ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമാകാൻ അഞ്ച് റാഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ കൂടി ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പുറപ്പെടും

ന്യൂഡൽഹി : ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമാകാൻ അഞ്ച് റാഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇന്ന് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെടും ബുധനാഴ്‌ച വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്തും. ഹരിയാന അമ്പാലയിലെ വ്യോമത്താവളത്തിൽ

Read more