കേരളത്തിൽ പുതിയ ഗുഹ കണ്ടെത്തി; നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളതായി നിഗമനം, വീഡിയോ

മലപ്പറും: മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഐക്കരപ്പടി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പഴക്കം ചെന്ന ഗുഹ കണ്ടെത്തി. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ കഥ പറയുന്ന ഈ ഗുഹാ വിശേഷങ്ങൾ പുറം ലോക മറിഞ്ഞത്

Read more