കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ പങ്കെന്താണ്; ഓരോന്നായി വിശദീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സർക്കാരിന് കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ എന്ത് പങ്കെന്ന് ചോദ്യം കേട്ടു. നാൾ വഴി പരിശോധിച്ചാൽ

Read more