അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി നിയമനിർമാണം; പോലീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി

sivankutty

അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി നിയമനിർമാണം നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. കേന്ദ്ര കുടിയേറ്റ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ തൊടാതെയായിരിക്കും നിയമനിർമാണം. കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോഴും തടസങ്ങളുണ്ട്. ഓണത്തിന് മുമ്പ് അതിഥി ആപ്പ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും

ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിച്ച് ഓരോ തൊഴിലാളിയുടെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണോ വരുന്നത്, അവിടുത്തെ പോലീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കും. ലേബർ വകുപ്പിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിർബന്ധമാക്കും. വ്യവസ്ഥകൾ നിർബന്ധമാക്കുമ്പോൾ തൊഴിലാളികളുടെ വരവ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. 

ആലുവയിലേത് വേദനയുണ്ടാക്കിയ സംഭവമാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ കുടുംബം കേരളത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെയാണ് കഴിഞ്ഞത്. നമ്മുടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകുന്നതിനേക്കാൾ പരിരക്ഷ അതിഥികൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അതവർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു
 

Share this story