സൗത്ത് അൽ ഷാർഖിയയിൽ മെഡിക്കൽ ഇവാക്വേഷൻ നടത്തി

ഒമാൻ: അടിയന്തിര വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമായ വ്യക്തിക്കായി ഒമാനിലെ റോയൽ എയർഫോഴ്സ് മെഡിക്കൽ ഇവാക്വേഷൻ നടത്തി. സൗത്ത് അൽ ഷാർഖിയ ഗവർണറേറ്റിലെ മസിറ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഗുരുതര ആരോഗ്യ

Read more

റോയൽ ഒമാൻ എയർ ഫോഴ്സ് മെഡിക്കൽ ഇവാക്വേഷൻ നടത്തി

ഒമാൻ: അടിയന്തിര വൈദ്യ സഹായമാവശ്യമായ രണ്ട് പൗരന്മാർക്കായി ഒമാനിലെ റോയൽ എയർഫോഴ്സ് മെഡിക്കൽ ഇവാക്വേഷൻ നടത്തി. രാജ്യത്തെ ഒരു സ്ത്രീയ്ക്കും പെൺകുട്ടിക്കും വേണ്ടിയാണ് എയർ ഫോഴ്സ് അവരുടെ

Read more