കുവൈത്തിലേക്കും സൗദിയിലേക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്

Share with your friends

KUWAIT
DRIVER

160+20
DELIVERY EXPRESS
Food Delivery
Kuwait LT License Holder
Walking Interview
August: 16,17,18

SAUDI
WAITER

Restaurant
1500/2000
JEDDAH
Hotel Management
Walking Interview
August: 16,17,18

Contact Number: 9995513584

Three Star Enterprises
Manpower Consultants
(Approved by Govt. of India)
14/23J, Southern Trade Tower
Francis Road Junction
Calicut-673 002, Kerala, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *