തക്യാവിൽ ഷംസുദ്ദീൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ‘ഓണസദ്യയും ഊഞ്ഞാലും’

Report : Mohamed Khader Navas തിരുവനന്തപുരം : തക്യാവിൽ ഷംസുദ്ദീൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓണസദ്യയും ഊഞ്ഞാലും എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓണാഘോഷ പരിപാടി 16/9/2020 ന് 12

Read more