കോണ്‍‌ടാക്റ്റ് ലെന്‍സ് ആളു കേമനാണ്; എന്നാല്‍ കണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയണോ?

സൗന്ദര്യത്തില്‍ കണ്ണിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. കോണ്‍ടാക്റ്റ് ലെന്‍സ് എന്നത് ഇന്ന് കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല, സൗന്ദര്യത്തിനായും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണടകളായിരുന്നു സാധാരണ ഇവര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇന്ന്

Read more