പിങ്ക് കാരവന്റെ മൊബൈൽ ക്ലിനിക്കുകളിൽ യുഎഇ നിവാസികൾക്കായി സൗജന്യ മെഡിക്കൽ പരിശോധനകളും ബ്രെസ്റ്റ് സ്ക്രീനിംഗുകളും

Report : Mohamed Khader Navas യുഎഇ: ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കാൻസർ രോഗികളുടെ (എഫ്ഒസിപി) ബോധവൽക്കരണ സംരംഭമായ പിങ്ക് കാരവൻ ഒക്ടോബർ അന്താരാഷ്ട്ര സ്തനാർബുദ ബോധവൽക്കരണ മാസമായി

Read more