ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ മറക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട്..?

ഉറക്കത്തിലെ നേരമ്പോക്കുകളായ സിനിമകളെന്ന് സ്വപ്നങ്ങളെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം. രസകരമായ സ്വപ്നങ്ങളും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും മാറി മാറി നമ്മെ തഴുകാറുണ്ട്. ചില സ്വപ്നങ്ങൾ ഉറക്കത്തിന് ശേഷം മറന്നുപോയേക്കാം. എന്നാൽ

Read more