പി വി അൻവറിന്റെ പാർക്ക് ഭാഗികമായി തുറക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ അനുമതി

anwar

പി വി അൻവറിന്റെ പാർക്ക് തുറക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി. ഭാഗികമായി തുറക്കാനാണ് അനുമതി നൽകിയത്. ആദ്യം കുട്ടികളുടെ പാർക്കും പുൽമേടും തുറന്ന് നൽകും. ഘട്ടം ഘട്ടമായി പാർക്ക് മുഴുവൻ തുറക്കാനാണ് നീക്കം. 2018ൽ നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പാർക്ക് പൂട്ടിയത്

ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാർക്ക് തുറക്കാൻ തീരുമാനമായത്. പാർക്ക് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നിരപ്പുള്ളതും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണെന്നും സമിതി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
 

Share this story