ഫാസ് ടാഗ് സംവിധാനം ഇന്ന് മുതൽ; ഗതാഗത കുരുക്കിന് സാധ്യത

ടോൾ പ്ലാസകളിൽ ഡിജിറ്റലായി പണം നൽകുന്ന ഫാസ്ടാഗ് സംവിധാനം ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ. നേരിട്ട് പണം കൈപ്പറ്റുന്ന ഒരു ട്രാക്ക് മാത്രമേ ഇനിയുണ്ടാകു. ഫാസ് ടാഗ് ഇല്ലാത്ത

Read more