കൊവിഡ് രോഗി കണ്ണൂർ-തിരുവനന്തപുരം ജനശതാബ്ദിയിൽ യാത്ര ചെയ്തു; കൊച്ചിയിൽ ഇറക്കി

കൊവിഡ് പോസിറ്റീവായ ആൾ കണ്ണൂർ-തിരുവനന്തപുരം ജനശതാബ്ദി എക്‌സ്പ്രസിൽ യാത്ര ചെയ്തു. കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് ഇയാൾ ട്രെയിൻ കയറിയത്. പരിശോധനാ ഫലം വരുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നിവത്. പരിശോധനയിൽ കൊവിഡ് പോസിറ്റീവാണെന്ന്

Read more