അൺ ലോക്ക് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കം: വന്ദേഭാരത് ദൗത്യം നാലാം ഘട്ടവും ആരംഭിക്കുന്നു

അൺ ലോക്ക് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ കർഫ്യൂ ഉണ്ടാകില്ല. ഈ മാസം അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം.

Read more