ക്ഷേമ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക കൊടുത്തു തീർക്കും; പുതിയ നീതി സ്റ്റോറുകൾ ആരംഭിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

CM Pinarayi Vijayan

ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിശ്ശിക നൽകുന്നതടക്കമുള്ള ജനകീയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎ കൊടുത്തു തീർക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. 

ഘട്ടംഘട്ടമായി ക്ഷേമപെൻഷൻ വർധിപ്പിക്കും. രണ്ട് ഗഡു കുടിശ്ശിക ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ നൽകും. ഖാദി മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് സർക്കാർ നൽകാനുള്ള കുടിശ്ശിക കൊടുത്തു തീർക്കും

പുതിയ നീതി സ്റ്റോറുകൾ ആരംഭിക്കും. വാതിൽപ്പടി വിതരണം പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചട്ടം 300 പ്രകാരമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. എന്നാൽ ചട്ടത്തിന് പുറത്തുനിന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു.
 

Share this story