ട്രാക്കുകൾ ലംഘിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് പിഴ: ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ റിയാദ്, ജിദ്ദ, ദമാം നഗരങ്ങളിൽ

റിയാദ് : ട്രാക്കുകൾ ലംഘിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെ ക്യാമറ വഴി കണ്ടെത്തി പിഴ ചുമത്തുന്ന സംവിധാനം നിരത്തുകളിൽ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം നടപ്പാകും. റിയാദ്, ജിദ്ദ, ദമാം നഗരങ്ങളിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ

Read more