ഒമാനിൽ ഗവൺമെന്റ് ട്രഷറി ബില്ലുകൾക്ക് അനുവദിച്ച ബില്ലുകളുടെ ആകെ മൂല്യം 54 ബില്യൺ റിയാലിലെത്തി

ഒമാൻ: ഗവൺമെന്റ് ട്രഷറി ബില്ലുകൾക്ക് അനുവദിച്ച ബില്ലുകളുടെ ആകെ മൂല്യം 54 ബില്യൺ റിയാലിലെത്തി. സർക്കാർ ട്രഷറി ബില്ലുകളിൽ 521-ാം നമ്പർ ഇഷ്യുവിനായി അനുവദിച്ച ബില്ലുകളുടെ ആകെ

Read more