മദീനാ എയർപോർട്ടിന് എ.സി.ഐ അംഗീകാരം

മദീന: പ്രിൻസ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം. എയർപോർട്ട് കൗൺസിൽ ഇന്റർനാഷണലിന് കീഴിലുള്ള എയർപോർട്ട്‌സ് ഹെൽത്ത് അക്രഡിറ്റേഷൻ (എ.എച്ച്.എ) പ്രോഗ്രാമിന്റെ അംഗീകാരമാണ്

Read more