മുൻ മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ടി എൻ ശേഷൻ അന്തരിച്ചു

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തെ അഴിമതി തുടച്ചുനീക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കാനും പ്രവർത്തിച്ച മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ടി എൻ ശേഷൻ അന്തരിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പതരയോടെ

Read more