ആചാരത്തിനായി റൺവേ അടച്ചിട്ട് നോട്ടാം നൽകുന്ന ലോകത്തെ ഒരേയൊരു വിമാനത്താവളം: ഇനിയത് ഉണ്ടാകുമോ എന്നു പറയേണ്ടത് അദാനി ഗ്രൂപ്പ്

രാജ്യത്ത് ഏറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള വിമാനത്താവളമാണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം. നഗരകേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നും അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിനുള്ളില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിമാനത്താവളമെന്ന പ്രത്യേകതയ്ക്കു പുറമേ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു ആചാരത്തിനായി റൺവേ

Read more