അതീവ ദൗർഭാഗ്യകരം: ആലുവ സംഭവത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തേടുമെന്ന് ഗവർണർ

governor

ആലുവയിൽ അഞ്ച് വയസ്സുകാരി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം അതീവ ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. വളരെയധികം ദുഃഖവും ലജ്ജയും തോന്നുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തേടും. മേലിൽ ഇത്തരം സംഭവം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണം. 

ഇത്തരം ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങൾ തടയാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇത്തരമൊരു ക്രൂരത ചെയ്യാൻ ആർക്കും ധൈര്യമുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ സർക്കാർ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 

Share this story