ഒമാൻ ഏവിയേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വേൾഡ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കൗൺസിലിൽ അംഗമായി

ഒമാൻ: ഒമാൻ ഏവിയേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വേൾഡ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കൗൺസിലിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗത്വം നേടി. അറിവ്, അനുഭവങ്ങൾ, മികച്ച രീതികൾ എന്നിവ കൈമാറുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്

Read more