വെള്ളം കുടിച്ചു തടി കുറയ്ക്കാം

വെള്ളം കുടി എന്നത് ശരീരത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, അതും നല്ല ശുദ്ധജലം. നമ്മുടെ ശരീരം നിലനില്‍ക്കുന്നത് 60%ത്തോളം വെള്ളത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് എന്ന കാര്യം എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ ഒാർക്കേണ്ടതാണ്. വെള്ളം

Read more