ഒമാനിൽ അടുത്ത വർഷം മുതൽ മൂല്ല്യ വർധിത നികുതി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനം

മസ്ക്കറ്റ്: ഒമാനിൽ അടുത്ത വർഷം മുതൽ മൂല്ല്യ വർധിത നികുതി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനം. സാധനങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും അഞ്ച്​ ശതമാനം നികുതിയാണ്​ ചുമത്തുക. അടിസ്​ഥാന ഭക്ഷ്യോത്​പന്നങ്ങൾ അടക്കം ചില

Read more