കുവൈറ്റിലേക്ക് വരുന്നവരുടെ പിസി.ആര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന് നാലു ദിവസ കാലാവധി

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: വിദേശത്തുനിന്ന് കുവൈറ്റിലേക്ക് വരുന്നവരുടെ പി.സി.ആര്‍ പരിശോധന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സമയ പരിധി നീട്ടി. യാത്ര ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദിവസത്തിന്റെ നാലു ദിവസം മുമ്പ് പി.സി.ആര്‍ പരിശോധന

Read more