കേരളത്തിന്റെ ധൂർത്ത് അനുവദിക്കാനാകില്ല; വായ്പാ പരിധി വെട്ടിക്കുറച്ചതിൽ വി മുരളീധരൻ

V Muraleedharan

കേരളത്തിന്റെ വായ്പാ പരിധി കേന്ദ്രസർക്കാർ വെട്ടിക്കുറച്ചതിൽ വിശദീകരണവുമായി കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ. കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനം വിശദമായ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ധൂർത്ത് കേന്ദ്രസർക്കാരിന് അനുവദിക്കാനാകില്ല. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിലയിരുത്തണമെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെടുക്കാവുന്ന വായ്പാ പരിധി ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരാണ് നിശ്ചയിച്ച് നൽകുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 32,440 കോടി രൂപ പരിധി കേന്ദ്രസർക്കാർ കേരളത്തിന് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ വായ്പ എടുക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത് 15,390 കോടി രൂപക്ക് മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 23,000 കോടി രൂപയായിരുന്നു. അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ വീണ്ടും 8000 കോടിയുടെ കുറവാണ് വായ്പാ പരിധിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
 

Share this story