സിനിമാ, സീരിയൽ നയം ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ

saji
ടെലിവിഷൻ, സീരിയൽ രംഗത്തെ വനിതകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സിനിമാ, സീരിയൽ നയം ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ. ഒരുപാട് പ്രശ്‌നങ്ങളുള്ള മേഖലയായതിനാൽ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിന് കുറെ പരിമിതികളുണ്ട്. ഹേമ കമ്മീഷന്റെ തുടർച്ചയായുള്ള ഈ നയം മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സിനിമ, സീരിയൽ രംഗത്ത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായ കുറെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ നിലപാടുണ്ടെന്നത് സത്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 

Share this story