കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് 156 പേർക്ക്; ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 156 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയവർ

1 ചിറക്കര ചിറക്കരതാഴം സ്വദേശി 33 ഒമാനിൽ നിന്നുമെത്തി
2 കൊല്ലം ചന്ദനത്തോപ്പ് സ്വദേശി 33 സൗദിഅറേബ്യയിൽ നിന്നുമെത്തി

ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയവർ

3 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ ചെറുമൂട് സ്വദേശി 31 കർണ്ണാടകയിൽ നിന്നുമെത്തി
4 പുനലൂർ ഠൗൺ സ്വദേശി 60 തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമെത്തി

സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ

5 തെക്കുംഭാഗം പാവുമ്പ കൈതകുട്ടത്തിൽ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
6 നിലമേൽ കൈതോട് സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
7 പന്മന സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
8 അലയമൺ കരുകോൺ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
9 ആര്യങ്കാവ് ഇടപ്പാളയം സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
10 ആലപ്പാട് കാക്കതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
11 ആലപ്പാട് കാക്കതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
12 ആലപ്പാട് കാക്കതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
13 ആലപ്പാട് കാക്കതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
14 ആലപ്പാട് കാക്കതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
15 ആലപ്പാട് ആഴീക്കൽ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
16 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
17 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
18 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
19 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
20 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
21 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
22 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
23 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
24 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
25 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
26 ഇളമ്പള്ളൂർ പെരുമ്പുഴ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
27 ഉമ്മന്നൂർ അമ്പലക്കര സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
28 ഉമ്മന്നൂർ ചെപ്ര പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
29 ഉമ്മന്നൂർ ചെപ്ര പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
30 ഉമ്മന്നൂർ ചെപ്ര പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
31 ഉമ്മന്നൂർ ചെപ്ര പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
32 ഉമ്മന്നൂർ വാർഡ് 15 സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
33 ഉമ്മന്നൂർ വാർഡ് 15 സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
34 ഉമ്മന്നൂർ വാളകം സ്വദേശി 84 സമ്പർക്കം
35 ഉമ്മന്നൂർ വാളകം സ്വദേശിനി 67 സമ്പർക്കം
36 ഏരൂർ ഭാരതീപുരം സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
37 ഓച്ചിറ സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
38 കടയ്ക്കൽ ഇടത്തറ കാരിയം സ്വദേശി 76 സമ്പർക്കം
39 കരുനാഗപ്പളളി കോഴിക്കോട് എസ്.വി.എം സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
40 കരുനാഗപ്പളളി കോഴിക്കോട് എസ്.വി.എം സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
41 കരുനാഗപ്പള്ളി ആലുംകടവ് സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
42 കരുനാഗപ്പള്ളി ആലുംകടവ് സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
43 കരുനാഗപ്പള്ളി കോഴിക്കോട് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
44 കരുനാഗപ്പള്ളി പട.വടക്ക് സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
45 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു സൗത്ത് സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
46 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു സൗത്ത് സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
47 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു സൗത്ത് സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
48 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു സൗത്ത് സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
49 കല്ലുവാതുക്കൽ കടമ്പാട്ടുക്കോണം സ്വദേശി 71 സമ്പർക്കം
50 കുന്നത്തൂർ പുത്തമ്പലം സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
51 കുന്നത്തൂർ പുത്തമ്പലം സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
52 കുമ്മിൾ ഗോവിന്ദമംഗലം സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
53 കുമ്മിൾ ഗോവിന്ദമംഗലം സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
54 കുമ്മിൾ സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
55 കുമ്മിൾ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
56 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
57 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
58 കുലശേഖരപുരം പുന്നക്കുളം സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
59 കുലശേഖരപുരം വള്ളിക്കാവ് കോട്ടയ്ക്കപുരം സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
60 കുളക്കട പൂവറ്റൂർ സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
61 കുളക്കട പൂവറ്റൂർ സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
62 കൊട്ടാരക്കര ഇ.റ്റി.സി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
63 കൊട്ടാരക്കര ചന്തമുക്ക് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
64 കൊട്ടാരക്കര തൃക്കണ്ണമംഗൽ ഗാന്ധിനഗർ സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
65 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തേവള്ളി സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
66 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കച്ചേരി സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
67 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് അരവിള സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
68 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് അരവിള സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
69 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
70 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
71 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 78 സമ്പർക്കം
72 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
73 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് അരവിള സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
74 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് അരവിള സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
75 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് അരവിള സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
76 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് അരവിള സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
77 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് അരവിള സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
78 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് അരവിള സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
79 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് അരവിള സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
80 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് അരവിള സ്വദേശി 71 സമ്പർക്കം
81 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് ആലാട്ടുകാവ് നഗർ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
82 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് കണിയാംകട സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
83 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് കണിയാംകട സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
84 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് മീനത്ത്ചേരി സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
85 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്നേഹതീരം നഗർ സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
86 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്നേഹതീരം നഗർ സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
87 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കിളികൊല്ലൂർ രണ്ടാംകുറ്റി സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
88 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ചാത്തിനാംകുളം സ്വദേശിനി 64 സമ്പർക്കം
89 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തിരുമുല്ലവാരം പുന്നത്തല നോർത്ത് സി.ആർ.എ നഗർ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
90 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തിരുമുല്ലവാരം പുന്നത്തല നോർത്ത് സി.ആർ.എ നഗർ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
91 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തിരുമുല്ലവാരം പുന്നത്തല നോർത്ത് സി.ആർ.എ നഗർ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
92 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തിരുമുല്ലവാരം പുന്നത്തല നോർത്ത് സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
93 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹ നഗർ സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
94 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മതിലിൽ പുതുവൽ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
95 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മുണ്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
96 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ശക്തികുളങ്ങര കല്ലുംപുറം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
97 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ശക്തികുളങ്ങര കല്ലുംപുറം സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
98 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ശക്തികുളങ്ങര പുത്തൻതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
99 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ശക്തികുളങ്ങര സെൻ മേരീസ് കോളനി സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
100 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
101 ക്ലാപ്പന വാർഡ് 14 സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
102 ചടയമംഗലം തിരുവഴി സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
103 ചടയമംഗലം തിരുവഴി സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
104 ചടയമംഗലം പച്ചയിൽ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
105 ചടയമംഗലം പച്ചയിൽ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
106 ചവറ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
107 ചാത്തന്നൂർ കാരംകോട് സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
108 ചാത്തന്നൂർ മീനാട് സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
109 ചിതറ തുളസിമുക്ക് സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
110 ചിതറ മുതയിൽ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
111 ചിറക്കര പോളച്ചിറ സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
112 ജില്ലാ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 31 സമ്പർക്കം
113 തലവൂർ കുര സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
114 തലവൂർ കുര സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
115 തെക്കുംഭാഗം പുള്ളോട്ട്മുക്ക് സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
116 തെക്കുംഭാഗം പാവുമ്പ കൈതക്കുട്ടത്തിൽ സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
117 തെക്കുംഭാഗം പാവുമ്പ കൈതക്കുട്ടത്തിൽ സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
118 നിലമേൽ കൈതോട് കരുന്തലക്കോട് സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
119 നിലമേൽ കൈതോട് സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
120 നീണ്ടകര വാർഡ് 5 സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
121 നീണ്ടകര സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
122 നെടുവത്തൂർ തേവലപ്പുറം സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
123 നെടുവത്തൂർ തേവലപ്പുറം സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
124 നെടുവത്തൂർ കുറുമ്പാലൂർ സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
125 നെടുവത്തൂർ കുറുമ്പാലൂർ സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
126 പത്തനാപുരം പിടവൂർ സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
127 പത്തനാപുരം വടക്കേകര സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
128 പന്മന പോരുർക്കര സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
129 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
130 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
131 പരവൂർ പുക്കുളം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
132 പള്ളിമൺ മലയവയൽ സ്വദേശി 8 സമ്പർക്കം
133 പള്ളിമൺ മലയവയൽ സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
134 പള്ളിമൺ മലയവയൽ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
135 പവിത്രേശ്വരം കാരുവേലിൽ സ്വദേശി 80 സമ്പർക്കം
136 പവിത്രേശ്വരം മാറനാട് സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
137 പൂതക്കുളം കലയ്ക്കോട് സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
138 പൂയപ്പള്ളി മരുതമൺപള്ളി സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
139 പൂയപ്പള്ളി മീയണ്ണൂർ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
140 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
141 പെരിനാട് ചെറുമൂട് സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
142 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
143 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
144 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 92 സമ്പർക്കം
145 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
146 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
147 പേരയം കുമ്പളം സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
148 പേരയം മുളവന സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
149 പൊന്മന ഓലംതുരുത്ത് സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
150 മയ്യനാട് ഉമയനല്ലൂർ സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
151 മൈനാഗപ്പള്ളി വടക്ക് ട്രാൻസ്സ്ഫോർമർ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
152 മൈനാഗപ്പള്ളി വടക്ക് സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
153 വെളിനല്ലൂർ കരിങ്ങന്നൂർ മോട്ടോർകുന്ന് സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
154 വെളിയം അലിമുക്ക് സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
155 വെളിയം അലിമുക്ക് സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
156 വെളിയം മാലയിൽ സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 93 പേർ രോഗമുക്തി നേടി

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!