ഒമാനിൽ പുതുക്കിയ മറ്റേർണിറ്റി ലീവ് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ജൂലൈ 19 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും

Oman

രാജ്യത്തെ പുതുക്കിയ മറ്റേർണിറ്റി ലീവ് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ 2024 ജൂലൈ 19 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് ഒമാൻ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 2024 ജൂലൈ 4-നാണ് ഒമാൻ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് നൽകിയത്.


ഈ പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് ഗർഭിണികളായ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 98 ദിവസത്തേക്ക് (പ്രസവത്തിന് മുൻപും ശേഷവുമായി) മറ്റേർണിറ്റി ലീവ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 84 പ്രകാരം, പ്രസവത്തിന് മുൻപ് പരമാവധി 14 ദിവസത്തെ ലീവ് (ഔദ്യോഗിക മെഡിക്കൽ അധികൃതരുടെ ശുപാർശ അനുസരിച്ച്) എടുക്കാവുന്നതാണ്. ബാക്കിയുള്ള ലീവ് കുട്ടിയുടെ ജനനത്തീയതി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

Share this story