അസീർ കടൽ തീരം വീണ്ടും സജീവമായി

അബഹ: കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർജീവമായിരുന്ന അസീർ കടൽ തീരം വീണ്ടും സജീവമായിത്തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച 7248 കാറുകളും ധാരാളം സന്ദർശകരും ഇവിടെ എത്തിയതായി അസീർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ

Read more