ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 4 എ ഓഗസ്റ്റ് 3 ന് അവതരിപ്പിക്കും

ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 4 എ സ്മാർട്ഫോണിന്റെ ഏതാനും സവിശേഷതകൾ ചോർന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി പിക്‌സൽ 4 എ ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ടിപ്പ്സ്റ്റർ ജോൺ പ്രോസർ

Read more