രാജ്യത്ത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഉണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കാതെ വീണ്ടും കേന്ദ്രസർക്കാർ; ”ഇവിടെ ഒരു മാന്ദ്യവും ഇല്ല”

രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഉണ്ടെന്ന വസ്തുത അംഗീകരിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനം. രണ്ട് പാദത്തിലെയും ജി.ഡി.പി ഇടിഞ്ഞെന്നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ നിലപാട്. സാമ്പത്തികമാന്ദ്യം ഉണ്ടെന്ന വസ്തുത അംഗീകരിക്കാതെ

Read more