മശാഇർ മെട്രോ നടത്തിപ്പ് ചുമതല ‘സാർ’ കമ്പനിക്ക് 

മക്ക: ഹജ് തീർഥാടകർക്കു വേണ്ടി പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച മശാഇർ മെട്രോയുടെ പൂർണ നടത്തിപ്പ് ചുമതല സൗദി റെയിൽവെ കമ്പനിയെ (സാർ) ഏൽപിക്കാൻ തിരുഗേഹങ്ങളുടെ സേവകൻ സൽമാൻ രാജാവ്

Read more