വന്ദേഭാരത് മിഷൻ; ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്ക് സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങുവാനുള്ള നടപടികൾ ലളിതമാക്കി

ഒമാൻ : ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്ക് സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങുവാനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കി. വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ കീഴിൽ ഇനി മുതൽ എളുപ്പത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാവുന്നതാണ്. സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക്

Read more