേശിനി(57)
112. വർക്കല സ്വദേശിനി(16)
113. പേരയം സ്വദേശി(08)
114. നന്ദാവനം സ്വദേശിനി(50)
115. തൈവിളാകം സ്വദേശിനി(20)
116. കല്ലുമൂട് സ്വദേശി(50)
117. നന്ദാവനം സ്വദേശി(57)
118. പേരയം സ്വദേശിനി(01)
119. പേട്ട സ്വദേശി(35)
120. പട്ടം സ്വദേശി(59)
121. ഇടപ്പഴഞ്ഞി സ്വദേശി(68)
122. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(34)
123. തൈവിളാകം സ്വദേശിനി(17)
124. പുത്തൻപാലം സ്വദേശി(27)
125. പരപ്പിൽ സ്വദേശി(57)
126. വികാസ് ഭവൻ സ്വദേശി(55)
127. തൈവിളാകം സ്വദേശി(02)
128. പറോട് സ്വദേശിനി(65)
129. തൈവിളാകം സ്വദേശിനി(34)
130. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(75)
131. വിളപ്പിൽശാല സ്വദേശി(38)
132. ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി(42)
133. തൈവിളാകം സ്വദേശിനി(43)
134. പേരയം സ്വദേശിനി(31)
135. പറോട് സ്വദേശി(11)
136. തൈവിളാകം സ്വദേശിനി(21)
137. കരകുളം സ്വദേശി(45)
138. മേലാറന്നൂർ സ്വദേശിനി(41)
139. വലിയതുറ സ്വദേശി(60)
140. തൈവിളാകം സ്വദേശി(29)
141. പട്ടം സ്വദേശിനി(65)
142. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(45)
143. പാളയം സ്വദേശി(24)
144. പോത്തൻകോട് സ്വദേശി(15)
145. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(51)
146. തൈവിളാകം സ്വദേശിനി(24)
147. 52 വയസുള്ള പുരുഷൻ
148. നന്ദൻകോട് സ്വദേശി(36)
149. പോത്തൻകോട് സ്വദേശിനി(68)
150. പെരുമാതുറ സ്വദേശി(47)
151. ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശി(01)
152. പറോട് സ്വദേശിനി(41)
153. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(52)
154. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(34)
155. പറോട് സ്വദേശിനി(15)
156. പറോട് സ്വദേശിനി(39)
157. പൂവാർ സ്വദേശി(41)
158. പൂവാർ സ്വദേശിനി(06)
159. കേശവദാസപുരം സ്വദേശിനി(32)
160. പൂവാർ സ്വദേശിനി(58)
161. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി(22)
162. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(53)
163. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(52)
164. കഴിവൂർ സ്വദേശി(86)
165. 31 വയസുള്ള പുരുഷൻ
166. പൂവാർ സ്വദേശി(31)
167. 68 വയസുള്ള പുരുഷൻ
168. 45 വയസുള്ള പുരുഷൻ
169. മണക്കാട് സ്വദേശി(32)
170. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(28)
171. താന്നിമൂട് സ്വദേശി(64)
172. തിരുപുറം സ്വദേശി(65)
173. ലൂർദ്പുരം സ്വദേശി(60)
174. കാരിച്ചറ സ്വദേശിനി(58)
175. മണക്കാട് സ്വദേശി(12)
176. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി(55)
177. കൊടുവഴന്നൂർ സ്വദേശിനി(32)
178. പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ
179. ഇത്തിയൂർ സ്വദേശി(70)
180. പേട്ട സ്വദേശി(34)
181. അമ്മൻ നഗർ സ്വദേശി(29)
182. പേട്ട സ്വദേശിനി(48)
183. 4 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി
184. പേട്ട സ്വദേശിനി(33)
185. ആലങ്കോട് സ്വദേശിനി(34)
186. 39 വയസുള്ള പുരുഷൻ
187. കരുമം സ്വദേശി(80)
188. പേട്ട സ്വദേശി(19)
189. വഴുതക്കാട് സ്വദേശിനി(80)
190. അമ്പലത്തുമുക്ക് സ്വദേശി(43)
191. പേയാട് സ്വദേശിനി(65)
192. കരകുളം സ്വദേശിനി(25)
193. കരകുളം സ്വദേശിനി(65)
194. തിരുപുറം സ്വദേശി(26)
195. വലിയവേളി സ്വദേശി(25)
196. പേരയം സ്വദേശി(40)
197. ചെറുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(63)
198. വിത്തടം സ്വദേശി(60)
199. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(56)
200. ചെങ്കൽ സ്വദേശി(39)
201. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശി(50)
202. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശി(58)
203. നെല്ലമൂട് സ്വദേശിനി(63)
204. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശി(50)
205. വ്ളാത്താങ്കര സ്വദേശി(26)
206. 23 വയസുള്ള പുരുഷൻ
207. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(15)
208. പേരയം സ്വദേശിനി(25)
209. പുന്നക്കുളം സ്വദേശി(52)
210. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(63)
211. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശി(60)
212. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശി(33)
213. ആൽത്തറവിളാകം സ്വദേശി(02)
214. പേരയം സ്വദേശിനി(46)
215. എള്ളുവിള സ്വദേശിനി(08)
216. ആൽത്തറവിളാകം സ്വദേശിനി(26)
217. ആൽത്തറവിളാകം സ്വദേശി(35)
218. എള്ളുവിള സ്വദേശി(66)
219. മംഗലപുരം സ്വദേശി(49)
220. കാരക്കോണം സ്വദേശി(61)
221. പേരൂർക്കട സ്വദേശിനി(10)
222. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(68)
223. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(38)
224. ചെറിയകൊണ്ണി സ്വദേശി(73)
225. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശിനി(47)
226. കഴിവൂർ സ്വദേശിനി(28)
227. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(20)
228. എള്ളുവിള സ്വദേശിനി(28)
229. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(54)
230. 36 വയസുള്ള സ്ത്രീ
231. ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശിനി(28)
232. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(04)
233. കരിമണൽ സ്വദേശിനി(40)
234. 77 വയസുള്ള പുരുഷൻ
235. ചൊവ്വര സ്വദേശി(75)
236. കരിമണൽ സ്വദേശി(72)
237. പേരയം സ്വദേശി(20)
238. കരിമണൽ സ്വദേശി(24)
239. നേമം സ്വദേശിനി(20)
240. കട്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(39)
241. വഞ്ചിയൂർ സ്വദേശിനി(82)
242. വലിയവേളി സ്വദേശിനി(10)
243. വലിയവേളി സ്വദേശിനി(13)
244. നെയ്യാർഡാം സ്വദേശിനി(70)
245. ആര്യനാട് സ്വദേശി(33)
246. കുളത്തൂർ സ്വദേശി(22)
247. ചിറപ്പള്ളി സ്വദേശി(29)
248. 51 വയസുള്ള സ്ത്രീ
249. ചാങ്ങ സ്വദേശിനി(16)
250. പയറ്റുവിള സ്വദേശി(80)
251. ആനയറ സ്വദേശി(33)
252. അരുവിക്കര സ്വദേശിനി(41)
253. കരിമണൽ സ്വദേശി(22)
254. കുളത്തൂർ സ്വദേശി(24)
255. പേഴുമൂട് സ്വദേശി(41)
256. ചാങ്ങ സ്വദേശിനി(40)
257. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(47)
258. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(30)
259. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശിനി(49)
260. കരിമണൽ സ്വദേശി(53)
261. പൗുകടവ് സ്വദേശി(51)
262. പൗുകടവ് സ്വദേശി(49)
263. പൗുകടവ് സ്വദേശി(55)
264. ചെറുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(53)
265. പൗുകടവ് സ്വദേശി(54)
266. പൗുകടവ് സ്വദേശി(44)
267. ചെല്ലീയൂർ സ്വദേശിനി(63)

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവർ – 64

1. 17 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി
2. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(74)
3. ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശി(32)
4. ആനയറ സ്വദേശിനി(33)
5. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(26)
6. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(76)
7. കാര്യവട്ടം സ്വദേശി(37)
8. പെരിങ്ങമല സ്വദേശിനി(54)
9. പനവൂർ സ്വദേശി(32)
10. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(58)
11. വെട്ടിയറ സ്വദേശി(52)
12. വെട്ടിയറ സ്വദേശി(48)
13. പൂവച്ചൽ സ്വദേശിനി(13)
14. പേട്ട സ്വദേശിനി(43)
15. കന്യാകുമാരി സ്വദേശിനി(67)
16. കൊല്ലോട് സ്വദേശി(34)
17. കൊടുങ്ങാനൂർ സ്വദേശി(39)
18. കരകുളം സ്വദേശി(64)
19. കഠിനംകുളം സ്വദേശി(36)
20. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(49)
21. അമ്പലത്തിൻകാല സ്വദേശിനി(46)
22. വിളപ്പിൽ സ്വദേശി(20)
23. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(60)
24. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശി(42)
25. മുല്ലൂർ സ്വദേശിനി(27)
26. ചാല സ്വദേശിനി(23)
27. വർക്കല സ്വദേശി(48)
28. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(28)
29. മരുതംകുഴി സ്വദേശി(41)
30. ചാന്നാമ്പാറ സ്വദേശി(65)
31. മരുതംകുഴി സ്വദേശി(73)
32. തിരുമല അണ്ണൂർ സ്വദേശി(82)
33. നെടുങ്കാട് സ്വദേശി(51)
34. വിളവങ്കോട് സ്വദേശിനി(27)
35. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശിനി(72)
36. പൂവച്ചൽ സ്വദേശി(48)
37. പൂവച്ചൽ സ്വദേശിനി(40)
38. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(36)
39. നടപുരം സ്വദേശിനി(47)
40. കവടിയാർ സ്വദേശി(72)
41. തോട്ടവാരം സ്വദേശിനി(42)
42. തോട്ടവാരം സ്വദേശി(49)
43. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(45)
44. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(56)
45. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(48)
46. ആര്യനാട് സ്വദേശി(15)
47. വലിയവേളി സ്വദേശിനി(38)
48. നെടുമ്പറമ്പ് സ്വദേശി(16)
49. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(70)
50. അയിര സ്വദേശി(72)
51. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(50)
52. കാലടി സ്വദേശി(25)
53. ആനയറ സ്വദേശി(25)
54. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(70)
55. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(75)
56. കടയ്ക്കാവൂർ സ്വദേശി(57)
57. കവടിയാർ സ്വദേശി(72)
58. വെള്ളയാണി സ്വദേശി(40)
59. താന്നിവിള സ്വദേശി(45)
60. 66 വയസുള്ള പുരുഷൻ
61. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(20)
62. വിതുര സ്വദേശിനി(31)
63. വെള്ളനാട് സ്വദേശിനി(18)
64. കരമന സ്വദേശി(40)

വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ – 12

1. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(46)
2. കരമന സ്വദേശിനി(43)
3. ചിറമുക്ക് സ്വദേശി(38)
4. ഊക്കോട് സ്വദേശി(31)
5. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(40)
6. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(31)
7. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(31)(6, 7 വെവ്വേറെ വ്യക്തികൾ)
8. ആയുർവേദ കോളേജ് സ്വദേശി(31)
9. മെഡിക്കൽ സ്വദേശി(26)
10. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(41)
11. അരയൂർ സ്വദേശി(25)
12. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(45)
മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവർ – 05
1. 31 വയസുള്ള പുരുഷൻ
2. ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(30)
3. തമിഴ്നാട് സ്വദേശി(57)
4. കരുമാനൂർ സ്വദേശി(47)
5. കളിയക്കാവിള സ്വദേശിനി(50)

മരണപ്പെട്ടവർ – 04

1. മലയം സ്വദേശി(67)
2. വെൺപകൽ സ്വദേശി(76)
3. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി(83)
4. വലിയതുറ സ്വദേശി(50)

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!