ഒമാൻ അതോറിറ്റി ഫോർ പബ്ലിക് സർവീസസ് റെഗുലേഷൻ പരാതി നൽകാനുള്ള നടപടികൾ വിശദമാക്കി

ഒമാൻ: ഒമാൻ അതോറിറ്റി ഫോർ പബ്ലിക് സർവീസസ് റെഗുലേഷനിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ബോഡിയിൽ പരാതി നൽകാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ആദ്യമായി പരാതിക്കാരൻ അതത് വൈദ്യുതി ദാതാവിന്റെ കമ്പനിക്ക് ഔദ്യോഗിക

Read more