ആശങ്കയിൽ തിരുവനന്തപുരം ഇന്ന് 240 പേർക്ക് കൊവിഡ്: ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

ആശങ്കയിൽ തിരുവനന്തപുരം ഇന്ന് 240 പേർക്ക് കൊവിഡ്: ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ശനിയാഴ്ച 240 പേർക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ വിവരം ഇങ്ങിനെ

 • 1. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(25), സമ്പർക്കം.
  2. കാസർകോട് സ്വദേശി(70), സമ്പർക്കം.
  3. പൂന്തുറ സ്വദേശി(8), സമ്പർക്കം.
  4. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.
  5. പരശുവയ്ക്കൽ നെടിയാൻകോട് സ്വദേശി(15), സമ്പർക്കം.
  6. പട്ടം സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
  7. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.
  8. കന്യാകുമാരി സ്വദേശി(37), സമ്പർക്കം.
  9. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(23), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
  10. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(32), സമ്പർക്കം.
  11. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
  12. വലിയതുറ സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
  13. പാളയം സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.
  14. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(31), സമ്പർക്കം.
  15. കരിംകുളം സ്വദേശിനി(5), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
  16. പൂവാർ സ്വദേശി(72), സമ്പർക്കം.
  17. മരിയനാട് സ്വദേശിനി(14), സമ്പർക്കം.
  18. പെരുമാതുറ സ്വദേശിനി(14), സമ്പർക്കം.
  19. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(16), സമ്പർക്കം.
  20. പറണ്ടോട് സ്വദേശി(41), സമ്പർക്കം.
  21. ചൊവ്വര അമ്പലത്തിൻമൂല സ്വദേശിനി(9), സമ്പർക്കം.
  22. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.
  23. പൂന്തുറ സ്വദേശി(15), സമ്പർക്കം.
  24. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
  25. പാറശ്ശാല നെടുവൻവിള സ്വദേശിനി(46), സമ്പർക്കം.
  26. കടയ്ക്കാവൂർ സ്വദേശിനി(23, സമ്പർക്കം.
  27. വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശിനി(25), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
  28. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.
  29. നെല്ലുകടവ് സ്വദേശിനി(56), സമ്പർക്കം.
  30. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.
  31. കല്ലംപള്ളി സ്വദേശിനി(27), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
  32. ആലുകാട് സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.
  33. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(65), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
  34. ചൊവ്വര അടിമലത്തുറ സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.
  35. സൗദിയിൽ നിന്നെത്തിയ ഇളമ്പ സ്വദേശി(35).
  36. പുല്ലുവിള പള്ളം സ്വദേശിനി(22), സമ്പർക്കം.
  37. ആര്യനാട് സ്വദേശി(15), സമ്പർക്കം.
  38. മരിയനാട് സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
  39. പെരുമാതുറ കടകം സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
  40. കോട്ടൂർ സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.
  41. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
  42. മണക്കാട് സ്വദേശി(41), സമ്പർക്കം.
  43. അമരവിള നടൂർകൊല്ല സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
  44. മുറിഞ്ഞപാലം സ്വദേശി(25), സമ്പർക്കം.
  45. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(27), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
  46. ആലുകാട് സ്വദേശിനി(17), സമ്പർക്കം.
  47. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(35), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
  48. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(63), സമ്പർക്കം.
  49. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.
  50. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(56), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
  51. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(15), സമ്പർക്കം.
  52. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(17), സമ്പർക്കം.
  53. പൂന്തുറ സ്വദേശി(39), സമ്പർക്കം.
  54. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.
  55. പൂന്തുറ സ്വദേശി(68), സമ്പർക്കം.
  56. ചൊവ്വര അടിമലത്തുറ സ്വദേശിനി(50), സമ്പർക്കം.
  57. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(49), സമ്പർക്കം.
  58. ചൊവ്വര അമ്പലത്തിൻമൂല സ്വദേശി(70), സമ്പർക്കം.
  59. പൂന്തുറ പള്ളിവിളാകം സ്വദേശി(70), സമ്പർക്കം.
  60. ഓച്ചിറ സ്വദേശി(34), സമ്പർക്കം.
  61. പെരുമാതുറ കരിങ്ങട സ്വദേശിനി(48), സമ്പർക്കം.
  62. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.
  63. ഒമാനിൽ നിന്നെത്തിയ കുടവൂർ സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.
  64. പൂന്തുറ മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(27), സമ്പർക്കം.
  65. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(8), സമ്പർക്കം.
  66. മരിയനാട് സ്വദേശിനി(42), സമ്പർക്കം.
  67. ചൊവ്വര അമ്പലത്തിൻമൂല സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
  68. ചൊവ്വര അമ്പലത്തിൻമൂല സ്വദേശി(62), സമ്പർക്കം.
  69. പുരയിടം പള്ളം സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
  70. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(15), സമ്പർക്കം.
  71. മണക്കാട് സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.
  72. പുതുമണൽ മാമ്പള്ളി സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
  73. അടിമലത്തുറ ചൊവ്വര സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.
  74. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(25), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
  75. മർത്താണ്ഡം സ്വദേശി(35), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
  76. പൂവാർ സ്വദേശി(61), സമ്പർക്കം.
  77. പൂന്തുറ നടുത്തുറ സ്വദേശിനി(73), സമ്പർക്കം.
  78. പരുത്തിയൂർ സ്വദേശി(5), സമ്പർക്കം.
  79. മരിയനാട് സ്വദേശി(84), സമ്പർക്കം.
  80. പൂന്തുറ മാർക്കറ്റ് ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി(1), സമ്പർക്കം.
  81. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(24), സമ്പർക്കം.
  82. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ ഇടവ സ്വദേശി(47).
  83. പൂന്തുറ പള്ളിത്തെരുവ് സ്വദേശിനി(12), സമ്പർക്കം.
  84. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(43), സമ്പർക്കം.
  85. പറണ്ടോട് സ്വദേശിനി(15), സമ്പർക്കം.
  86. അടിമലത്തുറ ചൊവ്വര സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.
  87. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(77), സമ്പർക്കം.
  88. പെരുമാതുറ സ്വദേശി(16), സമ്പർക്കം.
  89. പൂന്തുറ സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
  90. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(25), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
  91. ചൊവ്വര അമ്പലത്തിൻമൂല സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.
  92. ഡൽഹിയിൽ നിന്നെത്തിയ ശംഖുമുഖം സ്വദേശി(56).
  93. പെരുമാതുറ കടകം സ്വദേശി(46), സമ്പർക്കം.
  94. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശി(62), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
  95. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(60), സമ്പർക്കം.
  96. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.
  97. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(42), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
  98. പൂവാർ സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
  99. ചൊവ്വര അടിമലത്തുറ സ്വദേശി(52), സമ്പർക്കം.
  100. വലിയവേളി സ്വദേശി(40), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
  101. സൗദിയിൽ നിന്നെത്തിയ ഇടവ പരവൂർ സ്വദേശി(35).
  102. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.
  103. ചൊവ്വര അമ്പലത്തിൻമൂല സ്വദേശി(17), സമ്പർക്കം.
  104. പെരുമാതുറ കടകം സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
  105. പൂന്തുറ മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(52), സമ്പർക്കം.
  106. ചൊവ്വര അടിമലത്തുറ സ്വദേശി(30), സമ്പർക്കം.
  107. പ്ലാമൂട്ടുകട ഇരച്ചല്ലൂർ സ്വദേശി(54), സമ്പർക്കം.
  108. മരിയനാട് സ്വദേശി(63), സമ്പർക്കം.
  109. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(18), സമ്പർക്കം.
  110. താഴമ്പള്ളി സ്വദേശി(52), സമ്പർക്കം.
  111. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
  112. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(40), സമ്പർക്കം.
  113. ചൊവ്വര സ്വദേശിനി(6മാസം), സമ്പർക്കം.
  114. നെടുമങ്ങാട് പൂവത്തൂർ സ്വദേശിനി(26), സമ്പർക്കം.
  115. അമരവിള സ്വദേശിനി(26), സമ്പർക്കം.
  116. ചൊവ്വര അമ്പലത്തിൻകര സ്വദേശിനി(48), സമ്പർക്കം.
  117. പുത്തൻകുറിച്ചി സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
  118. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.
  119. മാമ്പള്ളി സ്വദേശി(25), സമ്പർക്കം.
  120. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(20), സമ്പർക്കം.
  121. മരിയനാട് സ്വദേശിനി(49), സമ്പർക്കം.
  122. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.
  123. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശിനി(34), സമ്പർക്കം.
  124. നേമം സ്വദേശി(44), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
  125. ചൊവ്വര അടിമലത്തുറ സ്വദേശിനി(30), സമ്പർക്കം.
  126. പൂന്തുറ ചേരിയമുട്ടം സ്വദേശി(84), സമ്പർക്കം.
  127. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(38), സമ്പർക്കം.
  128. മരിയനാട് സ്വദേശിനി(39), സമ്പർക്കം.
  129. പൂവാർ സ്വദേശി(8), സമ്പർക്കം.
  130. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(65, സമ്പർക്കം.
  131. മാമ്പള്ളി പുതുമണൽ സ്വദേശിനി(41), സമ്പർക്കം.
  132. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(39), സമ്പർക്കം.
  133. പൂന്തുറ പരുത്തിക്കുഴി സ്വദേശി(14), സമ്പർക്കം.
  134. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(44), സമ്പർക്കം.
  135. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(13), സമ്പർക്കം.
  136. പൂന്തുറ സ്വദേശി(67), സമ്പർക്കം.
  137. നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശി(23), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
  138. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(49), സമ്പർക്കം.
  139. കവടിയാർ സ്വദേശിനി(26), സമ്പർക്കം.
  140. പരുത്തിയൂർ സ്വദേശി(30), സമ്പർക്കം.
  141. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിനി(20), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
  142. ചൊവ്വര അടിമലത്തുറ സ്വദേശിനി(27), സമ്പർക്കം.
  143. പൂന്തുറ ചേരിയമുട്ടം സ്വദേശിനി(42), സമ്പർക്കം.
  144. പുതുമണൽ പുരയിടം സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.
  145. സൗദിയിൽ നിന്നെത്തിയ പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(48), സമ്പർക്കം.
  46. പൂന്തുറ ചേരിയമുട്ടം സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.
  147. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
  148. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(53), സമ്പർക്കം.
  149. പൂവാർ സ്വദേശി(37), സമ്പർക്കം.
  150. വലിയതുറ സ്വദേശി(51), സമ്പർക്കം.
  151. കായിക്കര സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.
  152. മരിയപുരം സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.
  153. പൂവാർ വരവിലത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി(48), സമ്പർക്കം.
  154. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(53), സമ്പർക്കം.
  155. കീഴാറൂർ പട്ടംചിറ സ്വദേശിനി(46), സമ്പർക്കം.
  156. ചൊവ്വര അമ്പലത്തിൻമൂല സ്വദേശിനി(49), സമ്പർക്കം.
  157. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(46), സമ്പർക്കം.
  158. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി(21), സമ്പർക്കം.
  159. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(51), സമ്പർക്കം.
  160. ആലുകാട് സ്വദേശിനി(43), സമ്പർക്കം.
  161. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.
  162. കുറുംകുറ്റി സ്വദേശിനി(36), സമ്പർക്കം.
  163. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശി(47), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
  164. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(32), സമ്പർക്കം.
  165. മാറനല്ലൂർ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
  166. പൂവാർ സ്വദേശിനി(33), സമ്പർക്കം.
  167. പെരുമാതുറ കടകം സ്വദേശിനി(39), സമ്പർക്കം.
  168. ആനയറ സ്വദേശിനി(20), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
  169. ചൊവ്വര അമ്പലത്തിൻമൂല സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.
  170. ആനയറ സ്വദേശിനി(54), സമ്പർക്കം.
  171. വലിയതുറ കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(29), സമ്പർക്കം.
  172. പാറശ്ശാല ഇഞ്ചിവിള സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.
  173. പെരുമാതുറ താഴമ്പള്ളി സ്വദേശി(14), സമ്പർക്കം.
  174. സൗദിയിൽ നിന്നെത്തിയ കല്ലാടിമുഖം സ്വദേശി(35).
  175. ചൊവ്വര അടിമലത്തുറ സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
  176. കവടിയാർ സ്വദേശി(59), സമ്പർക്കം.
  177. പൂന്തുറ സ്വദേശി(18), സമ്പർക്കം.
  178. കടയ്ക്കാവൂർ സ്വദേശി(1), സമ്പർക്കം.
  179. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(37), സമ്പർക്കം.
  180. കാട്ടായിക്കോണം സ്വദേശി(60), സമ്പർക്കം.
  181. പെരുമ്പഴുതൂർ സ്വദേശിനി(34), സമ്പർക്കം.
  182. കാട്ടാക്കട പള്ളിച്ചൽ സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.
  183. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(78), സമ്പർക്കം.
  184. താഴമ്പള്ളി സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
  185. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(26), സമ്പർക്കം.
  186. പറണ്ടോട് സ്വദേശി(43), സമ്പർക്കം.
  187. മണക്കാട് സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
  188. ആനയറ സ്വദേശി(49), സമ്പർക്കം.
  189. പരുത്തിക്കുഴി സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
  190. പരുത്തിക്കുഴി പുത്തൻപള്ളി സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.
  191. വേങ്ങോട് സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.
  192. പെരുമാതുറ കടകം സ്വദേശി(44), സമ്പർക്കം.
  193. പൂവാർ സ്വദേശി(37), സമ്പർക്കം.
  194. സൗദിയിൽ നിന്നെത്തിയ കുട്ടമല സ്വദേശി(38).
  195. ചൊവ്വര അടിമലത്തുറ സ്വദേശിനി(3), സമ്പർക്കം.
  196. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.
  197. വർക്കല സ്വദേശിനി(73), സമ്പർക്കം.
  198. പൂന്തുറ ചേരിയമുട്ടം സ്വദേശിനി(62), സമ്പർക്കം.
  199. അഞ്ചുതെങ്ങ് മമ്പള്ളി സ്വദേശി(15), സമ്പർക്കം.
  200. പരുത്തിയൂർ സ്വദേശിനി(43), സമ്പർക്കം.
  201. വെമ്പായം സ്വദേശി(46), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
  202. ചൊവ്വര അമ്പലത്തിൻമൂല സ്വദേശിനി(40), സമ്പർക്കം.
  203. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(33).
  204. ശാന്തിപുരം സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
  205. കുവൈറ്റിൽ നിന്നെത്തിയ ഇടവ കാപ്പിൽ സ്വദേശി(47).
  206. കാരക്കോണം ആലത്തൂർ സ്വദേശിനി(36), സമ്പർക്കം.
  207. വേളി സ്വദേശിനി(33), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
  208. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(44), സമ്പർക്കം.
  209. പുരയിടം സ്വദേശിനി(10), സമ്പർക്കം.
  210. പരുത്തിയൂർ സ്വദേശിനി(13), സമ്പർക്കം.
  211. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശി(41), സമ്പർക്കം.
  212. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(60), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
  213. പൂവാർ സ്വദേശിനി(36), സമ്പർക്കം.
  214. പാച്ചല്ലൂർ സ്വദേശിനി(62), സമ്പർക്കം.
  215. ഇടയറ സ്വദേശിനി(35), സമ്പർക്കം.
  216. സൗദിയിൽ നിന്നെത്തിയ ഇളമ്പ സ്വദേശി(32).
  217. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശി(46), സമ്പർക്കം.
  218. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.
  219. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(70), സമ്പർക്കം.
  220. ശാന്തിപുരം സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.
  221. ചൊവ്വര അമ്പലത്തിൻമൂല സ്വദേശിനി(30), സമ്പർക്കം.
  222. ചൊവ്വര അമ്പലത്തിൻമൂല സ്വദേശി(53), സമ്പർക്കം.
  223. ചൊവ്വര അടിമലത്തുറ സ്വദേശിനി(57), സമ്പർക്കം.
  224. പെരുമാതുറ കടകം സ്വദേശി(17), സമ്പർക്കം.
  225. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശിനി(8), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
  226. പൂന്തുറ സ്വദേശി(59), സമ്പർക്കം.
  227. പൊഴിയൂർ കൊല്ലംകോട് സ്വദേശി(60), സമ്പർക്കം.
  228. പൂന്തുറ സ്വദേശി(59), സമ്പർക്കം.
  229. വരവിളത്തോപ്പ് സ്വദേശി(54), സമ്പർക്കം.
  230. മുട്ടക്കാട് കൊലിയൂർ സ്വദേശിനി(54), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
  231. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(57), സമ്പർക്കം.
  232. വെള്ളറട സ്വദേശി(27), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
  233. അഞ്ചുതെങ്ങ് മമ്പള്ളി സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.
  234. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(26), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
  235. തിരുവല്ലം മേനിലം സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
  236. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
  237. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശി(25), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
  238. സ്റ്റാച്യു സ്വദേശി(33), സമ്പർക്കം.
  239. പുരയിടം പള്ളം സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
  240. കൊച്ചുപള്ളി സ്വദേശി(6), സമ്പർക്കം.

Share this story